Λήψη με Speedlite

Φλας Speedlite σειράς EL/EX για μηχανές EOS

Οι δυνατότητες των Speedlite σειράς EL/EX (πωλούνται ξεχωριστά) μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη φωτογράφιση με φλας με τη μηχανή.

Για οδηγίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο οδηγιών του φλας Speedlite σειράς EL/EX.

 • Ταχύτητα συγχρονισμού

  Υποστηρίζεται συγχρονισμός σε έως 1/200 δευτ.

 • Διόρθωση έκθεσης με φλας

  Μπορείτε να ρυθμίσετε την έξοδο φλας (διόρθωση έκθεσης με φλας). Κατά την προβολή μιας εικόνας στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο Πολλαπλές λειτουργίες επανειλημμένα για να επιλέξετε το στοιχείο διόρθωσης της έκθεσης με φλας και, στη συνέχεια, περιστρέψτε τον επιλογέα Κύριος επιλογέας για να ορίσετε την τιμή διόρθωσης έκθεσης με φλας.

 • Κλείδωμα έκθεσης με φλας

  Έτσι, μπορείτε να επιτύχετε κατάλληλη έκθεση με φλας για ένα συγκεκριμένο τμήμα του θέματος. Τοποθετήστε το κέντρο του σκοπεύτρου πάνω στο θέμα, πατήστε το πλήκτρο Κλείδωμα AE στη μηχανή και, στη συνέχεια, συνθέστε το κάδρο και τραβήξτε τη φωτογραφία.

Προσοχή

 • Ορισμένα φλας Speedlite δεν μπορούν να συνδεθούν απευθείας σε αυτήν τη μηχανή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.
 • Στη ρύθμιση [Λήψη: Auto Lighting Optimizer/Λήψη: Αυτ. Βελτιστοποίηση Φωτισμού] (), εάν ορίσετε μια επιλογή εκτός της [Απενεργ.], οι εικόνες ενδέχεται να φαίνονται πιο φωτεινές ακόμη κι εάν έχετε ρυθμίσει χαμηλότερη διόρθωση έκθεσης με φλας για σκοτεινότερες εικόνες.
 • Κατά τη φωτογράφιση με φλας, ορίστε τη ρύθμιση [Λήψη: Κατάσταση κλείστρου] σε [Ηλεκ 1ης κουρτ] ().

Σημείωση

 • Το Speedlite ανάβει μια διακοπτόμενη βοηθητική δέσμη AF όπως απαιτείται, εάν η αυτόματη εστίαση είναι δύσκολη σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
 • Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη διόρθωση έκθεσης με φλας στη ρύθμιση [Ρυθμίσεις λειτουργίας φλας] στην επιλογή [Λήψη: Έλεγχος εξωτερικού Speedlite] ().
 • Η μηχανή μπορεί να ενεργοποιήσει αυτόματα ορισμένα φλας Speedlite όταν η μηχανή είναι ενεργοποιημένη. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο οδηγιών των φλας Speedlite που υποστηρίζουν αυτήν τη λειτουργία.

Φλας Speedlite της Canon εκτός από τη σειρά EL/EX

 • Με ένα φλας Speedlite της σειράς EZ/E/EG/ML/TL διαμορφωμένο σε κατάσταση αυτόματου φλας A-TTL ή TTL, το φλας θα ενεργοποιείται μόνο σε πλήρη ισχύ.

  Ορίστε την κατάσταση λήψης της μηχανής σε Av ή M και ρυθμίστε την τιμή διαφράγματος πριν από τη λήψη.

 • Όταν χρησιμοποιείτε ένα φλας Speedlite με κατάσταση χειροκίνητου φλας, φωτογραφίστε σε κατάσταση χειροκίνητου φλας.

Μονάδα φλας που δεν είναι της Canon

 • Ταχύτητα συγχρονισμού

  Η μηχανή έχει δυνατότητα συγχρονισμού με μικρού μεγέθους μονάδες φλας που δεν είναι της Canon, σε έως 1/200 δευτ.

  Στην περίπτωση μεγάλων μονάδων φλας, τύπου στούντιο, η διάρκεια του φλας είναι μεγαλύτερη από ό,τι σε μια μονάδα φλας μικρού μεγέθους και ποικίλει ανάλογα με το μοντέλο. Πριν από τη λήψη, επιβεβαιώστε ότι ο συγχρονισμός φλας εκτελείται σωστά, πραγματοποιώντας μερικές δοκιμαστικές λήψεις σε ταχύτητα συγχρονισμού περίπου 1/60 δευτ. έως 1/30 δευτ.

