Nabíjení baterie

 1. Připojte nabíječku baterií do zásuvky elektrické sítě.

  • Připojte napájecí kabel k nabíječce a druhý konec zasuňte do zásuvky elektrické sítě.
  • Pokud není v nabíječce baterie, všechny indikátory zůstanou zhasnuté.
 2. Sejměte ochranný kryt.

  • Sejměte ochranný kryt nabíječky (je součástí dodávky) a ochranný kryt baterie (je součástí dodávky).
 3. Nabijte baterii.

  • Zasuňte baterii dovnitř (v opačném směru sejmutí ochranného krytu) a ujistěte se, že je bezpečně připojena k nabíječce.
  • Baterii můžete zasunout do pozice A nebo B.
  • Nabíjení se zahájí automaticky a indikátor nabíjení začne zeleně blikat nebo trvale svítit.
  • Pokud všechny tři indikátory nabíjení (50 % / 80 % / 100 %) trvale zeleně svítí, nabíjení je dokončeno.
 • K nabití vybité baterie je při pokojové teplotě (23 °C) vyžadována doba přibližně 2 h 50 min. Doba vyžadovaná k nabití baterie se bude značně lišit v závislosti na teplotě okolního prostředí a zbývající kapacitě baterie.

 • Z bezpečnostních důvodů trvá nabíjení baterie při nízkých teplotách (5 až 10 °C) déle (přibližně až 5 hodin).

Upozornění

 • K nabíjení dodaného bateriového zdroje LP-E19 použijte dodanou nabíječku baterií LC-E19. Tuto baterii nelze nabíjet nabíječkou baterií LC-E4N/LC-E4.
 • V závislosti na stavu baterie nemusí úroveň nabití dosáhnout 100 %.

Poznámka

 • Pokud jsou do nabíječky připojeny dvě baterie, nabije se nejprve baterie, která byla připojena jako první, a poté se nabije druhá baterie.
 • Po zakoupení není baterie plně nabitá.

  Před použitím baterii nabijte.

 • Nabíjejte baterii v den, kdy ji budete používat, nebo o den dříve.

  Nabitá baterie se bude postupně vybíjet i během skladování.

 • Po nabití vyjměte baterii z nabíječky a odpojte nabíječku z elektrické zásuvky.

  Pokud baterii a nabíječku nepoužíváte, připevněte na ně dodané ochranné kryty.

 • Baterii používejte při teplotě okolního prostředí v rozsahu 0–45 °C.

  K dosažení nejlepšího výkonu je doporučeno baterii používat při teplotě okolního prostředí 10–30 °C. Nižší teploty mohou dočasně snížit výkon baterie a zkrátit její životnost.

 • Pokud fotoaparát nepoužíváte, vyjměte baterii.

  Pokud je baterie ponechána ve fotoaparátu dlouhou dobu, je z ní stále odebírán malý proud, což vede k nadměrnému vybíjení a zkrácení životnosti baterie. Skladujte baterii s nasazeným ochranným krytem. Jestliže baterii po úplném nabití uložíte, může se snížit její výkon.

 • Nabíječku baterií můžete používat i v zahraničí.

  Nabíječku baterií lze připojit do elektrické sítě napájení se střídavým proudem a napětím 100 V až 240 V 50/60 Hz. V případě potřeby připojte volně prodejný adaptér zástrčky vhodný pro danou zemi nebo oblast. Abyste předešli poškození, nepřipojujte k nabíječce baterií přenosný transformátor.

 • Podle potřeby zkontrolujte schopnost dobití baterie.

  Zatímco se baterie nabíjí, zkontrolujte stisknutím tlačítka PERFORMANCE na nabíječce stav dobití podle toho, kolik indikátorů zeleně svítí.

  • Údaje o bateriích 3 (nabíječka): Dobrý stav dobití baterie.
  • Údaje o bateriích 2 (nabíječka): Mírně zhoršený stav dobití baterie.
  • Údaje o bateriích 1 (nabíječka): Doporučujeme zakoupit novou baterii.
 • Pokud se baterie rychle vybije i po úplném nabití, dosáhla konce své životnosti.

  Zkontrolujte stav dobití baterie () a zakupte si novou baterii.

Řešení potíží Bliká indikátor CAL.

 • Doporučujeme baterii zkalibrovat (vybít), aby fotoaparát dokázal přesně určit její kapacitu a zobrazil odpovídající stav baterie.
 • Kalibraci je doporučeno provést, pokud indikátor CAL bliká zeleně. Pokud chcete baterii pouze nabít, můžete počkat na automatické zahájení nabíjení baterie, k němuž dojde po uplynutí přibližně 10 s.
 • Chcete-li provést kalibraci, stiskněte tlačítko CALIBRATE zatímco indikátor CAL zeleně bliká. Indikátor CAL nyní trvale svítí zeleně a baterie se začíná vybíjet.
 • Po dokončení vybíjení baterie se automaticky zahájí nabíjení. Uvědomte si, že čím méně je baterie vybitá, tím déle bude vybíjení trvat. Číselné hodnoty 14h, 4h, a 2h udávají přibližný počet hodin, který bude úplné vybití baterie trvat. Pokud indikátor 14h zeleně bliká, bude úplné vybití trvat přibližně 4 až 16 hodin.
 • Kalibrace (vybíjení baterie) zajistí úplné vyčerpání zbývající kapacity baterie. Poté bude nabíjení baterie trvat přibližně 2 h 50 min. Chcete-li zastavit kalibraci dříve, než se dokončí, a zahájit nabíjení baterie, vyjměte baterii z nabíječky a poté ji znovu do nabíječky připojte.

Upozornění

 • Při opakovaném nabíjení a použití baterie bez provedení kalibrace se stav baterie nemusí zobrazovat přesně ().
 • Přestože lze současně nabíjet jednu baterii a kalibrovat druhou baterii, není možné nabíjet nebo kalibrovat dvě baterie najednou.
 • K provedení kalibrace zvažte použití téměř vybité baterie. Pokud budete kalibrovat plně nabitý bateriový zdroj LP-E19, bude provedení kalibrace a opětovné nabití baterie trvat přibližně 18 h 50 min

Řešení potíží Bezprostředně po připojení baterie se rozsvítí pouze indikátor s označením 100%.

 • Pokud se zahájí nabíjení a bude zeleně svítit pouze indikátor s označením 100%, vnitřní teplota baterie přesahuje požadovaný rozsah teplot. Baterie se začne automaticky nabíjet, pokud je vnitřní teplota v rozsahu od 5 C do 40 °C.
 • Pokud jsou do nabíječky připojeny dvě baterie a na straně druhé baterie zeleně svítí pouze indikátor 100%, nachází se tato baterie ve stavu čekání.

Řešení potíží Blikají všechny tři indikátory.

 • Nabíječku nelze použít k nabíjení jiných baterií než dodaných bateriových zdrojů LP-E19. V tomto případě budou tři indikátory nabíjení a indikátor CAL zeleně blikat.
 • Pokud během nabíjení baterie nepřetržitě zeleně blikají tři indikátory nabíjení nebo pokud tyto indikátory nepřetržitě zeleně blikají společně s indikátorem CAL, vyjměte baterii z nabíječky a obraťte se na prodejce nebo nejbližší servisní středisko Canon.
 • Pokud během kalibrace blikají tři indikátory nabíjení, vyjměte baterii z nabíječky a obraťte se na prodejce nebo nejbližší servisní středisko Canon.