Položky nastavení uživatelských funkcí

Ve fotoaparátu můžete přizpůsobit funkce na [Uživatelské funkce] podle svých preferencí. Veškerá nastavení, která změníte z výchozích hodnot, se zobrazí modře.

[Uživatelské funkce1]

Kroky úrovně expozice

Můžete nastavit použití přírůstků po 1/2 EV jako přírůstky pro rychlost závěrky, hodnotu clony, kompenzaci expozice, AEB, kompenzaci expozice s bleskem a FEB.

 • 1/3: 1/3-kroku

 • 1/2: 1/2-kroku

Poznámka

 • Zobrazení při nastavení na [1/2-kroku] je následující.

Kroky nast. citliv. ISO

Kroky ručního nastavení citlivosti ISO můžete změnit na celý krok.

 • 1/3: 1/3-kroku
 • 1/1: 1 krok

Poznámka

 • I pokud nastavíte [1 krok], bude citlivost ISO automaticky nastavována v krocích po 1/3, pokud bude zapnuto automatické nastavení ISO.

Citlivost z měření/ISO auto

Můžete nastavit stav citlivosti ISO po skončení časovače měření v případech, kde fotoaparát upravil citlivost ISO během měření nebo během časovače měření pro činnost ISO auto v režimu [Programová automatická expozice]/[Priorita závěrky AE]/[Priorita clony AE]/[Ruční expozice]/[Čas B].

 • : Po měření obnovit Auto
 • : Po měření zachovat rychlost

Autom. zruš. bracketingu

Můžete nastavit zrušení AEB (automatického braketingu expozice) a braketing vyvážení bílé, pokud je vypínač napájení v poloze Vypnutí.

 • ON: Povolit
 • OFF: Zakázat

Sekvence bracketingu

Sekvenci snímání automatického braketingu expozice (AEB) a sekvenci braketingu vyvážení bílé lze změnit.

 • 0−+: 0, -, +
 • −0+: -, 0, +
 • +0−: +, 0, -
AEB Braketing vyvážení bílé
Směr B/A (modrá/jantarová) Směr M/G (purpurová/zelená)
0: Standardní expozice 0: Standardní vyvážení bílé 0: Standardní vyvážení bílé
−: Podexpozice −: Posun směrem k modré −: Posun směrem k purpurové
+: Přeexponování +: Posun směrem k jantarové +: Posun směrem k zelené

Počet snímků v bracketingu

Počet snímků pořízených s AEB a braketingem vyvážení bílé lze změnit.

Pokud bude nastavena možnost [Sekvence bracketingu] na [0, -, +], budou pořízeny snímky v braketingu, jak je uvedeno v následující tabulce.

 • 3: 3 snímky
 • 2: 2 snímky
 • 5: 5 snímků
 • 7: 7 snímků
(kroky po 1 EV)
1. snímek 2. snímek 3. snímek 4. snímek 5. snímek 6. snímek 7. snímek
3: 3 snímky Standardní (0) -1 +1
2: 2 snímky Standardní (0) ±1
5: 5 snímků Standardní (0) -2 -1 +1 +2
7: 7 snímků Standardní (0) -3 -2 -1 +1 +2 +3

Poznámka

 • Pokud je nastavena možnost [2 snímky], můžete při nastavení rozsahu automatického braketingu expozice (AEB) vybrat stranu + nebo –. Při použití braketingu vyvážení bílé je druhý snímek upraven směrem k záporné straně ve směru B/A nebo M/G.

Bezpečný posun

Pokud se jas objektu změní a standardní expozice nelze dosáhnout v rozsahu automatické expozice, pak fotoaparát automaticky změní ručně vybrané nastavení a dosáhne standardní expozice. [Rychlost závěrky/Clona] platí pro režim [Priorita závěrky AE] nebo [Priorita clony AE]. [Citlivost ISO] platí pro režim [Programová automatická expozice], [Priorita závěrky AE] nebo [Priorita clony AE].

 • OFF: Zakázat
 • Tv/Av: Rychlost závěrky/Clona
 • ISO: Citlivost ISO

Poznámka

 • Bezpečný posun nastaví všechny změny na [Rozsah citli. ISO] nebo [Min.rychl. závěr.] z výchozích nastavení v [Snímání: Nastavení citlivosti ISO], pokud nelze dosáhnout standardní expozice.
 • Nejnižší a nejvyšší mez pro bezpečný posun u citlivosti ISO jsou určeny [Automat. rozsah] (). Pokud však ručně nastavená citlivost ISO přesahuje hodnoty položky [Automat. rozsah], bude bezpečný posun rozšířen nahoru nebo dolů až do ručně nastavené citlivosti ISO.
 • Bezpečný posun se podle potřeby uplatní i při použití blesku.

