Záznam filmu

Filmy Záznam v režimu automatické expozice

Expozice je řízena automaticky podle jasu.

 1. Nastavte režim snímání na [Filmy].

  • Stiskněte tlačítko MODE a otáčením voliče Hlavní ovladač vyberte položku [Filmy].
 2. Zaostřete na objekt.

  • Před zahájením záznamu filmu zaostřete pomocí automatického () nebo ručního zaostřování ().
  • Ve výchozím nastavení je možnost [Automatické zaostřování: Servo AF u film.] nastavena na hodnotu [Povolit], takže fotoaparát bude trvale zaostřovat ().
  • Po namáčknutí tlačítka spouště fotoaparát zaostří pomocí zadané oblasti AF.
 3. Zaznamenejte film.

  • Natáčení filmu zahájíte stiskem tlačítka snímání filmů. Záznam filmu můžete také zahájit klepnutím na položku [Záznam filmu] na obrazovce.
  • V průběhu záznamu filmu se v pravém horním rohu obrazovky zobrazí ikona (1) [REC].
  • Zvuk se zaznamená pomocí mikrofonu (2).
  • Chcete-li záznam zastavit, znovu stiskněte tlačítko snímání filmů. Záznam filmu můžete také zastavit klepnutím na položku [Zastavení filmu] na obrazovce.

Priorita závěrky AE

Pokud je nastaven režim snímání [Priorita závěrky AE (filmy)], můžete ručně nastavit rychlost závěrky pro snímání filmu. Citlivost ISO a hodnota clony budou automaticky nastaveny tak, aby odpovídaly danému jasu a byla dosažena standardní expozice.

 1. Nastavte režim snímání na [Priorita závěrky AE (filmy)].

  • Stiskněte tlačítko MODE a otáčením voliče Hlavní ovladač vyberte položku [Priorita závěrky AE (filmy)].
 2. Upravte rychlost závěrky (1).

  • Nastavte ji tak, že při otáčení voličem Hlavní ovladač budete sledovat obrazovku.
  • Dostupné rychlosti závěrky se liší podle snímkové frekvence ().
 3. Zaostřete a zaznamenejte film.

Upozornění

 • Během záznamu filmu neupravujte rychlost závěrky, protože budou zaznamenány změny v expozici.
 • Při filmování pohybujícího se objektu je doporučeno použít rychlost závěrky v rozsahu přibližně 1/25 s až 1/125 s. Čím je rychlost závěrky vyšší, tím bude pohyb objektu vypadat méně plynule.
 • Pokud změníte rychlost závěrky během záznamu při zářivkovém osvětlení nebo při osvětlení LED diodovým světlem, může se zaznamenat mihotání obrazu.

Priorita clony AE

Pokud je nastaven režim snímání [Priorita clony AE (filmy)], můžete ručně nastavit hodnotu clony pro snímání filmů. Citlivost ISO a rychlost závěrky se automaticky nastaví, aby odpovídaly danému jasu a byla dosažena standardní expozice.

 1. Nastavte režim snímání na [Priorita clony AE (filmy)].

  • Stiskněte tlačítko MODE a otáčením voliče Hlavní ovladač vyberte položku [Priorita clony AE (filmy)].
 2. Nastavte hodnotu clony (1).

  • Nastavte ji tak, že při otáčení voličem Hlavní ovladač budete sledovat obrazovku.
 3. Zaostřete a zaznamenejte film.

Upozornění

 • Během záznamu filmu neupravujte hodnotu clony, protože budou zaznamenány změny v expozici způsobené pohybem clony objektivu.

Poznámka

 • Poznámky k režimům [Filmy], [Priorita závěrky AE (filmy)] a [Priorita clony AE (filmy)]

 • Stisknutím tlačítka Blokování AE můžete zablokovat expozici (blokování AE). Použijete-li při záznamu filmu funkci blokování AE, můžete ji zrušit stisknutím tlačítka Blokování AE. (Nastavení blokování AE zůstane zachováno, dokud nestisknete tlačítko Blokování AE.)
 • Kompenzaci expozice lze nastavit na rozsah ±3 EV otočením voliče Rychloovladač 1.
 • V režimu [Filmy] se v rámci informací Exif filmu nezaznamenají hodnoty citlivosti ISO, rychlosti závěrky a clony.
 • Během záznamu filmu v režimu [Filmy], [Priorita závěrky AE (filmy)] a [Priorita clony AE (filmy)] podporuje tento fotoaparát funkci, která automaticky zapíná LED diodové světlo blesku Speedlite při slabém osvětlení. Podrobné informace naleznete v návodu k použití blesku Speedlite řady EX, který je vybaven LED světlem.

