Výběr oblasti AF

Oblast AF

V této části je popsáno fungování oblasti AF s možností [Automatické zaostřování: Sledování objektu] nastavenou na [Vyp].

: Bodový AF

Fotoaparát zaměřuje v užší oblasti než při 1 bodovém AF.

: Jednobodový AF

Fotoaparát zaostří pomocí jednoho AF bodu [].

: Rozšíření oblasti AF:

Zaostřuje pomocí jednoho AF bodu [] a oblasti AF zde zvýrazněné modrým obrysem. Vhodné pro pohybující se objekty, které je obtížné sledovat s jednobodovým AF.

Zaostření na preferovaný objekt je snazší než u flexibilního zónového AF.

Při použití funkce Servo AF nejprve zaostřete pomocí AF bodu [].

: Rozšíření oblasti AF: Okolí

Zaostří pomocí jednoho AF bodu [] a okolní oblasti AF zde označené modrou barvou, což usnadňuje zaostření na pohybující se objekty ve srovnání s funkcí rozšíření oblasti AF: .

Při použití funkce Servo AF nejprve zaostřete pomocí AF bodu [].

: Flexibilní zónové AF 1 (výchozí)

Flexibilní zónové AF 1 umožňuje libovolně nastavit velikost rámečku zóny AF [] ().

Používá automatický výběr AF v rámečcích zóny AF pro pokrytí větší oblasti než při rozšíření oblasti AF, což znamená, že je zaostřování snadnější než u funkce 1bodový AF / rozšíření oblasti AF a efektivní pro pohybující se objekty.

Ve výchozím nastavení je nastaven čtvercový rámeček zóny AF.

O oblasti pro zaostřování se rozhodne nejen na základě nejbližšího objektu, ale také na základě řady dalších podmínek, jako jsou tváře (lidí nebo zvířat), vozidla, pohyb objektu a vzdálenost objektu.

Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny se nad AF body, u nichž je dosaženo zaostření, zobrazí [Jednobodový AF].

: Flexibilní zónové AF 2

Flexibilní zónové AF 2 umožňuje libovolně nastavit velikost rámečku zóny AF [] ().

Používá automatický výběr AF v rámečcích zóny AF pro pokrytí větší oblasti než při rozšíření oblasti AF, což znamená, že je zaostřování snadnější než u funkce 1bodový AF / rozšíření oblasti AF a efektivní pro pohybující se objekty.

Ve výchozím nastavení je nastaven svislý obdélníkový rámeček zóny AF.

O oblasti pro zaostřování se rozhodne nejen na základě nejbližšího objektu, ale také na základě řady dalších podmínek, jako jsou tváře (lidí nebo zvířat), vozidla, pohyb objektu a vzdálenost objektu.

Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny se nad AF body, u nichž je dosaženo zaostření, zobrazí [Jednobodový AF].

: Flexibilní zónové AF 3

Flexibilní zónové AF 3 umožňuje libovolně nastavit velikost rámečku zóny AF [] ().

Používá automatický výběr AF v rámečcích zóny AF pro pokrytí větší oblasti než při rozšíření oblasti AF, což znamená, že je zaostřování snadnější než u funkce 1bodový AF / rozšíření oblasti AF a efektivní pro pohybující se objekty.

Ve výchozím nastavení je nastaven vodorovný obdélníkový rámeček zóny AF.

O oblasti pro zaostřování se rozhodne nejen na základě nejbližšího objektu, ale také na základě řady dalších podmínek, jako jsou tváře (lidí nebo zvířat), vozidla, pohyb objektu a vzdálenost objektu.

Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny se nad AF body, u nichž je dosaženo zaostření, zobrazí [Jednobodový AF].

: Plošné AF

Používá automatický výběr AF v rámečku plošného AF pro pokrytí větší oblasti než při flexibilním zónovém AF, což znamená, že je zaostřování snadnější než u funkce 1bodový AF / rozšíření oblasti AF / flexibilní zónové AF a efektivní pro pohybující se objekty.

O oblasti pro zaostřování se rozhodne nejen na základě nejbližšího objektu, ale také na základě řady dalších podmínek, jako jsou tváře (lidí nebo zvířat), vozidla, pohyb objektu a vzdálenost objektu.

Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny se nad AF body, u nichž je dosaženo zaostření, zobrazí [].

