Pokyny k zacházení

Péče o fotoaparát

 • Fotoaparát je precizní přístroj. Nevystavujte jej pádům a nárazům.
 • Fotoaparát není vodotěsný a nelze jej používat pod vodou.
 • Chcete-li maximalizovat odolnost fotoaparátu vůči prachu a odkapávající vodě, udržujte kryt konektorů, krytka prostoru pro baterii, kryt slotu karty a všechny další kryty pevně uzavřené. Také připevněte kryt sáněk k multifunkční patici.
 • Tento fotoaparát byl navržen jako odolný vůči prachu a kapající vodě, což má bránit vniknutí písku, nečistot, prachu či vody, která na něj neočekávaně padá, dovnitř, ale je nemožné zabránit naprostému pronikání nečistot, prachu, vody nebo soli. Pokuste se zabránit tomu, aby se na fotoaparát dostaly nečistoty, prach, voda nebo sůl.
 • Pokud se voda dostane na fotoaparát, otřete ji suchou a čistou látkou. Pokud se na fotoaparát dostanou nečistoty, prach nebo sůl, otřete je čistou a dobře vyždímanou látkou.
 • Používáním fotoaparátu na prašných nebo špinavých místech může vést k poškození.
 • Doporučujeme po použití fotoaparát vyčistit. Delší vystavení fotoaparátu působení prachu, nečistot, vody nebo soli může způsobit závadu.
 • Pokud omylem upustíte fotoaparát do vody nebo máte obavy z vniknutí vlhkosti (vody), nečistot, prachu či soli do fotoaparátu, neprodleně se poraďte s nejbližším servisním střediskem společnosti Canon.
 • Neponechávejte fotoaparát v blízkosti zařízení produkujících silné magnetické pole, jako jsou permanentní magnety nebo elektromotory. Nepoužívejte ani neukládejte fotoaparát v blízkosti zařízení vyzařujících silné elektromagnetické vlnění, například velké antény. Silné magnetické pole může způsobit nesprávnou funkci fotoaparátu nebo zničení dat snímku.
 • Neponechávejte fotoaparát v nadměrně horkém prostředí, například v automobilu na přímém slunci. Vysoké teploty mohou způsobit nesprávnou funkci fotoaparátu.
 • Fotoaparát obsahuje citlivé elektrické obvody. Nikdy se nepokoušejte fotoaparát sami rozebírat.
 • Neblokujte činnost lamely závěrky prstem apod. Mohlo by dojít k závadě.
 • K odfouknutí prachu na objektivu, hledáčku a dalších dílech používejte pouze běžně dostupný ofukovací balónek. Nepoužívejte k čištění těla fotoaparátu nebo objektivu čističe obsahující organická rozpouštědla. V případě výskytu odolných nečistot odneste fotoaparát do nejbližšího servisního střediska Canon.
 • Nedotýkejte se elektrických kontaktů fotoaparátu prsty. Zabráníte tak korozi kontaktů. Zkorodované kontakty mohou způsobit nesprávnou funkci fotoaparátu.
 • Pokud je fotoaparát náhle přemístěn z chladného prostředí do teplého, může na fotoaparátu a jeho vnitřních součástech dojít ke kondenzaci vlhkosti. Chcete-li kondenzaci zabránit, vložte fotoaparát do utěsněného plastového sáčku a vyčkejte, dokud se neohřeje na vyšší teplotu. Teprve pak jej ze sáčku vyjměte.
 • Pokud na fotoaparátu zkondenzuje vlhkost, nepoužívejte jej ani nesnímejte objektiv a nevyndávejte kartu nebo baterii, aby se zabránilo poškození. Vypněte fotoaparát a před dalším používáním vyčkejte, než se vlhkost zcela vypaří. I když fotoaparát zcela vyschne, pokud je vnitřně stále chladný, nesnímejte objektiv a nevyndávejte kartu ani baterii, dokud se fotoaparát zcela neadaptuje na teplotu okolního prostředí.
 • Pokud fotoaparát nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii a uložte jej na chladném, suchém, dobře větraném místě. Čas od času i na uloženém fotoaparátu několikrát stiskněte tlačítko spouště, abyste ověřili, zda fotoaparát stále funguje.
 • Neskladujte fotoaparát na místech, kde se vyskytují chemické látky, které mohou způsobit korozi, například v chemické laboratoři.
 • Jestliže fotoaparát nebyl dlouhou dobu používán, vyzkoušejte před jeho opětovným použitím všechny funkce. Pokud jste fotoaparát delší dobu nepoužívali nebo se chystáte fotografovat důležité snímky, například při cestě do zahraničí, nechejte jej zkontrolovat v nejbližším servisním středisku Canon nebo jej zkontrolujte sami a ověřte, zda je řádně funkční.
 • Pokud delší dobu opakujete kontinuální snímání nebo fotografujete / snímáte filmy, fotoaparát se může značně zahřát. Nejedná se o závadu.
 • Pokud se v oblasti snímku nebo jeho okolí nachází jasný zdroj světla, může dojít k výskytu stínů.
 • Při snímání s protisvětlem udržujte slunce dostatečně daleko od zorného úhlu. Zdroje ostrého světla, jako je slunce, lasery a další umělé zdroje ostrého světla, vždy udržujte mimo oblast snímku, ne v její blízkosti. Koncentrované ostré světlo může způsobit kouř nebo poškození obrazového snímače nebo jiných vnitřních součástí.
 • Aby do objektivu nevnikalo přímé sluneční nebo jiné světlo, když nesnímáte, nasaďte krytku objektivu.

