Užívateľské režimy blesku

Blesk Speedlite je možné použiť s nastaveniami pre režimy blesku a bezdrôtové funkcie, ktoré si vopred zaregistrujete.

Poznámka

 • Na začiatku sú užívateľské režimy blesku nasledovné.

  • C1: ETTL
  • C2: ETTL
  • C3: Skupinová aktivácia, nastaviť ako vysielač
 1. Pomocou joysticku vyberte možnosť MODE.

 2. Nastavte režim blesku.

  • Potlačením joysticku zvisle alebo vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič vyberte možnosť Užívateľský režim blesku 1, Užívateľský režim blesku 2 alebo Užívateľský režim blesku 3, potom potlačte joystick do priamo dovnútra.
  • Popisy vedľa položiek Užívateľský režim blesku 1Užívateľský režim blesku 3 sa líšia v závislosti od zaregistrovaných nastavení.

Registrovanie užívateľských režimov blesku

Aktuálne nastavenia blesku Speedlite, ako sú všeobecné funkcie blesku, užívateľské funkcie (okrem C.Fn-00) () a osobné funkcie (), môžete zaregistrovať ako užívateľské režimy blesku priradené režimom Užívateľský režim blesku 1Užívateľský režim blesku 3.

 1. Stlačte tlačidlo PODPONUKA.

 2. Vyberte možnosť Užívateľský režim blesku.

  • Potlačením joysticku zvisle alebo vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič vyberte možnosť Užívateľský režim blesku, potom potlačte joystick do priamo dovnútra.
 3. Vyberte užívateľský režim blesku, do ktorého chcete zaregistrovať nastavenia.

  • Potlačením joysticku zvisle alebo vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič vyberte možnosť Register C1, Register C2 alebo Register C3, potom potlačte joystick do priamo dovnútra.
 4. Zaregistrujte požadované položky.

  • Potlačením joysticku vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič vyberte možnosť Nabitá, potom potlačte joystick priamo dovnútra.

Zrušenie automatickej aktualizácie

Ak zmeníte nastavenie počas snímania v užívateľskom režime blesku, režim sa môže automaticky aktualizovať pomocou nového nastavenia. V predvolenom nastavení je táto funkcia povolená (Značka začiarknutia).

 1. Stlačte tlačidlo PODPONUKA.

 2. Vyberte možnosť Užívateľský režim blesku.

  • Potlačením joysticku zvisle alebo vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič vyberte možnosť Užívateľský režim blesku, potom potlačte joystick do priamo dovnútra.
 3. Vyberte možnosť Nastavenia užívateľského režimu blesku.

  • Potlačením joysticku zvisle alebo vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič vyberte možnosť Nastavenia užívateľského režimu blesku, potom potlačte joystick do priamo dovnútra.
 4. Vyberte možnosť Automatická aktualizácia nastavená (začiarknuté).

  • Potlačením joysticku zvisle alebo otočením voliča Výberový volič vyberte možnosť Automatická aktualizácia nastavená (začiarknuté), potom potlačte joystick do priamo dovnútra.
  • Zobrazenie sa zmení na Automatická aktualizácia nastavená.

Vymazanie registrovaných užívateľských režimov blesku

Na obrazovke kroku 3 v časti Registrovanie užívateľských režimov blesku vyberte vlastný režim blesku, ktorý chcete vymazať (C1 vymazané, C2 vymazané alebo C3 vymazané). Všeobecné funkcie blesku, užívateľské funkcie (okrem C.Fn-00) () a osobné funkcie () sa vymažú.

Prepojenie s režimami snímania fotoaparátu

Užívateľské režimy blesku možno použiť v spojení s užívateľskými režimami snímania na fotoaparáte. Pokyny na ovládanie fotoaparátu nájdete v návode na používanie fotoaparátu.

Dostupné režimy blesku sa líšia v závislosti od režimu snímania fotoaparátu. [E-TTL II flash metering/Meranie blesku E-TTL II], [Manual flash/Manuálny blesk] a [MULTI flash (stroboscopic)/Blesk MULTI (stroboskopický)] sú dostupné v režimoch Flexibilná priorita AE, Program AE, Priorita uzávierky AE, Priorita clony AE, Manuálne nastavenie expozícieBulb (Bulb (Dlhodobá expozícia (Bulb))) (kreatívna zóna). Keď je fotoaparát v užívateľskom režime snímania (Užívateľský režim blesku 1Užívateľský režim blesku 3), blesk Speedlite sa prepne do príslušného užívateľského režimu blesku.

 1. Stlačte tlačidlo PODPONUKA.

 2. Vyberte možnosť Užívateľský režim blesku.

  • Potlačením joysticku zvisle alebo vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič vyberte možnosť Užívateľský režim blesku, potom potlačte joystick do priamo dovnútra.
 3. Vyberte možnosť Nastavenia užívateľského režimu blesku.

  • Potlačením joysticku zvisle alebo vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič vyberte možnosť Nastavenia užívateľského režimu blesku, potom potlačte joystick do priamo dovnútra.
 4. Vyberte možnosť Prepojenie režimu snímania fotoaparátu.

  • Potlačením joysticku zvisle alebo otočením voliča Výberový volič vyberte možnosť Prepojenie režimu snímania fotoaparátu, potom potlačte joystick do priamo dovnútra.
  • Zobrazenie sa zmení na Prepojenie režimu snímania fotoaparátu (začiarknuté).

Upozornenie

 • Keď je rola prijímača zaregistrovaná v užívateľskom režime blesku, tento režim nemožno prepojiť s režimami snímania fotoaparátu.

Poznámka

 • Užívateľské režimy blesku sa prepoja s režimami fotoaparátu iba vtedy, keď sa blesk Speedlite používa s fotoaparátmi, ktoré majú užívateľské režimy snímania.
 • Prepoja sa užívateľské režimy snímania a režimy blesku s rovnakým číslom. Pri použití s fotoaparátmi bez užívateľského režimu snímania režimu Užívateľský režim blesku 3, nie je užívateľský režim blesku Speedlite Užívateľský režim blesku 3 k dispozícii.
 • Keď sú režimy blesku Speedlite prepojené s režimami snímania fotoaparátu, ikony režimu blesku (Užívateľský režim blesku 1, Užívateľský režim blesku 2Užívateľský režim blesku 3) sú zobrazené bodkovanou čiarou a nie je možné ich zvoliť.