Citlivost ISO v režimu [Programová automatická expozice (filmy)] / [Priorita závěrky AE (filmy)] / [Priorita clony AE (filmy)]

Citlivost ISO se nastaví automaticky. Viz Citlivost ISO při záznamu filmu.

Záznam s ruční expozicí

Pro záznam filmu můžete ručně nastavit rychlost závěrky, hodnotu clony a citlivost ISO.

 1. Nastavte režim snímání na [Ruční expozice při filmování].

  • Stiskněte tlačítko MODE a otáčením voliče Hlavní ovladač vyberte položku [Ruční expozice při filmování].
 2. Nastavte rychlost závěrky, hodnotu clony a citlivost ISO.

  • Stiskněte tlačítko spouště do poloviny a zkontrolujte indikátor úrovně expozice.
  • Otáčením voliče Hlavní ovladač nastavte rychlost závěrky (1), voliče Rychloovladač 1 hodnotu clony (2) a voliče Rychloovladač 2 citlivost ISO (3).
  • Dostupné rychlosti závěrky se liší podle snímkové frekvence ().
 3. Zaostřete a zaznamenejte film.

Upozornění

 • Citlivost ISO nelze rozšířit na hodnotu L (odpovídá citlivosti ISO 50) při záznamu filmu.
 • Během záznamu filmu neměňte rychlost závěrky, hodnotu clony nebo citlivost ISO, protože se tak mohou zaznamenávat změny expozice nebo vytvářet více šumu při vysoké citlivosti ISO.
 • Při filmování pohybujícího se objektu je doporučeno použít rychlost závěrky v rozsahu přibližně 1/25 s až 1/125 s. Čím je rychlost závěrky vyšší, tím bude pohyb objektu vypadat méně plynule.
 • Pokud změníte rychlost závěrky během záznamu při zářivkovém osvětlení nebo při osvětlení LED diodovým světlem, může se zaznamenat mihotání obrazu.

Poznámka

 • Kompenzaci expozice s režimem ISO auto lze nastavit v rozsahu ±3 EV.
 • Jestliže je zvoleno automatické nastavení citlivosti ISO, můžete stisknutím tlačítka Blokování AE zablokovat citlivost ISO. Použijete-li blokování citlivosti ISO při záznamu filmu, můžete jej zrušit stisknutím tlačítka Blokování AE. (Blokování citlivosti ISO zůstane zachováno, dokud nestisknete tlačítko Blokování AE.)
 • Pokud stisknete tlačítko Blokování AE a poté změníte kompozici záběru, můžete na indikátoru úrovně expozice () zjistit rozdíl v úrovni expozice v porovnání se stavem při stisknutí tlačítka Blokování AE.

Citlivost ISO v režimu [Ruční expozice při filmování]

Citlivost ISO lze nastavit ručně nebo vybrat možnost [AUTO]. Podrobné informace o citlivosti ISO naleznete v části Citlivost ISO při záznamu filmu.

Rychlost závěrky

Dostupné rychlosti závěrky se v režimu [Priorita závěrky AE (filmy)] a [Ruční expozice při filmování] liší v závislosti na snímkové frekvenci pro kvalitu filmového záznamu.

Snímková frekvence Rychlost závěrky (s)
Záznam filmu v normální kvalitě Záznam filmu s vysokou snímkovou frekvencí Záznam HDR filmu
119,9 sn./s 1/4000 až 1/125
100,0 sn./s 1/4000 až 1/100
59,94 sn./s 1/4000 až 1/8
50,00 sn./s
29,97 sn./s [Priorita závěrky AE (filmy)] 1/4000 až 1/60
[Ruční expozice při filmování] 1/1000 až 1/60
25,00 sn./s [Priorita závěrky AE (filmy)] 1/4000 až 1/50
[Ruční expozice při filmování] 1/1000 až 1/50
24,00 sn./s
23,98 sn./s

Fotografování

V režimu záznamu filmu není fotografování podporováno. Chcete-li fotografovat, nejprve zastavte záznam a změňte nastavení [Režim snímání] na fotografie.

Zobrazení informací (záznam filmu)

Podrobnosti o ikonách zobrazených pro záznam filmu naleznete v části Zobrazení informací.