Obmedzenie spustenia blesku kvôli zvýšenej teplote

Po opakovanom používaní súvislých, stroboskopických zábleskov alebo modelovacieho blesku v krátkych intervaloch sa môže zvýšiť teplota hlavy blesku, batérie a oblastí v blízkosti priestoru pre batérie.

Pri opakovanom spúšťaní blesku sa interval zábleskov zvyšuje v krokoch približne na 4 s, aby nedošlo k opotrebovaniu alebo poškodeniu hlavy blesku z dôvodu prehriatia. Pri ďalšom používaní blesku v tomto stave sa spúšťanie blesku automaticky obmedzí.

Upozorňujeme, že keď je spustenie blesku obmedzené, zobrazí sa varovná ikona s upozornením na vysokú teplotu a interval zábleskov fotografovania s bleskom sa automaticky nastaví približne na 8 alebo 20 s. (úroveň 1 resp. 2).

Varovanie pri zvýšení teploty

Na každej z týchto dvoch úrovní sa pri zvýšení vnútornej teploty zobrazí iná varovná ikona. Pri ďalšom používaní blesku po dosiahnutí úrovne 1 sa stav zmení na úroveň 2.

Zobrazenie/zvuková signalizácia Úroveň 1
(Interval zábleskov: približne 8 s)
Úroveň 2
(Interval zábleskov: približne 20 s)
Ikona Zvýšenie teploty (obmedzenie spustenia blesku) úroveň 1 Zvýšenie teploty (obmedzenie spustenia blesku) úroveň 2
Rozsvietenie panela LCD Svieti Bliká
Zvuková signalizácia S položkou P.Fn-05 nastavenou na možnosť [0]: varovná zvuková signalizácia

Varovanie pri zvýšení teploty modelovacieho svetla

Keď sa modelovacie svetlo zahreje, zobrazí sa nasledujúce varovanie.

Ak chcete toto varovanie zrušiť, zatlačte joystick priamo dovnútra alebo stlačte tlačidlo Zrušiť.

Ak sa teplota prostredia príliš zvýši, modelovacie svetlo sa môže stlmiť alebo vypnúť.

Zobrazenie Úroveň 1 Úroveň 2
Ikona Zvýšenie teploty (obmedzenie spustenia blesku) úroveň 1 Zvýšenie teploty (obmedzenie spustenia blesku) úroveň 1 Zvýšenie teploty (obmedzenie spustenia blesku) úroveň 2 Zvýšenie teploty (obmedzenie spustenia blesku) úroveň 2
Keď je zapnuté Keď je vypnuté Keď je zapnuté Keď je vypnuté
Jas Pri nastavení na maximálny jas: stlmené Nesvieti

Varovanie pri zvýšení teploty batérie

Keď sa batéria zahreje, zobrazí sa nasledujúca ikona. Následne sa displej vráti do rovnakého stavu ako varovanie pri zvýšení teploty ().

Počet súvislých zábleskov a čas nečinnosti

V nasledujúcej tabuľke nájdete odhadovaný počet súvislých zábleskov až do zobrazenia varovania úrovne 1 spolu s odhadovaným časom nečinnosti, ktorý je potrebný na obnovenie štandardného fotografovania s bleskom.

Funkcia Odhadovaný počet súvislých zábleskov
Do varovania úrovne 1
Odhadovaný požadovaný čas nečinnosti
Zábleskové pokrytie
14 mm*1, 24 – 28 mm 35 – 200 mm
Súvislý, na plný výkon () 40 ráz a viac 85 ráz a viac Aspoň 40 min.
Modelovací blesk ()
Stroboskopický blesk () Líši sa v závislosti od podmienok aktivácie -

Podľa merania v režime manuálneho blesku podľa testovacích štandardov spoločnosti Canon.

Pri použití novej, úplne nabitej súpravy batérií LP-EL

1: Pri použití širokého panela

Upozornenie

 • Po súvislých spusteniach zábleskov sa nedotýkajte hlavy blesku, batérie ani blízkosti priestoru pre batérie.

  Po opakovanom používaní súvislých zábleskov alebo modelovacieho blesku v krátkych intervaloch sa nedotýkajte hlavy blesku, batérie ani blízkosti priestoru pre batérie. Hlava blesku, batéria a oblasť v blízkosti priestoru pre batérie sa môžu zahriať, čo predstavuje riziko vzniku popálenín.

Upozornenie

 • Neotvárajte ani nezatvárajte kryt priestoru pre batérie, kým je spustenie blesku obmedzené. Tým sa zruší obmedzenie spustenia blesku, čo je potenciálne veľmi nebezpečné.
 • Interval zábleskov sa predĺži, keď sa hlava blesku zohreje, aj keď sa nezobrazí žiadne varovanie úrovne 1.
 • Keď nezobrazí varovanie úrovne 1, prestaňte používať blesk Speedlite aspoň na 40 minút.
 • Aj keď prestanete spúšťať blesk po zobrazení varovania úrovne 1, môže sa zobraziť varovanie úrovne 2.
 • Fotografovanie s bleskom v režime blesku ETTL alebo pri vysokých teplotách môže obmedziť počet zábleskov skôr, ako je uvedené v tabuľke.
 • Opatrenia týkajúce sa počtu zábleskov nájdete v častiach Úvodné postupy a základné operácie, Stroboskopický bleskModelovací blesk.
 • V zriedkavých prípadoch môžu spusteniu zabrániť environmentálne faktory, napríklad vysoké teploty.
 • Blesk Speedlite nevydá varovný zvukový signál, keď je položka P.Fn-05 nastavené na možnosť [1] (), aj keď je spúšťanie obmedzené.
 • Keď je položka C.Fn-22 nastavená na možnosť [1] (), aj keď je hlava blesku horúca, nezobrazí sa žiadne varovanie.