[Uživatelské funkce2]

Stejná exp. pro novou clonu

Světelnost se může snížit (nejnižší clonové číslo se může zvýšit) v režimu [Ruční expozice] (ruční expozice) s ručně nastavenou citlivostí ISO (s výjimkou nastavení na ISO Auto), pokud (1) měníte objektivy, (2) připojujete telekonvertor nebo (3) používáte objektiv se zoomem s proměnnou světelností. Tato funkce zabraňuje odpovídající podexpozici automatickým nastavením citlivosti ISO nebo rychlosti závěrky (hodnota Tv) tak, aby byla zachována stejná expozice jako dříve (1), (2) nebo (3).

S [Citl. ISO/Rychl. závěrky] je citlivost ISO automaticky upravena v rozsahu citlivosti ISO. Pokud expozici nelze udržet úpravou citlivosti ISO, automaticky se upraví rychlost závěrky (hodnota Tv).

 • OFF: Zakázat
 • ISO: Citlivost ISO
 • ISO/Tv: Citl. ISO/Rychl. závěrky
 • Tv: Rychlost závěrky

Upozornění

 • Při použití makroobjektivů nereaguje na změny efektivní hodnoty clony při zvětšení.
 • Nelze zajistit stejnou expozici jako dříve (1), (2) nebo (3), pokud [Citlivost ISO] je nastavena a expozici nelze udržovat při rychlostech nastavených v [Rozsah citli. ISO].
 • Nelze zajistit stejnou expozici jako dříve (1), (2) nebo (3), pokud je nastavena možnost [Rychlost závěrky] a expozici nelze udržovat při rychlostech nastavených v nabídce [Uživatelské funkce: Nast. rozsahu rychl. závěr.].
 • Rychlost závěrky je omezená na 1/8000, je-li [Snímání: Režim závěrky] na hodnotě [Elektronická] a možnost [Stejná exp. pro novou clonu] nastavena na [Rychlost závěrky] nebo [Citl. ISO/Rychl. závěrky].

Poznámka

 • Rovněž reaguje na změny nejvyššího clonového čísla (maximální clona).
 • Původní nastavení expozice se obnoví, pokud provedete (1), (2) nebo (3) s nastavenou možností [Citlivost ISO], [Citl. ISO/Rychl. závěrky] nebo [Rychlost závěrky] a zároveň neupravíte citlivost ISO, rychlost závěrky ani hodnotu clony před tím, než se fotoaparát vrátí do původního stavu před krokem (1), (2) nebo (3).
 • Rychlost závěrky se může změnit k udržení expozice, pokud se citlivost ISO zvýší na rozšířenou citlivost ISO, je-li nastavena na [Citlivost ISO].

Rež. měř. AE zámek po ostř.

U každého režimu měření můžete určit, zda zablokovat expozici (blokování AE) při zaostření na objekty pomocí jednosnímkového automatického zaostřování (One-Shot AF). Expozice bude zablokovaná během podržení tlačítka spouště do poloviny. Vyberte režimy měření pro blokování AE a klikněte na zaškrtnutí [Zaškrtnutí]. Chcete-li nastavení zaregistrovat, vyberte možnost [OK].

Omezení režimů snímání

Můžete omezit režimy snímání pomocí tlačítka MODE.

Vyberte dostupné režimy snímání [Flexibilní priorita AE / Programová automatická expozice / Priorita clony AE / Ruční expozice / Priorita závěrky AE / Čas B / Uživatelský režim snímání 1 / Uživatelský režim snímání 2 / Uživatelský režim snímání 3], poté stiskněte SET a přidejte tak zaškrtnutí [Zaškrtnutí]. Chcete-li nastavení zaregistrovat, vyberte možnost [OK].

Upozornění

 • Nastavení omezeného režimu snímání není uloženo do režimu [Uživatelský režim snímání 1], [Uživatelský režim snímání 2] nebo [Uživatelský režim snímání 3].
 • Značka [Zaškrtnutí] nemůže být vymazána ze všech devíti režimů současně.

Omezení režimů měření

Můžete omezit režimy měření pomocí tlačítka Výběr kompenzace expozice s bleskem / režimu měření.

Vyberte dostupné režimy měření [Poměrové měření / Částečné měření / Bodové měření / Celoplošné měření se zdůrazněným středem], poté stiskněte SET a přidejte tak zaškrtnutí [Zaškrtnutí]. Chcete-li nastavení zaregistrovat, vyberte možnost [OK].

