Prepojené snímanie

Podporované je prepojené snímanie, ktoré automaticky aktivuje uzávierky prijímacích fotoaparátov, keď sa spustí vysielač. Prepojené snímanie môžete vykonávať spolu až so 16 vysielacími a prijímacími fotoaparátmi. Je to užitočné, keď chcete objekt naraz nasnímať z viacerých uhlov.

V prípade prepojeného snímania pripojte blesk Speedlite alebo vysielače pre blesky Speedlite, ktoré podporujú snímanie s bezdrôtovým bleskom pomocou rádiového prenosu, k fotoaparátom.

(1) Vysielací fotoaparát

(2) Prijímacie fotoaparáty

(3) Prenosový dosah: približne 30 m

Poznámka

 • Z dôvodu pohodlia v tejto príručke sa EL-5 a ostatné fotoaparáty nastavené na prepojené snímanie označujú ako „vysielací fotoaparát“ resp. „prijímacie fotoaparáty“.

Upozornenie

 • Snímanie nie je súbežné, pretože prijímacie fotoaparáty snímajú mierne po vysielacom fotoaparáte.

Pred vykonaním týchto krokov pripojte blesk Speedlite alebo vysielač ku všetkým fotoaparátom, ktoré budete používať pri prepojenom snímaní. Pokyny na nastavenie iných zariadení nájdete v návodoch na používanie príslušných zariadení.

 1. Pomocou joysticku vyberte možnosť Nastavenie bezdrôtového pripojenia/prepojené snímania.

 2. Nastavte na možnosť PREPOJENÉ SNÍMANIE (zaškrtnuté).

  • Potlačením joysticku zvisle alebo vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič vyberte možnosť PREPOJENÉ SNÍMANIE (nezaškrtnuté), potom potlačte joystick do priamo dovnútra.
  • Zobrazenie sa zmení na PREPOJENÉ SNÍMANIE (zaškrtnuté).
 3. Nastavte ako vysielač alebo prijímač.

  • Potlačením joysticku zvisle alebo vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič vyberte možnosť Bezdrôtový blesk s rádiovým prenosomVYSIELAČ alebo Bezdrôtový blesk s rádiovým prenosomPRIJÍMAČ, potom potlačte joystick do priamo dovnútra.
 4. Zatlačte joystick priamo dovnútra.

 5. Vyberte položku zobrazenú na obrázku (1).

  • Potlačením joysticku zvisle alebo vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič vyberte položku, potom potlačte joystick priamo dovnútra.
 6. Nastavte režim blesku.

  • Potlačením joysticku zvisle alebo vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič vyberte režim blesku, potom potlačte joystick priamo dovnútra.
  • Popisy vedľa položiek Užívateľský režim blesku 1Užívateľský režim blesku 3 sa líšia v závislosti od zaregistrovaných nastavení.
  • Bližšie informácie o užívateľských režimoch blesku nájdete v časti Užívateľské režimy blesku.
 7. Nastavte prenosový kanál a identifikátor bezdrôtového rádiového systému.

 8. Nastavte snímanie na fotoaparáte.

 9. Nastavte všetky blesky Speedlite.

  • V nastavení prepojeného snímania nastavte všetky blesky Speedlite, ktoré budete používať pri prepojenom snímaní ako vysielače alebo prijímače.
  • To isté vykonajte pre všetky prípadné vysielače, ktoré budete používať.
  • Zmena blesku Speedlite z prijímača na vysielač v kroku 3 automaticky zmení ostatné blesky Speedlite (alebo vysielače), ktoré boli nastavené ako vysielače, na prijímače.
 10. Umiestnite prijímacie fotoaparáty.

  • Umiestnite všetky prijímacie fotoaparáty do vzdialenosti približne 30 m od vysielacieho fotoaparátu.
  • Skontrolujte, či indikátor PREPOJENIE prijímačov svieti nazeleno.
 11. Zhotovte snímku.

  • Pred snímaním sa uistite, že indikátor PREPOJENIE vysielača svieti na zeleno.
  • Snímaním pomocou vysielacieho fotoaparátu sa automaticky aktivuje snímanie prijímacími fotoaparátmi.
  • Na paneli LCD prijímačov, ktoré boli použité pri prepojenom snímaní, sa zobrazí ikona SPUSTENIE.

Poznámka

 • Ak chcete zrušiť prepojené snímanie, zmeňte nastavenie v kroku 2 na možnosť PREPOJENÉ SNÍMANIE (nezaškrtnuté) na každom blesku Speedlite.
 • Túto funkciu možno použiť na diaľkové ovládanie prepojeného snímania aj bez pripojenia vysielacieho blesku Speedlite k fotoaparátu. Ak chcete snímať zo všetkých prijímacích fotoaparátov, zatlačte joystick vysielača priamo dovnútra, potom jeho potlačením zvisle alebo vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič vyberte možnosť REL.
 • Pri prepojenom snímaní sa automatické vypnutie na vysielačoch aj prijímačoch prejaví približne po 5 min. Ak medzi zábermi pri prepojenom snímaní uplynie dlhšia doba, automatické vypnutie na odosielateľoch aj prijímačoch nastavte na možnosť [OFF/vypnuté] (C.Fn-01-1).
 • Každý blesk Speedlite (vysielače a prijímače) nastavený na možnosť [0] v položke P.Fn-05 () po úplnom nabití vydá zvukový signál.

Upozornenie

 • Pred prepojeným snímaním zvážte nastavenie prepínača režimu zaostrenia na prijímacích fotoaparátoch do polohy Manuálne zaostrenie a manuálne zaostrenie. Prijímacie fotoaparáty nemôžu snímať v prepojenom snímaní, pokiaľ nedokážu zaostriť na objekty pomocou automatického zaostrovania.
 • Blesk je možné spustiť pri prepojenom snímaní, keď je položka P.Fn-02 nastavená na možnosť [1] (), ale ak sa súčasne spustí viacero bleskov Speedlite, môže to zabrániť vhodnej expozícii alebo spôsobiť nerovnomernú expozíciu.
 • Prenosový dosah môže byť kratší v závislosti od faktorov ako umiestnenie blesku Speedlite, okolitého prostredia a poveternostných podmienok.
 • Toto prepojené snímanie je ekvivalentné prepojenému snímaniu pomocou vysielačov na bezdrôtový prenos súborov série WFT. Pri tomto prepojenom snímaní však nemožno použiť vysielače série WFT. Upozorňujeme tiež, že čas oneskorenia aktivácie uzávierky sa líši od oneskorenia série WFT.