Manuálny blesk

Výkon blesku je možné nastaviť v rozsahu 1/1024 až do plného výkonu (1/1), v krokoch po 1/3 stupňa EV.

Pomocou komerčne dostupného blesku môžete určiť výkon blesku potrebný na vhodnú expozíciu. Odporúča sa nastaviť režim snímania fotoaparátu na možnosť Priorita clony AE alebo Manuálne nastavenie expozície.

 1. Pomocou joysticku vyberte možnosť MODE.

 2. Nastavte režim blesku na možnosť Manuálne nastavenie expozície.

  • Potlačením joysticku zvisle alebo vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič vyberte možnosť M, potom potlačte joystick do priamo dovnútra.
 3. Pomocou joysticku vyberte možnosť Nastavenie kompenzácie expozície blesku/výkonu blesku.

 4. Nastavte výkon blesku.

  • Potlačením joysticku vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič nastavte výkon blesku, potom potlačte joystick do priamo dovnútra.
  • Po stlačení tlačidla spúšte fotoaparátu do polovice sa zobrazí približná vzdialenosť snímania (1) a hodnota clony (2).

Poznámka

 • Keď je nastavená synchronizácia s krátkymi časmi, rozsah nastavenia výkonu blesku bude 1/128 – 1/1.
 • Podrobnosti o smerných číslach pri použití manuálneho blesku nájdete v časti Technické parametre.
 • Výkon blesku je možné nastaviť aj priamo otáčaním voliča Výberový volič bez predchádzajúceho výberu MODE pomocou joysticku, ak nakonfigurujete položku C.Fn-13.

Nastavenie výkonu manuálneho blesku z pamäte FE

Úroveň výkonu blesku použitá pri snímaní v režime blesku ETTL možno použiť ako úroveň pre režim blesku M.

 1. Nastavte funkciu Pamäť FE.

  • Nastavenie užívateľskej funkcie C.Fn-19 FEM na možnosť 1: ON ().
 2. Snímajte v režime blesku ETTL.

  • Pomocou joysticku vyberte možnosť MODE.
  • Potlačením joysticku zvisle alebo vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič vyberte možnosť ETTL, potom potlačte joystick do priamo dovnútra.
  • Snímanie vykonajte úplným stlačením tlačidla spúšte.
 3. Nastavte režim blesku na možnosť M.

  • Pomocou joysticku vyberte možnosť MODE.
  • Potlačením joysticku zvisle alebo vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič vyberte možnosť M, potom potlačte joystick do priamo dovnútra.
 4. Skontrolujte výkon blesku.

  • Skontrolujte, či sa objekt nachádza v účinnom dosahu blesku (1).

Upozornenie

 • Pred spustením, keď je blesk Speedlite nastavený na možnosť ETTL, skontrolujte, či je indikátor pripravenosti blesku červený (úplne nabitý).
 • Ak upravíte citlivosť ISO, hodnotu clony alebo iné nastavenia, ktoré sa týkajú výkonu blesku (napríklad intenzita svetla alebo zoom blesku) po snímaní s bleskom Speedlite nastaveným na možnosť ETTL, odporúčame fotografovať znova s nastavením na možnosť ETTL.
 • Farebná teplota blesku Speedlite sa môže výrazne líšiť od teploty okolitého svetla, keď je vyváženie bielej farby fotoaparátu nastavené na možnosť Automatické vyváženie bielej a farebné tóny záberov sa môžu líšiť medzi nastaveniami ETTLM, keď je kompenzácia blesku nastavená na zápornú stranu a položka [E-TTL balance/Vyváženie E-TTL] je nastavená na možnosť [Ambience priority/Priorita prostredia].

 • Pri používaní pamäte FE pri bezdrôtovom snímaní s viacerými bleskami nakonfigurujte nastavenia pre skupiny spustenia ETTLM identicky vopred. Keď je položka ETTL nastavená na možnosť A:B C, položku M nastavte na A:B:C.
 • Účinný dosah blesku uvedený pre režim ETTL nemusí zodpovedať vzdialenosti zaostrenia uvedenej pre režim M, v závislosti od podmienok snímania.
 • Nastavenie výkonu blesku na 1/1024 môže viesť k preexponovaniu.

Poznámka

 • Na prepínanie medzi režimami ETTLM, keď je položka C.Fn-19 FEM nastavená na možnosť [2] (zapnuté/MODE ETTL/M), môžete jednoducho potlačiť joystick nadol.

Meraná úroveň manuálnej expozície blesku

Pomocou fotoaparátu kompatibilného s manuálne meraným bleskom môžete pred snímaním nastaviť expozičnú úroveň blesku manuálne. Toto je účinné pri fotografovaní s bleskom zblízka. Použite štandardný 18 % sivý reflektor (komerčne dostupný) a snímajte nasledujúcim spôsobom.

 1. Nakonfigurujte nastavenia fotoaparátu a blesku Speedlite.

  • Nastavte režim snímania fotoaparátu na možnosť Manuálne nastavenie expozície alebo Priorita clony AE.
  • Nastavte režim blesku Speedlite na možnosť Manuálne nastavenie expozície.
 2. Zaostrite na objekt.

  • Zaostrite na objekt manuálne.
 3. Nastavte 18 % sivý reflektor.

  • Umiestnite ho do polohy objektu.
  • Nasmerujte fotoaparát tak, aby reflektor vyplnil celý kruh bodového merania v hľadáčiku.
 4. Stlačte tlačidlo Viacfunkčné tlačidlo alebo Uzamknutie AE/Uzamknutie FE (Časovač 16 sekúnd).

  • Blesk Speedlite spustí predzáblesk a uloží výkon blesku požadovaný na správnu expozíciu blesku.
  • Ukazovateľ úrovne expozície na pravej strane hľadáčika zobrazuje úroveň expozície blesku vzhľadom na štandardnú expozíciu.
 5. Nastavte expozičnú úroveň blesku.

  • Upravte výkon manuálneho blesku Speedlite tak, aby expozičná úroveň blesku zodpovedala značke štandardnej expozície.
 6. Zhotovte snímku.

  • Odstráňte sivý reflektor a nasnímajte obrázok.

Poznámka

 • Podrobnosti o fotoaparátoch, ktoré sú kompatibilné s meraným manuálnym bleskom, nájdete v návode na používanie fotoaparátu.