Upozornění

 • Značka [Zaškrtnutí] nemůže být vymazána ze všech čtyř režimů současně.

Měření použ. při ruč.expoz.

Můžete nastavit režim měření používaný v režimu snímání [Ruční expozice].

 • : Zadaný režim měření

  Použije se aktuální režim měření.

 • : Poměrové měření
 • : Částečné měření
 • : Bodové měření
 • : Celoplošné se zdůr.stř.

Upozornění

 • Nastavení [Poměrové měření / Částečné měření / Bodové měření / Celoplošné měření se zdůrazněným středem] zabrání vybrat režim měření stisknutím tlačítka Výběr kompenzace expozice s bleskem / režimu měření při ruční expozici.

Nast. rozsahu rychl. závěr.

Můžete nastavit rozsah rychlosti závěrky pro každou možnost [Snímání: Režim závěrky]. V režimu [Flexibilní priorita AE], [Priorita závěrky AE] nebo [Ruční expozice] můžete nastavit rychlost závěrky ručně v rámci zadaného rozsahu. V režimu [Programová automatická expozice] a [Priorita clony AE] nebo v režimu [Flexibilní priorita AE] s nastavenou rychlostí závěrky na [AUTO] se rychlost závěrky nastaví automaticky ve vámi určeném rozsahu (s výjimkou záznamu filmů). Chcete-li nastavení zaregistrovat, vyberte možnost [OK].

 • Mech. závěrka/elektr. 1.lamela

  • Nejnižší rychlost: Lze nastavit v rozsahu 30 s – 1/4000 s
  • Nejvyšší rychlost: Lze nastavit v rozsahu 1/8000 s – 15 s
 • Elektronická

  • Nejnižší rychlost: Lze nastavit v rozsahu 30 s – 1/32000 s
  • Nejvyšší rychlost: Lze nastavit v rozsahu 1/64000 s – 15 s

Upozornění

 • Když možnost [Nejvyšší rychlost] v části [Elektronická] nastavíte na 1/64000, neomezí se nejvyšší rychlosti přesahující 1/8000 v režimu [Programová automatická expozice] nebo [Priorita clony AE].
 • Toto nastavení se nevztahuje na snímání s potlačením mihotání při vysoké frekvenci.

Nastavení rozsahu clony

Můžete nastavit rozsah hodnot clony. V režimu [Flexibilní priorita AE], [Priorita clony AE], [Ruční expozice] nebo [Čas B] můžete hodnotu clony nastavit ručně v rámci zadaného rozsahu. V režimu [Programová automatická expozice] a [Priorita závěrky AE] nebo v režimu [Flexibilní priorita AE] s nastavenou hodnotou clony na [AUTO] se hodnota clony nastaví automaticky ve vámi určeném rozsah. Chcete-li nastavení zaregistrovat, vyberte možnost [OK].

 • Minim. clona

  Lze nastavit v rozsahu f/1.0 – f/64.

 • Maxim. clona

  Lze nastavit v rozsahu f/91 – f/1.4.

Poznámka

 • Dostupný rozsah hodnot clony se liší v závislosti na minimální a maximální hodnotě clony objektivu.

[Uživatelské funkce3]

Mikronastavení AE

Upozornění

 • Tato korekce obvykle není nutná. Proveďte ji pouze v případě potřeby. Provedení této úpravy vám může zabránit při získání vhodné expozice.

Standardní expozici můžete jemně doladit. Tato metoda je účinná, pokud jsou snímky při snímání v režimu automatické expozice bez kompenzace expozice podexponované nebo přeexponované.

 • OFF: Zakázat
 • ON: Povolit

  Chcete-li se dostat na obrazovku nastavení, vyberte [Povolit], poté stiskněte tlačítko Q (Rychlé ovládání). Standardní expozici lze nastavit v rozsahu o ±1 EV v krocích po 1/8 EV. Pokud jsou záběry podexponovány, nastavte na kladnou korekci, a pokud mají tendenci být přeexponované, nastavte na zápornou korekci.

Upozornění

 • Účinný rozsah kompenzace expozice, který je k dispozici při záznamu filmu, zůstává nezměněn, pokud upravíte standardní expozici pomocí mikronastavení AE a změní se pouze standardní expozice. Hodnota kompenzace expozice ekvivalentní hodnotě mikronastavení AE se však nepoužije na výsledné snímky, pokud bude překročen účinný rozsah kompenzace expozice při záznamu filmu (například hodnota kompenzace expozice o +1 EV se nepoužije, pokud je mikronastavení AE zadáno na +1 EV a kompenzace expozice na +3 EV).