Výběr oblasti AF

Můžete vybrat oblast AF, která je vhodná pro podmínky snímání nebo objekt.

Pokud preferujete ruční ostření, projděte si část Ruční zaostřování.

 1. Vyberte možnost [Automatické zaostřování: Oblast AF].

 2. Vyberte oblast AF.

  • Tato obrazovka se zobrazí, když je možnost [Automatické zaostřování: Bod AF na základě orientace] () nastavena na [Jednot.body AF:Oblast+bod]. Když zvolíte svislou a vodorovnou orientaci, nastavte zvláštní oblasti AF.

Poznámka

 • Chcete-li nastavit oblast AF, můžete také stisknout tlačítko Volba AF bodu a pak tlačítko Multifunkce.
 • Následující popisy platí pro fotoaparát s činností AF nastavenou na možnost [Servo AF] (). Jakmile je objekt zaostřený pomocí funkce [One-Shot AF] (), AF bod zezelená.

Sledování objektu

Nad hlavním objektem se po detekci objektů zobrazí rámeček sledování [].

Pokud se tento objekt pohybuje, rámeček sledování [] jeho pohyb sleduje.

Možnost [Automatické zaostřování: Detekce očí] můžete nastavit na [Povolit] a snímat se zaostřením na oči osoby ().

 1. Vyberte možnost [Automatické zaostřování: Sledování objektu].

 2. Vyberte možnost.

Upozornění

 • Rámeček sledování se nezobrazí, je-li možnost [Automatické zaostřování: Sledování objektu] nastavena na [Vyp], bez ohledu na nastavení [Automatické zaostřování: Objekt k detekci].

Ruční výběr objektu pro zaostření

 1. Zkontrolujte rámeček sledování.

  • Na detekovaných objektech se zobrazí rámeček sledování [AF bod].
  • Rámeček sledování [AF bod] je zobrazen šedě, pokud se nepřekrývá s AF bodem.
  • Když je sledovaný objekt za AF bodem nebo uvnitř AF bodu, rámeček sledování změní barvu na bílou (která signalizuje, že je aktivní). Potom ho lze vybrat jako hlavní objekt.
  • Rámečky sledování jsou bílé také mimo AF bod, pokud se část objektu detekuje v AF bodu a část objektu (např. oči, obličej nebo hlava) leží v rozsahu plošného AF.
  • Šedé zobrazení rámečků sledování [] se netýká záznamu filmů.
 2. Zaostřete a fotografujte nebo zahajte záznam.

  • Jakmile namáčknete spoušť a objekt je zaostřený, AF bod zmodrá.

   Oranžový AF bod indikuje, že fotoaparát nemohl zaostřit na objekty.

  • Když tlačítko spouště namáčknete do poloviny nebo úplně stisknete, objekty se sledují přes celou obrazovku.

Poznámka

 • Když po stisknutí tlačítka M-Fn 2 vyberete objekt ručně, rámeček sledování se změní na [Sledování objektu] a zamkne se na daném objektu, který bude sledovat přes celou obrazovku bez ohledu na zadanou oblast AF.
 • Když objekt vyberete dotykem a možnost [Automatické zaostřování: Oblast AF] je nastavená na [Celá oblast AF], rámeček sledování se změní na [Sledování objektu] a zamkne se na daném objektu, který bude sledovat přes celou obrazovku.
 • Chcete-li zamčené sledování uvolnit, klepněte na [Uvolnění sledování objektu] nebo stiskněte tlačítko M-Fn 2. Po uvolnění se AF bod vrátí do polohy nastavené před uvolněním.
 • Když namáčknete tlačítko spouště ve chvíli, kdy se AF bod nepřekrývá s rámečkem sledování [AF bod], zaostří se v AF bodu.
 • Je-li činnost AF nastavena na Servo AF, namáčknutím spouště se zaostří na plošné AF.
 • U focených osob může rámeček [AF bod] pokrývat pouze část tváře, nikoli celou tvář.
 • Velikost rámečku sledování se mění v závislosti na objektu.
 • Rámeček sledování se nezobrazí, je-li možnost [Automatické zaostřování: Sledování objektu] nastavena na [Vyp], bez ohledu na nastavení [Automatické zaostřování: Objekt k detekci].

