Εμφάνιση πληροφοριών λήψης

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις λεπτομέρειες και τις οθόνες των πληροφοριών που εμφανίζονται στην οθόνη ή στο σκόπευτρο κατά την εγγραφή ταινίας.

Σημείωση

 • Για λεπτομέρειες σχετικά με τα παρακάτω θέματα, ανατρέξτε στη σελίδα Εμφάνιση πληροφοριών λήψης στην ενότητα Λήψη στατικών εικόνων.
  • Προσαρμογή πληροφοριών στην οθόνη
  • Προσαρμογή πληροφοριών στο σκόπευτρο
  • Κατακόρυφη οθόνη σκοπεύτρου
  • Πλέγμα
  • Ιστόγραμμα
  • Εμφάνιση πληροφοριών φακού
  • Διαγραφή ρυθμίσεων

Έμφαση εγγραφής

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Εμφ πληροφ λήψης].

 2. Επιλέξτε [Έμφαση εγγραφής].

 3. Κάντε μια επιλογή.

  • On

   Ένα κόκκινο πλαίσιο γύρω από την οθόνη αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της εγγραφής ταινίας.

  • Off

   Δεν εμφανίζεται πλαίσιο για να δίνεται προσοχή στην εγγραφή που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ένδειξη αναλογίας

Αν αλλάξετε την αναλογία εικόνας κατά την επεξεργασία της ταινίας που εγγράφεται, μπορείτε να εμφανίσετε ενδείξεις αναλογίας στην οθόνη εγγραφής ταινίας (κατά την αναμονή και την εγγραφή) ώστε να γνωρίζετε την τελική γωνία θέασης μετά την επεξεργασία.

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Εμφ πληροφ λήψης].

 2. Επιλέξτε [Δείκτης αναλογιών].

 3. Κάντε μια επιλογή.

  • Ορίστε μια επιλογή προβολής.

Σημείωση

 • Οι ενδείξεις δεν εμφανίζονται κατά την αναπαραγωγή ταινίας (οι ταινίες που έχουν εγγραφεί δεν φέρουν ετικέτα με πληροφορίες ένδειξης αναλογίας).