Poznámka

 • Korekci expozice lze nastavit až na ±3 EV od upravené standardní expozice.

Mikronastavení FE

Upozornění

 • Tato korekce obvykle není nutná. Proveďte ji pouze v případě potřeby. Provedení této úpravy vám může zabránit při získání vhodné expozice s bleskem.

Můžete doladit standardní úroveň expozice s bleskem. Tato metoda je účinná, pokud jsou hlavní objekty při expozici s bleskem bez kompenzace podexponované nebo přeexponované.

 • OFF: Zakázat
 • ON: Povolit

  Chcete-li se dostat na obrazovku nastavení, vyberte [Povolit], poté stiskněte tlačítko Q (Rychlé ovládání). Standardní expozici s bleskem lze nastavit v rozsahu o ±1 EV v krocích po 1/8 EV. Pokud jsou záběry hlavních objektů podexponovány, nastavte na kladnou korekci, a pokud mají tendenci být přeexponované, nastavte na zápornou korekci.

Omez.počtu kontinuál.snímků

Maximální počet snímků sekvence při kontinuálním snímání můžete omezit tak, že držíte stisknuté tlačítko spouště s nastavením kontinuálního snímání, fotoaparát automaticky zastaví fotografování po zadaném počtu kontinuálních snímků.

Můžete nastavit od 99 do 2 expozic. Stisknutím tlačítka Vymazat vrátíte nastavení na [Zakázat].

Pokud je [Zakázat] nastaveno, může kontinuální snímání pokračovat až do maximálního počtu snímků sekvence zobrazených vpravo v hledáčku.

Omezení režimů řízení

Můžete omezit režimy řízení pomocí tlačítka Výběr režimu řízení / činnosti AF.

Vyberte dostupné režimy řízení [Jednotlivé snímky / Rychlé kontinuální snímání plus / Rychlé kontinuální snímání / Pomalé kontinuální snímání / Vlastní rychlé kontinuální snímání / Samospoušť s desetisekundovou prodlevou / Samospoušť s dvousekundovou prodlevou], poté stiskněte SET a přidejte zatržítko [Zaškrtnutí]. Chcete-li nastavení zaregistrovat, vyberte možnost [OK].

Upozornění

 • Značka [Zaškrtnutí] nemůže být vymazána ze všech režimů současně.

[Uživatelské funkce4]

Main DialQuick Control Dial směr pro nastavení Tv/Av

Při nastavení rychlosti závěrky a hodnoty clony lze změnit směr otáčení.

Otočí směr otáčení voliče Hlavní ovladač, Rychloovladač 1 a Rychloovladač 2 v režimu snímání [Ruční expozice] a pouze voliče Hlavní ovladač v ostatních režimech snímání. Směr voliče Rychloovladač 1 a Rychloovladač 2 v režimu [Ruční expozice] odpovídá směru nastavení korekce expozice pomocí voličů Rychloovladač 1 a Rychloovladač 2 v režimech [Programová automatická expozice], [Priorita závěrky AE] a [Priorita clony AE].

 • Normální: Normální
 • Obrácený směr: Obrácený směr

směr pro nastavení Tv/Av

Směr otáčení ovládacího kroužku objektivu typu RF a upevňovacího adaptéru pro nastavení rychlosti závěrky a hodnoty clony lze obrátit.

 • Normální: Normální
 • Obrácený směr: Obrácený směr

Vlastní nastavení tlačítek

Často používané funkce můžete přiřadit tlačítkům fotoaparátu, která pro vás budou snadno použitelná. Pro stejné tlačítko je možné přiřadit různé funkce pro použití při fotografování nebo filmování.

 1. Vyberte možnost [Uživatelské funkce: Vlastní nastavení tlačítek].

 2. Vyberte ovládací prvek fotoaparátu.

 3. Vyberte funkci, kterou chcete přiřadit.

  • Stisknutím tlačítka SET nastavení potvrďte.
  • Pokročilá nastavení pro funkce označené [INFO] v levé dolní části obrazovky můžete nakonfigurovat stisknutím tlačítka INFO.

Poznámka

 • Nastavení [Uživatelské funkce: Vlastní nastavení tlačítek] nebudou vymazána, i když vyberete [Uživatelské funkce: Vymaz.vš.uživ.funkce(C.Fn)]. Chcete-li vymazat nastavení, vyberte možnost [Uživatelské funkce: Vymazat uživatel. nastavení].