Upozornění

 • Klepnutím na obrazovku zaostříte pomocí funkce [One-Shot AF], bez ohledu na nastavení činnosti AF.
 • Obličeje nelze detekovat, pokud jsou objekty výrazně mimo zaostření. Ručním zaostřením () přesuňte obličej objektu do polohy pro detekci a potom pokračujte pomocí funkce AF.
 • AF nemusí detekovat objekty nebo tváře osob v rozích obrazovky. Přes snímáním změňte kompozici tak, aby objekt nebo AF bod byl (přibližně) ve středu.

Objekt k detekci

Můžete určit podmínky pro automatický výběr hlavního objektu ke sledování.

 • Lidé

  Jako hlavní objekt ke sledování upřednostňuje tváře nebo hlavy lidí.

  Pokud nelze detekovat tvář nebo hlavu člověka, fotoaparát se pokusí detekovat a sledovat jeho trup. Pokud trup nelze detekovat, fotoaparát může sledovat jiné části jeho těla.

 • Zvířata

  Detekuje zvířata (psy, kočky nebo ptáky) a lidi a jako hlavní objekt sledování upřednostňuje výsledky detekce zvířat.

  U zvířat se fotoaparát pokouší detekovat tváře nebo těla a rámeček sledování se zobrazí na všech detekovaných tvářích.

  Pokud nelze detekovat tvář nebo celé tělo zvířete, fotoaparát může sledovat část jeho těla.

 • Vozidla

  Detekuje vozidla pro motoristické sporty se dvěma nebo čtyřmi koly a lidi a jako hlavní objekt sledování upřednostňuje výsledky detekce vozidel.

  U vozidel se fotoaparát pokouší detekovat hlavní detaily nebo celé vozidlo a rámeček sledování se zobrazí na těchto detekovaných detailech.

  Pokud nelze detekovat hlavní detaily nebo celé vozidlo, fotoaparát může sledovat jiné části vozidla.

  Stisknutím tlačítka INFO lze povolit nebo zakázat bodovou detekci hlavních detailů vozidel.

 • Žádná

  Fotoaparát určí hlavní objekt automaticky podle kompozice snímků a bez detekce objektů.

  Rámečky sledování se nezobrazí.

Upozornění

 • Fotoaparát může jako objekty detekovat jiné oblasti než tváře nebo těla lidí nebo zvířat nebo hlavní detaily vozidel či celá vozidla.
 • Nelze detekovat tváře, které jsou na obrázku velmi malé nebo velké, příliš jasné nebo tmavé nebo částečně skryté.
 • Detekce tváře u zvířat je možná, pouze je-li objekt dost blízko a dívá se bez pohybu do fotoaparátu. Rámeček sledování se nezobrazí pro celé tělo.
 • Detekce není možná pro ptáky ukryté v lese nebo podobné situace.
 • Detekce nemusí být možná u běžných osobních automobilů nebo jízdních kol a u motocyklistů předvádějících kaskadérské kousky a vířících hlínu a prach.
 • Rámeček sledování se nezobrazí, je-li možnost [Automatické zaostřování: Sledování objektu] nastavena na [Vyp], bez ohledu na nastavení [Automatické zaostřování: Objekt k detekci].

Poznámka

 • Namáčknutím tlačítka spouště nebo při Sledování pomocí tlačítka M-Fn 2 můžete zvolit následující objekty. Ve scénách bez relevantních objektů fotoaparát sleduje jiné objekty.

  • Lidé

   Lidé, zvířata, vozidla

  • Zvířata

   Lidé, zvířata

  • Vozidla

   Lidé, vozidla

Detekce očí

Můžete snímat se zaostřením na oči osob nebo zvířat.

 1. Vyberte možnost [Automatické zaostřování: Detekce očí].

 2. Vyberte možnost.

 3. Namiřte fotoaparát na objekt.

  • Okolo očí se zobrazí rámeček sledování.
  • Chcete-li zvolit oko, na které zaostřit, když je možnost [Automatické zaostřování: Oblast AF] nastavena na [Celá oblast AF], stisknutím tlačítka Volba AF bodu změňte rámeček sledování na [Vinětace AF bodu] a potom použijte Multiovladač. Při použití Multiovladač se rámeček sledování opět změní na [Úprava sledování objektu].
  • Oko můžete také vybrat klepnutím na obrazovku, je-li možnost [Automatické zaostřování: Oblast AF] nastavena na [Celá oblast AF] nebo během probíhajícího sledování.
  • Pokud není zvolené oko detekováno, automaticky se vybere oko, na které se má zaostřit.
 4. Vyfotografujte snímek.

