Automatický blesk s dvoma skupinami prijímačov

Prijímače je možné rozdeliť do skupín spustenia A a B a medzi nimi môžete nastaviť vyváženie osvetlenia (pomer výkonu blesku).

Expozícia sa ovláda automaticky, takže výsledkom kombinovaného výkonu skupiny je štandardná expozícia.

 1. Zatlačte joystick priamo dovnútra.

  • Na každom prijímači vykonajte tieto nastavenia.
 2. Nastavte skupinu spustenia prijímača v položke (1).

  • Ako skupinu spustenia vyberte buď A alebo B.
  • Jeden prijímač nastavte na možnosť A a druhý na B.
 3. Nastavte skupinu spustenia vysielača v položke (2).

  • Vykonajte kroky 3 – 5 na vysielači.
  • Potlačením joysticku zvisle alebo vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič vyberte položku, potom potlačte joystick priamo dovnútra.
 4. Nastavte na možnosť A:B.

  • Potlačením joysticku vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič vyberte možnosť A:B, potom potlačte joystick priamo dovnútra.
 5. Nastavte pomer výkonu blesku A:B.

  • Zatlačením joysticku priamo dovnútra vyberte položku zobrazenú na obrázku.
  • Potlačením joysticku vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič nastavte pomer výkonu blesku A:B, potom potlačte joystick priamo dovnútra.
 6. Skontrolujte pripojenie a uistite sa, či sú zábleskové jednotky nabité.

  • Potvrďte, či indikátor PREPOJENIE svieti nazeleno.
  • Skontrolujte, či svietia indikátory pripravenosti blesku na vysielači aj prijímači.
  • Keď je položka P.Fn-05 nastavená na možnosť [0], vysielač po nabití všetkých bleskov Speedlite vydá zvukový signál ().
  • Skontrolujte, či sa na paneli LCD vysielača nezobrazuje položka Bezdrôtové pripojenie vysielača nie je pripojené.
  • Skontrolujte, či sa na paneli LCD vysielača/prijímača zobrazí ikona Prijímač plne nabitý signalizujúca dokončenie nabíjania (NABÍJANIE sa nezobrazuje).
  • Podrobnosti o rozsvietení panela LCD vysielača nájdete v časti Rozsvietenie panela LCD.
 7. Zhotovte snímku.

  • Prijímače sa spustia s pomerom výkonu blesku, ktorý ste nastavili.