Obrazovka hledáček, panel LCD

 • I když se obrazovka a hledáček vyrábí pomocí velmi přesné technologie s více než 99,99 % efektivních pixelů, 0,01 % nebo méně pixelů může být mrtvých a také se zde mohou vyskytovat místa černé, červené nebo dalších barev. Nejedná se o závadu. Tyto pixely nemají vliv na zaznamenané snímky.
 • Pokud je obrazovka ponechána v zapnutém stavu dlouhou dobu, může se projevit „vypálení“ určitých míst, kdy jsou patrné stopy dříve zobrazeného obrazu. Tento jev je však pouze dočasný a vymizí, pokud fotoaparát nebudete několik dnů používat.
 • Za nízkých teplot se může zdát, že obrazovka displeje reaguje pomalu, a za vysokých teplot se může obrazovka jevit černá. Při pokojové teplotě se obnoví normální zobrazení.

Karty

Dodržením následujících pokynů ochráníte kartu i data, která jsou na ní zaznamenána:

 • Chraňte kartu před pádem, ohnutím nebo vlhkostí. Nevystavujte kartu působení nadměrné síly, nárazům ani vibracím.
 • Nedovolte, aby se do otvoru na karty dostal prach a cizí materiály.
 • Nedotýkejte se elektronických kontaktů karty prsty ani žádnými kovovými předměty.
 • Nelepte na kartu žádné štítky apod.
 • Kartu neskladujte ani nepoužívejte v blízkosti zařízení vytvářejících silné magnetické pole, jako jsou televizory, reproduktory nebo permanentní magnety. Dejte pozor také na místa s výskytem statické elektřiny.
 • Neponechávejte kartu na přímém slunečním světle nebo v blízkosti zdroje tepla.
 • Kartu uchovávejte v pouzdře.
 • Neskladujte ji na horkých, prašných nebo vlhkých místech.
 • Pokud delší dobu opakujete kontinuální snímání nebo fotografujete / snímáte filmy, karty se můžou značně zahřát. Nejedná se o závadu.

Objektiv

 • Po sejmutí objektivu z fotoaparátu položte objektiv zadní stranou nahoru a nasaďte zadní krytku objektivu, abyste zabránili poškrábání povrchu objektivu a elektrických kontaktů (1).

Šmouhy na obrazovém snímači

Kromě prachu vnikajícího do fotoaparátu z vnějšího prostředí může ve výjimečných případech dojít k přilnutí maziva z vnitřních součástí fotoaparátu na přední část snímače. Pokud jsou na snímcích viditelné šmouhy, doporučujeme nechat snímač vyčistit v nejbližším servisním středisku Canon.