Upozornění

 • Oči osoby nemusí být v závislosti na objektu a podmínkách snímání detekovány správně.
 • Rámeček sledování se nezobrazí, je-li možnost [Automatické zaostřování: Sledování objektu] nastavena na [Vyp], bez ohledu na nastavení [Automatické zaostřování: Objekt k detekci].

 • Detekce očí se neprovede, je-li možnost, pokud je možnost [Automatické zaostřování: Objekt k detekci] nastavena na hodnotu [Žádná].

Změna sledovaných objektů

Můžete zadat, jak snadno přepne fotoaparát AF body ke sledování objektů.

 • Pův. priorita

  Sleduje objekt původně určený pro AF v možném rozsahu.

 • Na objekt

  Sleduje objekt původně určený pro AF v možném rozsahu. Přepne na jiné objekty, pokud fotoaparát již nemůže určit, zda sledovaný objekt je hlavním objektem.

 • Přepnutí obj.

  Přepíná na sledování jiných objektů v reakci na podmínky snímání.

Upozornění

 • Bezpečnostní opatření při nastavení na možnost [Pův. priorita]

 • Za určitých podmínek objektu nemusí být fotoaparát schopný pokračovat ve sledování osob.

  • Pokud se osoby prudce pohybují
  • Pokud se osoby dívají jiným směrem nebo změní postavení
  • Pokud se rámečky sledování vzdálí od objektů nebo pokud jsou objekty schované za překážkou a už je nevidíte
 • Objekty zvolené dotykem jsou sledovány, dokud to je možné, bez ohledu na nastavení [Automatické zaostřování: Objekt k detekci].

Sledování pomocí tlačítka M-Fn 2

Stisknutím tlačítka M-Fn 2 můžete sledovat objekty s rámečkem sledování [].

 1. Zkontrolujte AF bod.

  • Zobrazí se AF bod (1).
  • S rozšířením oblasti AF: nebo rozšíření oblasti AF: Zobrazí se také sousední AF body.
  • S funkcí Flexibilní zónový AF je zobrazen rámeček zadané zóny AF.
 2. Stiskněte tlačítko M-Fn 2.

  • AF bod se změní na rámeček sledování [], který se zamkne na objektu pro sledování, a pokud se pohybuje, následuje ho v rámci obrazovky. Sledování zrušíte opětovným stisknutím tlačítka M-Fn 2.
  • Pokud je možné detekovat více objektů, rámeček sledování se změní na [Úprava sledování objektu] a pomocí Multiovladač můžete zvolit objekt, na který se má zaostřit.
  • Po zahájení sledování bude objekt sledován přes celou obrazovku bez ohledu na zadanou oblast AF.
  • Když sledování ukončíte namáčknutím nebo stisknutím tlačítka spouště, poloha oblastí a bodů AF odpovídá poloze rámečku sledování během sledování. Když sledování skončí v pohotovostním režimu snímání, poloha oblastí a bodů AF odpovídá poloze před sledováním.
 3. Vyfotografujte snímek.

Ruční nastavení AF bodů nebo rámečků zónového AF

Můžete ručně nastavit AF bod nebo rámeček zónového AF. Zde jsou jako příklad uvedeny obrazovky flexibilního zónového AF 1.

 1. Zkontrolujte AF bod.

  • Zobrazí se AF bod (1).
  • S rozšířením oblasti AF: nebo rozšíření oblasti AF: Zobrazí se také sousední AF body.
  • S funkcí Flexibilní zónový AF je zobrazen rámeček zadané zóny AF.
 2. Přesuňte AF bod.

