Βοήθεια

Όταν εμφανίζεται η επιλογή [INFO Βοήθεια], μπορείτε να εμφανίσετε μια περιγραφή για τη λειτουργία πατώντας το πλήκτρο INFO. Πατήστε το ξανά για έξοδο από την οθόνη βοήθειας. Για κύλιση της οθόνης όταν εμφανίζεται μια γραμμή κύλισης (1) στα δεξιά, περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου.

  • Παράδειγμα: [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Αυτόματη ακύρωση οριοθέτησης]

    INFO

Αλλαγή του μεγέθους κειμένου βοήθειας

  1. Επιλέξτε [Διαμόρφωση: Μέγεθ κειμ βοήθειας].

  2. Κάντε μια επιλογή.