Προσαρμογή των λειτουργιών AF

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις λειτουργίες AF με λεπτομέρειες, ώστε να ανταποκρίνονται στο στυλ ή στο θέμα της λήψης σας.

[Αυτόματη εστίαση3]

Προτεραιότητα ελευθέρωσης One-Shot AF

Μπορείτε να καθορίσετε εάν θα θέσετε ως προτεραιότητα την εστίαση ή το χρονόμετρο ελευθέρωσης για One-Shot AF (εκτός της περίπτωσης λήψης με κλείστρο αφής).

 • [] Εστίαση

  Δεν θα γίνεται λήψη της φωτογραφίας μέχρι να επιτευχθεί εστίαση. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη όταν θέλετε να επιτυγχάνεται εστίαση πριν τη φωτογράφιση.

 • [] Ελευθέρωση

  Δίνει προτεραιότητα στην ελευθέρωση του κλείστρου έναντι της εστίασης. Αυτό είναι χρήσιμο κατά τη φωτογράφιση της κρίσιμη στιγμής.

  Λάβετε υπόψη ότι η μηχανή φωτογραφίζει είτε το θέμα εστιάζεται είτε όχι.

Λειτουργία φακού όταν η AF δεν είναι διαθέσιμη

Μπορείτε να καθορίσετε τη λειτουργία φακού που θα ισχύει, όταν δεν είναι δυνατή η αυτόματη εστίαση σε ένα θέμα.

 • [ON] Συνέχεια αναζήτησης εστίασης

  Αν δεν μπορεί να επιτευχθεί εστίαση με τη λειτουργία AF, ο φακός συνεχίζει να αναζητά την ακριβή εστίαση.

 • [OFF] Τέλος αναζήτησης εστίασης

  Αν ξεκινήσει η διαδικασία αυτόματης εστίασης και η σωστή ρύθμιση απέχει πολύ από την τρέχουσα θέση ή δεν μπορεί να επιτευχθεί εστίαση, η κίνηση του φακού δεν θα πραγματοποιηθεί. Έτσι, αποτρέπεται η μεγάλη απομάκρυνση του φακού από τη θέση εστίασης εξαιτίας αυτού του οδηγού αναζήτησης εστίασης.

Προσοχή

 • Η επιλογή [Τέλος αναζήτησης εστίασης] συνιστάται για σούπερ-τηλεφακούς ή άλλους φακούς που προωθούνται σε μια μεγάλη περιοχή εστίασης, για την αποφυγή σημαντικής καθυστέρησης από τον οδηγό αναζήτησης εστίασης, εάν ο φακός απομακρυνθεί πολύ από τη θέση εστίασης. Έχετε υπόψη ότι η αυτόματη εστίαση θα παύσει αν η μηχανή προσδιορίσει ότι δεν είναι δυνατή η αυτόματη εστίαση σε ένα θέμα, οπότε θα πρέπει να εστιάσετε χειροκίνητα για να φέρετε την εστίαση πιο κοντά, προτού να πραγματοποιηθεί ξανά αυτόματη εστίαση.

Εκπομπή βοηθητικής δέσμης AF

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εκπομπή βοηθητικής δέσμης AF της μηχανής ή του φλας Speedlite για μηχανές EOS.

 1. Επιλέξτε [Αυτόματη εστίαση: Εκπομπή βοηθητικής δέσμης AF].

 2. Κάντε μια επιλογή.

  • [ON] Ενεργ.

   Ενεργοποιεί την εκπομπή βοηθητικής δέσμης AF, όταν χρειάζεται.

  • [OFF] Απενεργ.

   Απενεργοποιεί την εκπομπή βοηθητικής δέσμης AF. Επιλέξτε αν προτιμάτε να μην ανάβει η βοηθητική δέσμη AF.

  • [LED] Μόνο βοηθητική δέσμη LED AF

   Ενεργοποιεί την εκπομπή βοηθητικής δέσμης AF LED από φλας Speedlite που διαθέτουν αυτήν τη δυνατότητα, εάν αυτές οι μονάδες φλας έχουν τοποθετηθεί. Εάν το φλας Speedlite δεν διαθέτει λειτουργία LED, ανάβει η βοηθητική δέσμη AF της μηχανής.

Προσοχή

 • Η εκπομπή βοηθητικής δέσμης AF Speedlite είναι απενεργοποιημένη, όταν η εξειδικευμένη ρύθμιση [Αυτόματη εστίαση: Εκπομπή βοηθητικής δέσμης AF] του Speedlite έχει οριστεί σε [Απενεργ.].

[Αυτόματη εστίαση4]

Περιορισμός περιοχών AF

Μπορείτε να περιορίσετε τις διαθέσιμες περιοχές AF σε αυτές που χρησιμοποιείτε συνήθως. Επιλέξτε τις διαθέσιμες περιοχές AF και πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση για να προσθέσετε ένα σημάδι ελέγχου [Έλεγχος]. Επιλέξτε [ΟΚ] για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις περιοχές AF, ανατρέξτε στην ενότητα Περιοχή AF.

Προσοχή

 • Το σημάδι [Έλεγχος] δεν μπορεί να διαγραφεί από όλα τα στοιχεία ταυτόχρονα.

Σημείωση

 • Ένας αστερίσκος στα δεξιά της ρύθμισης [Αυτόματη εστίαση: Όριο περιοχών AF], υποδεικνύει ότι η προεπιλεγμένη ρύθμιση έχει τροποποιηθεί.

Σημεία AF συνδεδεμένα με προσανατολισμό

Μπορείτε να ορίσετε χωριστές περιοχές/σημεία AF ή χωριστές θέσεις σημείων AF για χρήση στην κάθετη και στην οριζόντια λήψη.

