Synchronizácia s krátkymi časmi

Synchronizácia s krátkymi časmi umožňuje snímať pri ešte väčších rýchlostiach uzávierky ako najkratší synchronizačný čas blesku a uzávierky. Je to účinné, keď chcete snímať s otvorenou clonou v režime Priorita clony AE (priorita clony AE) na rozostrenie pozadia za objektmi, napríklad vonku pri dennom svetle.

 1. Zatlačte joystick priamo dovnútra.

 2. Vyberte položku zobrazenú na obrázku (1).

  • Potlačením joysticku zvisle alebo vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič vyberte položku, potom potlačte joystick priamo dovnútra.
 3. Vyberte možnosť Synchronizácia s krátkymi časmi.

  • Potlačením joysticku vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič vyberte možnosť Synchronizácia s krátkymi časmi, potom potlačte joystick priamo dovnútra.
  • Pred snímaním skontrolujte, či sa v hľadáčiku zobrazí ikona Synchronizácia s krátkymi časmi.

Upozornenie

 • Pri použití synchronizácie s krátkymi časmi platí, čím je vyššia rýchlosť uzávierky, tým nižšie je smerné číslo. Účinný dosah blesku môžete skontrolovať na paneli LCD.
 • Aby nedošlo k opotrebovaniu alebo poškodeniu hlavy blesku prehriatím, blesk Speedlite môže znížiť počet sériových zábleskov pri opakovanom snímaní s použitím synchronizácie s krátkymi časmi.

Poznámka

 • V hľadáčiku fotoaparátu sa nezobrazuje ikona Synchronizácia s krátkymi časmi, keď je rýchlosť uzávierky nižšia ako najkratší synchronizačný čas blesku a uzávierky.
 • Ak sa chcete vrátiť znova k štandardnému spusteniu blesku, v kroku 3 vyberte položku Synchronizácia na prvú lamelu (synchronizácia na prvú lamelu) (po konfigurácii sa Synchronizácia na prvú lamelu na obrazovke nezobrazuje).
 • Možnosť SYNC (synchronizácia uzávierky) možno priradiť tiež zvislej alebo vodorovnej polohe joysticku v položke P.Fn-08.