  • Stiskněte tlačítko Volba AF bodu, pomocí multiovladače Multiovladač přesuňte AF bod na místo, na které chcete zaostřit a stiskněte tlačítko SET (ale povšimněte si, že s některými objektivy se nemusí přesunout k okraji obrazovky).
  • Chcete-li vystředit AF bod při používání multiovladače Multiovladač, stiskněte přímo Multiovladač.
  • Můžete také zaostřit klepnutím na místo na obrazovce.
  • Chcete-li vystředit AF bod nebo rámeček zóny AF, klepněte na ikonu [Nastavení AF bodu na střed] nebo přímo stiskněte tlačítko Multiovladač.
  • Stisknutím tlačítka RATE můžete změnit velikost rámečků zónového AF používaných pro flexibilní zónové AF. Vodorovnou velikost upravíte voličem Hlavní ovladač a svislou velikost voličem Rychloovladač 1, potom stiskněte SET. Chcete-li obnovit výchozí velikost rámečku zónového AF, stiskněte tlačítko INFO.
 3. Zaostřete a vyfotografujte snímek.

  • Zaměřte AF bod na fotografovaný objekt a stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
  • Po dosažení zaostření se AF bod zbarví modře.
  • Jestliže zaostřit nelze, změní se barva AF bodu na oranžovou.

Upozornění

 • Když bude nastavená funkce Flexibilní zónové AF a Servo AF, fotoaparát bude přesunovat AF bod [] a sledovat tak osoby. Sledování objektu však nemusí být možné za určitých podmínek snímání, například když jsou objekty malé.
 • Zaostřování může být složité, pokud používáte okrajový AF bod. V tomto případě vyberte AF bod ve středu.
 • Klepnutím na obrazovku zaostříte pomocí funkce [One-Shot AF], bez ohledu na nastavení činnosti AF.

Poznámka

 • Oblasti AF a AF body lze nastavit, když je možnost [Automatické zaostřování: Bod AF na základě orientace] nastavena na [Jednot.body AF:Oblast+bod] ().

Registrace AF bodů (výchozí poloha)

Polohu často používaného AF bodu můžete zaregistrovat. Pro okamžité přepínání z aktuálního AF bodu na zadaný AF bod můžete použít tlačítko pro návrat do výchozí polohy, které přiřadíte na obrazovkách rozšířeného nastavení pro funkce [Přímá volba bodu AF], [Zahájení měření a AF], [Přepn. na zadaný AF bod] nebo [Zadat/vyvolat funkci snímání] v nabídce [Uživatelské funkce: Vlastní nastavení tlačítek] ().

 1. Vyberte požadovanou oblast AF.

  • Pomocí tlačítek Volba AF bodu vyberte požadovanou oblast AF.
  • Přesuňte AF bod nebo rámeček zónového AF do polohy, kterou chcete zaregistrovat.
 2. Zaregistrujte daný AF bod nebo rámeček zónového AF

  • Podržte tlačítko Volba AF bodu a stiskněte tlačítko Kompenzace expozice / nastavení hodnoty clony nebo stiskněte a podržte tlačítko Kompenzace expozice / nastavení hodnoty clony, až fotoaparát vydá tón a zaregistruje daný bod AF.
  • Zadaný AF bod bliká šedou barvou.
  • Když registraci provedete v okamžiku, kdy je fotoaparát nastaven na plošné AF, zaregistruje se jako výchozí poloha celá oblast AF.

Poznámka

 • Chcete-li vymazat zadané AF body, podržte tlačítko Volba AF bodu a stiskněte Přepnutí informací LCD panelu/osvětlení, nebo stiskněte a podržte tlačítko Přepnutí informací LCD panelu/osvětlení.
 • Zadané AF body můžete také smazat tak, že vymažete veškeré nastavení fotoaparátu.
 • Je-li nastavení bodu AF na základě orientace () nastaveno na [Jednot.body AF:Oblast+bod] nebo [Jednot.body AF:Pouze bod], můžete zadat různou výchozí polohu pro každou orientaci fotoaparátu.
 • I když nemá žádný efekt, pokud se pokusíte zaregistrovat výchozí polohu, když se sleduje objekt pomocí rámečku sledování, můžete v takovém okamžiku vymazat zaregistrované polohy.

Zvětšené zobrazení

Chcete-li zkontrolovat zaostření, můžete zvětšovací čočku zvětšit přibližně 5× nebo 10× stisknutím tlačítka Zvětšit nebo zmenšit (nebo klepnutím na [Zvětšit nebo zmenšit]).

