Prispôsobenie pomocou užívateľských funkcií

C.Fn-00: Zobrazenie ukazovateľa vzdialenosti (Zobrazenie ukazovateľa vzdialenosti)

Na zobrazenie vzdialenosti na paneli LCD môžete vybrať metre alebo stopy.

 • 0: m (metre (m))
 • 1: ft (stopy (ft))

Poznámka

 • Keď účinný dosah blesku prekračuje 18 m, pravá hranica účinného dosahu blesku na paneli LCD sa zmení na Prvá hranica.

C.Fn-01: Automatické vypnutie (Automatické vypnutie)

Aby sa šetrila energia, blesk Speedlite sa automaticky vypne, ak ho necháte v nečinnosti približne 90 sekúnd, ale túto funkciu možno vypnúť.

 • 0: ON (Zapnuté)
 • 1: OFF (Vypnuté)

Poznámka

 • Automatické vypnutie sa prejaví približne po 5 min. keď je blesk Speedlite nastavený ako vysielač pri snímaní s bezdrôtovým bleskom pomocou rádiového prenosu () alebo nakonfigurovaný na prepojené snímanie ().
 • Po nasadení na fotoaparát sa blesk Speedlite automaticky vypne, ak ho necháte v nečinnosti približne 90 s po prepnutí fotoaparátu do režimu automatického vypnutia.
 • Nastavením položky [Auto power off/Automatické vypnutie] na fotoaparáte na možnosť [Disable/Zakázať] sa táto vypne aj v blesku Speedlite.

C.Fn-03: Automatické zrušenie funkcie FEB (bracketing expozície blesku) (Automatické zrušenie FEB (bracketing expozície blesku))

Môžete nastaviť, či chcete automaticky zrušiť funkciu FEB (bracketing expozície blesku) po zhotovení troch snímok pre funkciu FEB.

 • 0: ON (Zapnuté)
 • 1: OFF (Vypnuté)

C.Fn-04: Postupnosť snímania s funkciou FEB (Postupnosť snímania s funkciou FEB)

Môžete zmeniť postupnosť snímania s bracketingom expozície blesku FEB. 0: Štandardná expozícia, –: záporná expozícia (tmavšia) a +: kladná expozícia (svetlejšia).

 • 0: 0 → – → +
 • 1: – → 0 → +

C.Fn-08: Rozsvietenie pomocného lúča AF (Rozsvietenie pomocného lúča AF)

 • 0: ON (Zapnuté)
 • 1: OFF (Vypnuté)

  Vypne pomocný lúč AF blesku Speedlite.

C.Fn-10: Časovač automatického vypnutia prijímača (Časovač automatického vypnutia prijímača)

Keď je blesk Speedlite nastavený ako prijímač pri snímaní s bezdrôtovým bleskom pomocou rádiového prenosu, môžete zmeniť čas, po ktorom sa automatické vypnutie aktivuje. Po prepnutí prijímača do režimu automatického vypnutia sa na paneli LCD zobrazí ikona Automatické vypnutie. Túto funkciu nastavte pre každý prijímač.

 • 0: 60 min.
 • 1: 10 min.

C.Fn-11: Zrušenie automatického vypnutia prijímača (Zrušenie automatického vypnutia prijímača)

Prijímače, ktoré prešli do režimu automatického vypnutia pri fotografovaní s bezdrôtovým bleskom, je možné zapnúť stlačením testovacieho tlačidla blesku vysielača.

Môžete zmeniť čas povolený pre prijímače v režime automatického vypnutia na prijatie tohto signálu. Túto funkciu nastavte pre každý prijímač.

 • 0: 8 h (do 8 hod.)
 • 1: 1 h (do 1 hod.)

C.Fn-13: Nastavenie kompenzácie expozície blesku (Nastavenie kompenzácie expozície blesku)

 • 0: Tlačidlo + volič (tlačidlo + volič)
 • 1: Volič (Priame nastavenie pomocou voliča)

  Otáčaním voliča Výberový volič môžete nastaviť hodnotu kompenzácie expozície blesku alebo výkon blesku priamo, bez toho, aby ste museli najskôr vybrať položku Nastavenie kompenzácie expozície blesku/výkonu blesku pomocou joysticku.

C.Fn-18: MODELOVACIE SVETLO (Aktivácia modelovacieho svetla)

Môžete zvoliť spôsob aktivácie modelovacieho svetla.

 • 0: INDIKÁTOR (tlačidlo)
 • 1: Dve stlačenia tlačidla spúšte do polovice (dve stlačenia tlačidla spúšte do polovice)

Poznámka

 • Naďalej možno používať tlačidlo INDIKÁTOR, aj keď je toto nastavenie na možnosti [1].
 • Upozorňujeme, že [Macro:Focusing lamp on/off/Makro:Zaostr. svetlo zap/vyp] v ponukách fotoaparátu sa vzťahuje na konfiguráciu aktivácie modelovacieho svetla.

C.Fn-21: Distribúcia svetla (Distribúcia svetla)

Môžete zmeniť distribúciu svetla (zábleskové pokrytie) blesku Speedlite vzhľadom na zorný uhol snímania, keď je zábleskové pokrytie nastavené na možnosť A (Automaticky).

 • 0: Štandardný (Štandardná)

  Optimálne zábleskové pokrytie pre zorný uhol snímania sa nastaví automaticky.

 • 1: Priorita smerného čísla (Priorita smerného čísla)

  Efektívne pri uprednostňovaní výkonu blesku, hoci okraje snímky sú o niečo tmavšie ako pri nastavení na [0]. Zábleskové pokrytie sa automaticky nastaví mierne bližšie k telefotografickému rozsahu, ako je skutočný zorný uhol snímania. Zobrazenie sa zmení na ikonu Priorita smerného čísla.

 • 2: Priorita distribúcie svetla (Priorita distribúcie svetla)

  Efektívne pri minimalizácii vinetácie, hoci dosah blesku je o niečo menší ako pri nastavení na [0]. Zábleskové pokrytie sa automaticky nastaví mierne bližšie k širokouhlému rozsahu, ako je skutočný zorný uhol snímania. Zobrazenie sa zmení na ikonu Priorita distribúcie svetla.

C.Fn-22: Rozsvietenie panela LCD (Rozsvietenie panela LCD)

Panel LCD sa rozsvieti v odozve na operácie tlačidla alebo voliča. Toto nastavenie rozsvietenia môžete zmeniť.

 • 0: 12 s (rozsvietenie na 12 sekúnd)
 • 1: OFF (vypnúť rozsvietenie panela)
 • 2: ON (zostáva svietiť)