Προσοχή

 • Η χρήση της μηχανής με αποκλειστική μονάδα φλας ή αξεσουάρ φλας για μηχανές άλλων κατασκευαστών, ενέχει τον κίνδυνο δυσλειτουργίας, ακόμη και ζημιάς.
 • Μην συνδέετε μονάδα φλας υψηλής τάσης στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών της μηχανής. Ενδέχεται να μην ανάψει.

Γρήγορος έλεγχος ομάδας φλας

Καθώς βλέπετε την οθόνη λήψης στην ασύρματη φωτογράφιση με πολλαπλά φλας, μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για κάθε ομάδα φλας πατώντας το κουμπί που έχει αντιστοιχιστεί στο στοιχείο [Γρήγορος έλεγχος ομάδας φλας] της ρύθμισης [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Εξειδίκευση κουμπιών]. Αυτό το παράδειγμα βασίζεται στην αντιστοίχιση του πλήκτρου Πολλαπλές λειτουργίες ().

 1. Ορίστε την κατάσταση πυροδότησης φλας σε Ομάδα (έλεγχος μεμονωμένης ομάδας) για να προετοιμαστείτε για ασύρματη φωτογράφιση με πολλαπλά φλας.

  • Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια οδηγιών των μονάδων φλας που υποστηρίζουν ασύρματη φωτογράφιση με πολλαπλά φλας.
 2. Κατά την αναμονή, πατήστε το πλήκτρο Πολλαπλές λειτουργίες.

  • Εμφανίζεται μια οθόνη ρύθμισης για κάθε ομάδα φλας.
  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου για να επιλέξετε μια ομάδα φλας (A–E) προς διαμόρφωση.
  • Πατήστε το πλήκτρο INFO για να ορίσετε την κατάσταση φλας.
  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Κύριος επιλογέας για να προσαρμόσετε την έξοδο φλας ή τη διόρθωση έκθεσης με φλας.

Σημείωση

 • Η οθόνη ρύθμισης [Γρήγορος έλεγχος ομάδας φλας] μπορεί να εμφανιστεί στην κατάσταση Fv, P, Tv, Av, M ή B.
 • Όταν τα Speedlite έχουν οριστεί σε άλλη κατάσταση φλας εκτός της ρύθμισης Ομάδα (έλεγχος μεμονωμένης ομάδας), αν πατήσετε το κουμπί Πολλαπλές λειτουργίες θα εμφανιστεί η οθόνη [Ρυθμίσεις λειτουργίας φλας].

Λειτουργία μνήμης FE

Μπορείτε να ορίσετε την έξοδο φλας που καταγράφεται στη λειτουργία φλας ETTL ως την έξοδο φλας για τη λειτουργία φλας M πατώντας το κουμπί που έχει αντιστοιχιστεί στη ρύθμιση [ETTL M] στο στοιχείο [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Εξειδίκευση κουμπιών]. Αυτό το παράδειγμα βασίζεται στην αντιστοίχιση του πλήκτρου Πολλαπλές λειτουργίες ().

 1. Ορίστε τις τιμές Εξειδικευμένης ρύθμισης φλας [Μνήμη FE] σε [2:Ενεργοποίηση(MODE ETTL M)] ().

  • Για τη διαδικασία ρύθμισης με το φλας, ανατρέξτε στα εγχειρίδια οδηγιών των μονάδων φλας (εκτός από το EL-1) που υποστηρίζουν μνήμη FE.
 2. Κάντε λήψη με τη λειτουργία φλας ρυθμισμένη σε ETTL.

  • Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του για να τραβήξετε τη φωτογραφία.
 3. Κατά την αναμονή, πατήστε το πλήκτρο Πολλαπλές λειτουργίες.

  • Η λειτουργία φλας αλλάζει σε M και εμφανίζεται η έξοδος φλας που καταγράφηκε στο βήμα 2.
  • Όταν πατάτε το κουμπί Πολλαπλές λειτουργίες ξανά μετά τη λήψη με τη λειτουργία φλας ρυθμισμένη σε M, η λειτουργία φλας αλλάζει σε ETTL και εμφανίζεται η διόρθωση έκθεσης με φλας.
  • Για να αλλάξετε την έξοδο φλας ή τη διόρθωση έκθεσης με φλας, εκτελέστε ενέργειες με το φλας ή ρυθμίστε με τις [Ρυθμίσεις λειτουργίας φλας] ().

Σημείωση

 • Η λειτουργία μνήμης FE είναι διαθέσιμη στις καταστάσεις Fv, P, Tv, Av, M και B.
 • Όταν η έξοδος φλας οριστεί σε λειτουργία φλας εκτός της ETTL ή M, η λειτουργίας φλας δεν θα αλλάξει ακόμα και αν πατηθεί το κουμπί Πολλαπλές λειτουργίες.