Funkce dostupné pro přizpůsobení

Automatické zaostřování (AF)

●: Výchozí ○: Dostupné pro přizpůsobení
Funkce Namáčknutí tlačítka spouště Tlačítko Film Tlačítko MODE AF-ON Chytrý ovladač Tlačítko blokování AE Tlačítko bodu AF Tlačítko náhledu hloubky ostrosti Tlačítko funkcí objektivu Multifunkční tlačítko Multifunkční tlačítko 2 Tlačítko podsvětlení panelu LCD Tlačítko SET Multiovladač
Spustit/zastavit sledování
Zahájení měření a AF
Stop AF
Volba AF bodu
Přímá volba bodu AF
Přímá volba bodu AF (při měření)
*3
Nastavit AF bod na střed
Přepn. na zadaný AF bod*1
Přepnout na zadanou funkci AF*1
Přímá volba oblasti AF*1
One-Shot AF Servo AF*1
Posun bodu AF pomocí ovl. okem*1
Posun AF b., zaháj. AF ovl. okem*1
*4
Ovládání okem*1
Posun AF b., měř., AF ovl. okem*1
AF detekce očí*1
Detekce očí
Režim ostření
Zvýraz. okrajů
Průvodce ostřením
Režim řízení*1

1: Nelze přiřadit jako funkci dostupnou při záznamu filmů.

3: Výchozí při záznamu filmů.

4: Výchozí při fotografování.

Kompenzace expozice

●: Výchozí ○: Dostupné pro přizpůsobení
Funkce Namáčknutí tlačítka spouště Tlačítko Film Tlačítko MODE AF-ON Chytrý ovladač Tlačítko blokování AE Tlačítko bodu AF Tlačítko náhledu hloubky ostrosti Tlačítko funkcí objektivu Multifunkční tlačítko Multifunkční tlačítko 2 Tlačítko podsvětlení panelu LCD Tlačítko SET Multiovladač
Blok. AE, AF stop
Zahájení měření
Blok. AE
*3
Blokování AE (přidrž.)
Blok. AE (při stisku tlačítka)*1
*4
Blok. AE/Blok. FE*1
Uvolnit AE zámek
Komp.exp. (drž.tlač., otoč.)
Citlivost ISO
Citlivost ISO(drž.tl.,otoč.)
Záblesk blesku*1
Blok. FE*1

1: Nelze přiřadit jako funkci dostupnou při záznamu filmů.

3: Výchozí při záznamu filmů.

4: Výchozí při fotografování.

Snímek

●: Výchozí ○: Dostupné pro přizpůsobení
Funkce Namáčknutí tlačítka spouště Tlačítko Film Tlačítko MODE AF-ON Chytrý ovladač Tlačítko blokování AE Tlačítko bodu AF Tlačítko náhledu hloubky ostrosti Tlačítko funkcí objektivu Multifunkční tlačítko Multifunkční tlačítko 2 Tlačítko podsvětlení panelu LCD Tlačítko SET Multiovladač
Výběr velikosti snímku*1
Nastav. kval. sním. jed. dotyk.*1
Kval. sn. jed. dotyk. (přidrž.)*1
Ořez/poměr stran*1
Auto Lighting Optimizer/Automatická optimalizace jasu
Vyvážení bílé
Picture Style
Chránit
Hodnocení
Funk.zázn.+ volba karty/složky

1: Nelze přiřadit jako funkci dostupnou při záznamu filmů.

Filmy

●: Výchozí ○: Dostupné pro přizpůsobení
Funkce Namáčknutí tlačítka spouště Tlačítko Film Tlačítko MODE AF-ON Chytrý ovladač Tlačítko blokování AE Tlačítko bodu AF Tlačítko náhledu hloubky ostrosti Tlačítko funkcí objektivu Multifunkční tlačítko Multifunkční tlačítko 2 Tlačítko podsvětlení panelu LCD Tlačítko SET Multiovladač
Zebra*2
Záznam filmu
Přerušit Servo AF při filmování*2

2: Nelze přiřadit jako funkci dostupnou při fotografování.

