Další funkce nabídky

[Snímání2]

 • Komp.expozice

  Kompenzaci expozice lze nastavit v rozsahu o ±3 EV v krocích po 1/3 EV. Podrobné informace o kompenzaci expozice naleznete v části Ruční kompenzace expozice.

 • Nastavení citlivosti ISO

  • Citlivost ISO

   V režimu [Ruční expozice při filmování] můžete nastavit citlivost ISO ručně. Můžete také vybrat možnost Automatické ISO.

  • Rozsah citli. ISO

   Můžete nastavit rozsah ručního nastavení citlivosti ISO (minimum a maximum). Nakonfigurovat lze též rozšíření ISO.

  • Max pro auto

   Můžete nastavit nejvyšší mez pro automatické ISO při záznamu filmu v režimu [Filmy], [Priorita závěrky AE (filmy)] nebo [Priorita clony AE (filmy)] nebo v režimu [Ruční expozice při filmování] s automatickým ISO.

  • Max pro autoMax pro auto

   Můžete nastavit nejvyšší mez pro automatické ISO při záznamu časosběrného filmu v rozlišení 4K/časosběrný film/Full HD v režimu [Filmy], [Priorita závěrky AE (filmy)] nebo [Priorita clony AE (filmy)] nebo v režimu [Ruční expozice při filmování] s automatickým ISO.

 • Snímání v HDR

  Podrobnosti o snímání s HDR HDR PQ naleznete v části Nastavení HDR PQ.

 • Auto Lighting Optimizer/Automatická optimalizace jasu

  Jas a kontrast lze opravit automaticky. Podrobné informace o funkci Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu) naleznete v části Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu).

 • Priorita vysokých jasů

  Při záznamu filmů je možné omezit přeexponované, oříznuté jasné plochy. Podrobné informace o prioritě zvýraznění tónu viz Priorita vysokých jasů.

[Snímání3]

 • HF snímání bez mihotání

  Podrobnosti o snímání s potlačením mihotání naleznete v části Snímání s potlačením mihotání při vysoké frekvenci.

 • Av 1/8-krok.zvyš.

  Při záznamu filmů s objektivem RF můžete nastavit hodnoty clony na jemnější měřítko.

  Výběrem možnosti [Povolit] změníte nárůst clony v režimu [Priorita clony AE (filmy)] nebo [Ruční expozice při filmování] z 1/3 EV (nebo 1/2 EV) na 1/8 EV.

Upozornění

 • Položka [Av 1/8-krok.zvyš.] není dostupná (není zobrazena) při použití objektivů typu EF nebo EF-S.
 • Při nastavení možnosti [Povolit] jsou možnosti nastavení v položce [Uživatelské funkce: Kroky úrovně expozice] zakázány a nemají žádný účinek.
 • Automat. delší čas

  Automatickým zpomalením rychlosti závěrky při nedostatku světla můžete vybrat, zda nahrávat filmy, které jsou jasnější a méně ovlivněné šumem snímků, než u možnosti [Zakázat].

  Dostupné v režimu záznamu [Filmy] nebo [Priorita clony AE (filmy)]. Platí, když je snímková frekvence velikosti filmového záznamu 59,94 sn./s nebo 50,00 sn./s.

  • Zakázat

   Umožní provádět záznam filmů s plynulejším, přirozenějším pohybem, který je méně ovlivněný otřesy předmětu, než v případě nastavení na hodnotu [Povolit]. Všimněte si, že za slabého osvětlení mohou být filmy tmavší, je-li možnost nastavena na hodnotu [Povolit].

  • Povolit

   Umožňuje nahrávat jasnější filmy než při nastavení [Zakázat] automatickým snížením rychlosti závěrky při nedostatku světla na 1/30 s (NTSC) nebo 1/25 s (PAL).

Poznámka

 • Nastavení možnosti [Zakázat] se doporučuje při záznamu pohybujících se objektů při nedostatečném osvětlení nebo když mohou vzniknout zbytkové obrazy, např. stopy.

[Snímání4]

 • Vyvážení bílé

  Podrobné informace o vyvážení bílé naleznete v části Vyvážení bílé.

 • Nast. už.nast. WB

  Podrobné informace uložení uživatelského nastavení vyvážení bílé naleznete v části Uživatelské nastavení WB.

 • Korekce WB

  Podrobné informace o korekci vyvážení bílé naleznete v části Korekce vyvážení bílé.

