Εμφάνιση της ειδοποίησης υπερέκθεσης

Μπορείτε να καθορίσετε μια ένδειξη υπερεκτεθειμένων φωτεινών τόνων που αναβοσβήνει στην οθόνη προβολής/αναπαραγωγής. Για να επιτύχετε λεπτομερέστερη διαβάθμιση στις περιοχές που αναβοσβήνουν, όπου θέλετε πιστότερη αναπαραγωγή της διαβάθμισης, ρυθμίστε τη διόρθωση της έκθεσης σε αρνητική τιμή και επαναλάβετε τη λήψη για καλύτερο αποτέλεσμα.

  1. Επιλέξτε [Προβολή/αναπαραγωγή: Ένδ. Υπερέκθεσης].

  2. Επιλέξτε [Ενεργ.].