Obsluha

●: Výchozí ○: Dostupné pro přizpůsobení
Funkce Namáčknutí tlačítka spouště Tlačítko Film Tlačítko MODE AF-ON Chytrý ovladač Tlačítko blokování AE Tlačítko bodu AF Tlačítko náhledu hloubky ostrosti Tlačítko funkcí objektivu Multifunkční tlačítko Multifunkční tlačítko 2 Tlačítko podsvětlení panelu LCD Tlačítko SET Multiovladač
Nastavení funkce blesku*1
Nastavení funkcí ovladače
Přepíná mezi zadanými funkcemi
Krátký stisk: podsvícení LCD
Dlouhý stisk: přepnutí info LCD
Krátký stisk: přepnutí info LCD
Dlouhý stisk: podsvícení LCD
Podsvícení LCD panelu
Přepnutí informací LCD panelu
Nastavení režimu snímání
Ruční sním. bez mihotání(Tv)
Funkce tichá závěrka*1
Přepnutí ostříc./ovl. kroužku
Přepn. na uživ. režim snímání
*4
Náhled hloubky ostrosti (DOF)*1
Reset položky zvol. v režimu Fv*1
Reset Tv/Av//ISO v režimu Fv*1
Stránka Rychloovladač
Zvětšit/Zmenšit
Přehrávání snímků
Zvětšit snímky během přehrávání
Zadat/vyvolat funkci snímání*1
Zobrazení menu
StillsOřez/poměr stran
Přepnout mezi ořez./poměr.stran
Expozice dotykem*1
Vytvořit složku*1
Zobr.opt. hled.*1
Zvýšení jasu displeje (dočasně)
Vypnout
Vypnutí displeje
Odblokováno při stisk. tlačítka
Přep. mezi hled./obraz.
Nastavení sítě
Tlačítko zvětšení/zmenšení
Tlačítko přehrávání
Tlačítko Info
Tlačítko mazat
Tlačítko hodnocení
*3
Žádná funkce (zakázán)

1: Nelze přiřadit jako funkci dostupnou při záznamu filmů.

3: Výchozí při záznamu filmů.

4: Výchozí při fotografování.

Poznámka

 • [Tlačítko funkcí objektivu]: Tlačítko „stop AF“ nebo „Funkce objektivu“ na superteleobjektivech vybavených funkcí Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu).

Vlastní nastavení ovladačů

Ovladačům Hlavní ovladač/Rychloovladač 1/Rychloovladač 2/Ovládací kroužek lze přiřadit často používané funkce.

 1. Vyberte možnost [Uživatelské funkce: Vlastní nastavení ovladačů].

 2. Vyberte ovládací prvek fotoaparátu.

 3. Vyberte funkci, kterou chcete přiřadit.

  • Stisknutím tlačítka SET nastavení potvrďte.
  • Pokročilá nastavení pro funkce označené [INFO] v levé dolní části obrazovky můžete nakonfigurovat stisknutím tlačítka INFO.

Poznámka

 • Nastavení [Uživatelské funkce: Vlastní nastavení ovladačů] nebudou vymazána, i když vyberete [Uživatelské funkce: Vymaz.vš.uživ.funkce(C.Fn)]. Chcete-li vymazat nastavení, vyberte možnost [Uživatelské funkce: Vymazat uživatel. nastavení].

Funkce dostupné pro ovladače

●: Výchozí ○: Dostupné pro přizpůsobení
Funkce Hlavní ovladač Rychloovladač 2 Rychloovladač 1 Ovládací kroužek
Volba oblasti AF
Přímá volba bodu AF
Oblast AF (přidrž. tlač. měření)
Změna rychlosti závěrky
Změna hodnoty clony
Kompenzace expozice
Nastavení citlivosti ISO
Změna rychl.záv.(přidr.tl.měř.)
Změna clony (přidr. tlač. měř.)
Komp.expozice (přidr. tl. měř.)
Nastav.citl.ISO (přidr.tl.měř.)
Komp.ex. s blesk.(přidr.tl.měř.)
Rychlost závěrky v režimu M
Nastavení clony v režimu M
Výběr nastavení vyrovnání bílé
Volba barevné teploty
Styl obrázku
Volba WB (přidr. tl. měření)
Barev. tepl. (přidr. tl. měření)
Volba (přidr. tl. měření)
Žádná funkce (zakázán) Žádná funkce (zakázán)

Poznámka

 • Volič Rychloovladač 2 nelze přizpůsobit v režimu [Flexibilní priorita AE].
 • Ovládací kroužek: Ovládací kroužek na objektivu typu RF a upevňovacích adaptérech.

Vymazat uživatel. nastavení

 1. Vyberte možnost [Uživatelské funkce: Vymazat uživatel. nastavení].

 2. Vyberte možnost [OK].

  • [Vlastní nastavení tlačítek] a [Vlastní nastavení ovladačů] se obnoví do výchozích nastavení.

[Uživatelské funkce5]

Přepínání (/)

Funkce přepínače fotografování / filmový záznam nejdou změnit.

Obrazovka filmového záznamu se nezobrazí, je-li tato funkce nastavena na [Přepínání fce tichá závěrka] nebo [Zakázat]. Stisknutím tlačítka snímání filmů zahájíte záznam filmu podle nastavení pro Uživatelský režim snímání [C3 pro filmy].