 • Picture Style

  Podrobné informace o stylu Picture Style naleznete v části Výběr stylu Picture Style.

 • Jasnost

  Podrobné informace o jasnosti naleznete v části Jasnost.

[Snímání5]

 • Korekce odchylky objektivu

  Během záznamu filmů lze opravit vinětaci, distorzi, chromatickou vadu a difrakci. Podrobné informace o korekci odchylky objektivu naleznete v části Korekce odchylky objektivu.

 • Potlač.šumu při vysokém ISO

  Podrobné informace o potlačení šumu při vysokém ISO naleznete v části Potlačení šumu při vysokém ISO.

[Snímání6]

 • Dálk. ovládání

  Nastavením [Povolit] můžete zahájit nebo zastavit záznam filmu bezdrátovým dálkovým ovladačem BR-E1 (prodává se samostatně).

[Snímání7]

[Snímání8]

 • Standby: Nízk roz

  Když nastavíte [Zap], můžete šetřit baterii a ovládat teplotu fotoaparátu během pohotovostního režimu.

  Ve výsledku může umožnit zaznamenávat filmy po delší dobu.

Upozornění

 • Kvalita snímku na pohotovostní obrazovce se může lišit od kvality snímku na obrazovce během záznamu filmu, ale toto nastavení nemá vliv na kvalitu záznamu.
 • Krátce po zahájení nebo ukončení záznamu filmu může zobrazení obrazu zůstat na aktuálním políčku místo toho, aby se aktualizovalo.
 • Zobrazení HDMI

  Můžete určit, jak se filmy zobrazí při záznamu prostřednictvím HDMI na externí zařízení. Samotný výstup filmu odpovídá nastavení [Velik.film.zázn.].

  Výchozí nastavení činí [+].

  • +

   Umožňuje zobrazení filmu prostřednictvím výstupu HDMI na obrazovce fotoaparátu i na druhém zařízení.

   Činnosti fotoaparátu, například přehrávání snímku nebo zobrazení nabídky se zobrazí na dalším zařízení prostřednictvím HDMI, nikoli na obrazovce fotoaparátu.

  • Externí obrazovka

   Deaktivuje obrazovku fotoaparátu běhen výstupu přes HDMI, takže obrazovka je prázdná.

   Informace o snímku, body AF a další informace se zobrazí na externím zařízení prostřednictvím HDMI, ale vy můžete zastavit výstup této informace stisknutím tlačítka INFO.

   Před externím záznamem filmů potvrďte, že nejsou fotoaparátem odesílány žádné informace, aby bylo jisté, že se na externích monitorech nebo dalších zařízeních nezobrazí žádné informace o snímku, body AF a podobně.

   Nastavení jako časový kód se nemusí správně zaznamenat při externím záznamu filmu s možností [Snímání: Standby: Nízk roz] nastavenou na [Zap].

Řešení potíží Pro delší výstup HDMI

Chcete-li pokračovat ve výstupu HDMI po delší dobu než 30 minut, vyberte možnost [+], pak nastavte [Autom.vypnutí] v části [Nastavení: Úspora energie] na hodnotu [Zakázat] (). Když uplyne časovač nastavený v nabídce [Vypnutí displeje], bude po vypnutí obrazovky fotoaparátu výstup HDMI pokračovat.

Upozornění

 • Výstup HDMI bez informací zabrání zobrazení varování týkajících se místa na kartě, stavu nabití baterie nebo vysoké teplotě uvnitř fotoaparátu () prostřednictvím HDMI.
 • Během výstupu HDMI může při přepnutí mezi filmy s různými kvalitami záznamu nebo snímkovými frekvencemi trvat zobrazení dalšího snímku nějakou dobu.
 • Neovládejte fotoaparát při záznamu filmů na externí zařízení, neboť může dojít k zobrazení informací na videovýstup HDMI.
 • Jas a barva filmů zobrazených pomocí fotoaparátu může vypadat odlišně od videovýstupu HDMI zaznamenaného externími zařízeními, v závislosti na prostředí sledování.

Poznámka

 • Stisknutím tlačítka INFO můžete změnit zobrazené informace.
 • Do videovýstupu HDMI lze přidat časové kódy ().
 • Prostřednictvím HDMI je možné také vysílat zvuk s výjimkou situace, kdy je možnost [Zvukový záznam] nastavena na [Zakázat].