 • Zvětšení je vycentrováno na bod AF pro funkce [Bodový AF], [1 bodový AF], [Rozšíření AF oblasti: ] a [Rozš. AF oblasti: Okolí] a na rámeček zónového AF pro funkci Flexibilní zónové AF.
 • Automatické zaostřování se zvětšeným zobrazením provedete namáčknutím tlačítka spouště do poloviny.
 • Při nastavení Servo AF po namáčknutí tlačítka spouště do poloviny ve zvětšeném zobrazení fotoaparát obnoví normální zobrazení pro zaostřování.
 • Zvětšení se vystředí na rámeček sledování, je-li možnost [Automatické zaostřování: Sledování objektu] nastavena na [Zap] a rámeček sledování [] je bílý (jako aktivní rámeček), nebo když sledujete pomocí tlačítka M-Fn 2 ().

Upozornění

 • Pokud je obtížné zaostřit ve zvětšeném zobrazení, přejděte zpět do normálního zobrazení a proveďte automatické zaostření.
 • Pokud provádíte automatické zaostření (AF) v normálním zobrazení a pak použijete zvětšené zobrazení, nemusí být dosaženo přesného zaostření.
 • Rychlost automatického zaostřování se v normálním a ve zvětšeném zobrazení liší.
 • Režimy Náhled AF a Servo AF při záznamu filmu nejsou k dispozici při zvětšeném zobrazení.
 • Při zvětšeném zobrazení může být dosažení správného zaostření obtížné v důsledku rozhýbání fotoaparátu. Doporučujeme použít stativ.

Tipy k fotografování s AF

 • Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny se provede opětovné zaostření, i když fotoaparát již zaostřil.
 • Před a po automatickém zaostřování se může změnit jas snímku.
 • V závislosti na předmětu a podmínkách snímání se mohou zaostření nebo rychlost kontinuálního snímání snížit.
 • Pokud během snímání dojde ke změně zdroje světla, může obrazovka mihotat a zaostřovaní může být obtížné. V tomto případě opětovně spusťte fotoaparát a pokračujte ve snímání s AF se zvoleným zdrojem světla.
 • Pokud není možné zaostřování v režimu AF, proveďte ruční ostření ().
 • V případě objektů v rohu obrazovky, které jsou lehce rozostřené, zkuste objekty vystředit (nebo AF bod, nebo rámeček zónového AF) a zaostřit na ně, poté před dalším fotografováním změňte kompozici snímku.
 • Při použití určitých objektivů může zaostření pomocí automatického zaostřování trvat déle nebo nemusí být vůbec možné.

Podmínky snímání, které ztíží zaostřování

 • Objekty s nízkým kontrastem, jako je modrá obloha, jednobarevné ploché povrchy nebo situace, kdy dochází k oříznutí detailů ve světlech nebo stínech.
 • Objekty fotografované při nedostatku světla.
 • Pruhy a další vzory s kontrastem pouze ve vodorovném směru.
 • Objekty s opakujícími se vzory (příklad: okna mrakodrapu, klávesnice počítače apod.).
 • Jemné linie a obrysy objektu.
 • Pod světelnými zdroji s neustále se měnícím jasem, barvami nebo vzory.
 • Noční scéna nebo světelné body.
 • Obraz mihotá při zářivkovém osvětlení nebo osvětlení LED diodovým světlem.
 • Mimořádně malé objekty.
 • Objekty na okraji obrazovky.
 • Objekty fotografované v silném protisvětle nebo lesklé či reflexní objekty (Příklad: automobil s vysoce lesklou karoserií apod.).
 • Blízké a vzdálené objekty v dosahu jednoho AF bodu (Příklad: zvíře v kleci apod.).
 • Objekty, které se neustále pohybují v rámci AF bodu a nebudou statické z důvodu rozhýbání fotoaparátu nebo rozmazání objektu.
 • Automatické zaostřování (AF) v situaci, kdy je objekt značně neostrý.
 • Je použit efekt měkkého ostření pomocí objektivu pro měkké ostření.
 • Je použit filtr speciálních efektů.
 • Na obrazovce se během automatického zaostřování objeví šum (světelné body, pruhy atd.).

Rozsah AF

Dostupný rozsah automatického zaostřování se liší v závislosti na použitém objektivu, poměru stran a kvalitě snímku, dále také podle toho, zda snímáte v kvalitě 4K nebo používáte funkce Ořez filmu nebo Digitální IS při filmování.