 • : Fotografování/filmování
 • : Přepínání fce tichá závěrka

  Nastavením přepínače fotografování / filmový záznam na Filmy se funkce [Snímání: Funkce tichá závěrka] nastaví na [Zap].

 • : Zakázat

Chytrý ovladač

Umožňuje přesun bodů AF tažením po chytrém ovladači po stisknutí tlačítka Volba AF bodu.

 • ON: Povolit

  Umožňuje použití chytrého ovladače pro vertikální i horizontální snímání.

 • : Zakázat pouze vertikální

  Blokuje použití chytrého ovladače na vertikálním gripu. Upozorňujeme, že chytrý ovladač na vertikálním gripu je blokován, i když je přiřazen v části [Vlastní nastavení tlačítek].

 • OFF: Zakázat

  Blokuje použití chytrého ovladače pro vertikální i horizontální snímání, i když je přiřazen v části [Vlastní nastavení tlačítek].

Upozornění

 • Tato funkce není k dispozici, pokud jste nastavili možnost [AF-ON] na [Zakázat] v nabídce [Uživatelské funkce: Vlastní nastavení tlačítek].

Poznámka

 • Je-li vybrána možnost [Povolit] nebo [jenom Zakázat pouze vertikální ], můžete stisknutím tlačítka Q (Rychlé ovládání) nastavit citlivost, čímž se změní velikost pohybu bodu AF v reakci na tažení chytrého ovladače.

Ovladače vertikálního snímání

Abyste zabránili neúmyslným operacím, můžete zablokovat ovládací pro vertikální snímání, například tlačítka, voliče a multiovladač a chytrý ovladač ve spodní části fotoaparátu.

 • ON: Zapnuto
 • OFF: Vypnuto
 • LOCK: Zakázat pomocí zámku

  Nastavením blokování více funkcí na Blokování více funkcí se zamknou vybrané ovládací prvky. Upozorňujeme, že lze přesto použít tlačítko náhledu hloubky ostrosti na vertikálním gripu a multifunkční tlačítko 2 na vertikálním gripu.

[Uživatelské funkce6]

Přidání informace o ořezu

Přidáním informací o ořezu se zobrazí svislé čáry pro poměr stran zadaný při snímání, takže můžete pořizovat snímky jako při snímání s fotoaparátem středního nebo velkého formátu (6 × 6 cm, 4×5 palců, apod.).

Během fotografování, namísto oříznutí snímků zaznamenaných na kartu, fotoaparát přidá informace o poměru stran ke snímkům pro ořez v softwaru Digital Photo Professional (software EOS).

Snímky můžete importovat do programu Digital Photo Professional v počítači a snadno je oříznout na poměr stran nastavený při fotografování.

 • OFF: Zakázat
 • 6:6: Poměr stran 6:6
 • 3:4: Poměr stran 3:4
 • 4:5: Poměr stran 4:5
 • 6:7: Poměr stran 6:7
 • 5:6: Poměr stran 10:12
 • 5:7: Poměr stran 5:7

Upozornění

 • Informace o ořezu lze přidat, pouze když je možnost [Snímání: Ořez/poměr stran] nastavena na hodnotu [Full-frame].
 • Pokud používáte fotoaparát ke zpracování snímků RAW s zobrazením informací o ořezu, snímky JPEG nebo HEIF se neuloží na oříznutou velikost (). V tomto případě zpracování RAW vytvoří snímky JPEG nebo HEIF s informacemi o ořezu.

Poznámka

 • Na obrazovce jsou zobrazeny svislé čáry indikující zadaný poměr stran.

Čas zpož. při uvol. závěr.

Ovládání fotoaparátu normálně řídí snímání tak, aby prodleva uvolnění závěrky byla konzistentní, ale nastavením [Zkrácený] můžete tento ovládací prvek deaktivovat a zkrátit tak čas zpoždění při uvolnění závěrky.

 • : Standardní
 • : Zkrácený

Upozornění

 • Čas zpoždění při uvolnění závěrky se liší v závislosti na podmínkách snímání, typu objektivu, hodnotě clony a dalších faktorech.

Komprese zvuku

Nastaví komprese zvuku při nahrávání filmu. [Zakázat] umožňuje vyšší zvukovou kvalitu v porovnání s komprimováním zvuku, ale velikosti souborů jsou větší.

 • ON: Povolit
 • OFF: Zakázat

Upozornění

 • Úpravy videosouborů zaznamenaných pomocí [Zakázat] a jejich uložení s komprimací zkomprimuje rovněž zvuk.
 • Zvuk je komprimován, i když je vybráno [Zakázat], pokud je možnost [Snímání: Velik.film.zázn.] nastavena na Full HD29,97 sn./sIPB (lehká) (NTSC) nebo Full HD25,00 sn./sIPB (lehká) (PAL).

Výchozí možnost pro Vymazat

V nabídce Vymazat () můžete nastavit, která možnost je ve výchozím nastavení vybrána, k níž se dostanete stisknutím tlačítka Vymazat během přehrávání snímku nebo během prohlížení po snímání.

Pro nastavení jiné možnosti než [Storno] můžete jednoduše stisknout tlačítko SET pro rychlé vymazání snímků.

 • Storno: Je zvoleno [Zrušit]
 • Vymazat: Je zvoleno [Vymazat]
 • RAW: Je zvoleno [Smazat ]
 • J/H: Je zvoleno [Smazat ne-]

Upozornění

 • Buďte opatrní, abyste nevymazali snímky náhodně, pokud zvolíte jinou možnost než [Storno].

Nast. Av bez objektivu

Můžete určit, zda lze hodnotu clony nastavit i bez připojeného objektivu.

 • OFF: Zakázat
 • ON: Povolit

  Hodnotu clony lze stále nastavit bez připojeného objektivu. Tato metoda je vhodná tehdy, pokud se chcete připravit na snímání a již jste se rozhodli o hodnotě clony.

Uvolnit závěrku bez objekt.

Můžete zvolit, zda je možné fotografovat nebo snímat filmy bez připojeného objektivu.

 • OFF: Zakázat
 • ON: Povolit

[Uživatelské funkce7]

Zatažení objek. při vypnutí

Můžete nastavit, zda se mají objektivy STM s ozubeným převodem (například RF35mm F1.8 Macro IS STM) automaticky zatahovat, pokud je vypínač napájení fotoaparátu přepnutý do polohy Vypnutí.

 • ON: Povolit
 • OFF: Zakázat

Upozornění

 • Při automatickém vypnutí napájení se objektiv nezatáhne, bez ohledu na nastavení.
 • Před sejmutím objektivu se přesvědčte, že je zatažený.

Poznámka

 • Pokud je nastaveno [Povolit], pak se tato funkce projeví bez ohledu na nastavení přepínače režimů zaostřování na objektivu (AF nebo MF).

Přidat informace IPTC

Registrováním informací IPTC (International Press Telecommunications Council) z nástroje EOS Utility (software EOS) pro fotoaparát lze tyto informace zaznamenat (připojit) ke snímaným fotografiím typu JPEG/HEIF/RAW v době fotografování. To je užitečné pro správu souborů a další úlohy používající informace IPTC.

Informace o postupu registrace informací IPTC do fotoaparátu a podrobnosti o registrovaných informacích naleznete v návodu k použití EOS Utility.

 • OFF: Zakázat
 • ON: Povolit

Upozornění

 • IPTC informace nejsou přidávány, pokud nahráváte filmy.

Poznámka

 • Během přehrávání můžete zkontrolovat, zda byly přidány informace IPTC.
 • Ke kontrole informací IPTC ve snímcích můžete použít software Digital Photo Professional (software EOS).
 • Informace IPTC, uložené ve fotoaparátu, se nesmažou, pokud vyberete možnost [Uživatelské funkce: Vymaz.vš.uživ.funkce(C.Fn)] (), ale nastavení se změní na [Zakázat].

[Uživatelské funkce8]

Vymaz.vš.uživ.funkce(C.Fn)

Výběrem možnosti [Uživatelské funkce: Vymaz.vš.uživ.funkce(C.Fn)] vymažete nastavení všech uživatelských funkcí kromě následujících.

 • Vlastní nastavení tlačítek
 • Vlastní nastavení ovladačů
 • přepínání (/)
 • Chytrý ovladač

Poznámka

 • Chcete-li vymazat nastavení nakonfigurovaná pomocí funkce [Uživatelské funkce: Vlastní nastavení tlačítek] a [Uživatelské funkce: Vlastní nastavení ovladačů], vyberte možnost [Uživatelské funkce: Vymazat uživatel. nastavení].
 • Nastavení pro [Uživatelské funkce: Mikronastavení AE] a [Uživatelské funkce: Mikronastavení FE] jsou nakonfigurována na [Zakázat], ale nevymažou se při použití funkce [Uživatelské funkce: Vymaz.vš.uživ.funkce(C.Fn)]. Ačkoli informace přidané pomocí funkce [Uživatelské funkce: Přidat informace IPTC] zůstanou zachovány, nastavení se změní na [Zakázat].