 • [Σημείο AF συνδεδεμένο με προσανατολισμό] Ίδιο για κατακ/οριζόντια

  Χρησιμοποιούνται τα ίδια σημεία AF ή πλαίσια AF ζώνης στις ίδιες περιοχές AF τόσο στην κάθετη όσο και στην οριζόντια λήψη.

 • [Σημείο AF συνδεδεμένο με προσανατολισμό] Χωρισ. σημ. AF: Περ.+σημ.

  Μπορείτε να ορίσετε ξεχωριστούς τύπους περιοχών AF ή ξεχωριστά σημεία AF ή πλαίσια AF ζώνης για κάθε προσανατολισμό της μηχανής ((1) Οριζόντια, (2) Κάθετη με τη λαβή μηχανής επάνω, (3) Κάθετη με τη λαβή μηχανής κάτω ()).

  Η λειτουργία είναι χρήσιμη κατά την αυτόματη αλλαγή σε άλλες περιοχές AF ή θέσεις σημείων AF ή πλαίσια AF ζώνης ανάλογα με τον προσανατολισμό της μηχανής.

  Οι περιοχές AF και τα σημεία AF ή τα πλαίσια AF ζώνης που εκχωρείτε σε καθέναν από τους τρεις προσανατολισμούς της μηχανής διατηρούνται.

 • [Σημείο AF συνδεδεμένο με προσανατολισμό] Χωρισ. σημ. AF: Σημ. μόνο

  Μπορείτε να ορίσετε χωριστά σημεία AF ή πλαίσια AF ζώνης για κάθε προσανατολισμό της μηχανής ((1) Οριζόντια, (2) Κάθετη με τη λαβή μηχανής επάνω, (3) Κάθετη με τη λαβή μηχανής κάτω). Η λειτουργία είναι χρήσιμη κατά την αυτόματη αλλαγή σε άλλες θέσεις σημείων AF ή πλαίσια AF ζώνης ανάλογα με τον προσανατολισμό της μηχανής.

  Οι θέσεις των σημείων AF ή τα πλαίσια AF ζώνης που εκχωρείτε σε καθέναν από τους τρεις προσανατολισμούς της μηχανής διατηρούνται.

Προσοχή

 • Γίνεται επαναφορά της προεπιλεγμένης ρύθμισης [Ίδιο για κατακ/οριζόντια], αν επιλέξετε [Βασικές ρυθμ.] στο στοιχείο [Διαμόρφωση: Επαναφ μηχανής] (). Οι ρυθμίσεις για τους προσανατολισμούς (1)–(3) απαλείφονται και η επιλεγμένη περιοχή AF γίνεται [AF ολόκληρης περιοχής].
 • Η ρύθμιση μπορεί να διαγραφεί, αν αλλάξετε φακούς.

Περιορισμός του θέματος για ανίχνευση

Μπορείτε να περιορίσετε τις διαθέσιμες επιλογές ρύθμισης στο στοιχείο [Αυτόματη εστίαση: Θέμα για ανίχνευση] στις προτιμώμενες επιλογές σας. Επιλέξτε ένα στοιχείο που θέλετε να εξαιρεθεί και πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση για απαλοιφή [Έλεγχος]. Επιλέξτε [ΟΚ] για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

Προσοχή

 • Το σημάδι [Έλεγχος] δεν μπορεί να διαγραφεί από όλα τα στοιχεία ταυτόχρονα.

Σημείωση

 • Ένας αστερίσκος στα δεξιά της ρύθμισης [Αυτόματη εστίαση: Περιορ θέματος για ανίχνευση], υποδεικνύει ότι η προεπιλεγμένη ρύθμιση έχει τροποποιηθεί.

Ανίχνευση αριστερού/δεξιού ματιού

Μπορείτε να περιορίσετε τις διαθέσιμες επιλογές ρύθμισης στο στοιχείο [Αυτόματη εστίαση: Ανίχνευση ματιών] στις προτιμώμενες επιλογές σας. Επιλέξτε ένα στοιχείο που θέλετε να εξαιρεθεί και πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση για απαλοιφή [Έλεγχος]. Επιλέξτε [ΟΚ] για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

Προσοχή

 • Το σημάδι [Έλεγχος] δεν μπορεί να διαγραφεί από όλα τα στοιχεία ταυτόχρονα.

Σημείωση

 • Ένας αστερίσκος στα δεξιά της ρύθμισης [Αυτόματη εστίαση: Ανίχνευση Α/Δ ματιού], υποδεικνύει ότι η προεπιλεγμένη ρύθμιση έχει τροποποιηθεί.

[Αυτόματη εστίαση6]

Ηλεκτρονική MF συνεχούς διάρκειας

Υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής της λειτουργίας ρύθμισης χειροκίνητης εστίασης με τη χρήση ηλεκτρονικού δακτυλίου εστίασης όταν είναι συνδεδεμένοι συγκεκριμένοι φακοί. Ανατρέξτε στον ιστότοπο της Canon για τους συμβατούς φακούς ().

 • Απενεργοπ

  Η λειτουργία ρύθμισης χειροκίνητης εστίασης αντιστοιχεί στη ρύθμιση [Ηλεκτρ. χειρ. εστίαση φακού].

 • Ενεργοπ

  Η ρύθμιση χειροκίνητης εστίασης είναι διαθέσιμη όποτε είναι δυνατές οι λειτουργίες της μηχανής.

Ηλεκτρ. χειρ. εστίαση φακού

Για φακούς που διαθέτουν ηλεκτρονική χειροκίνητη εστίαση, μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο χρήσης της ρύθμισης χειροκίνητης εστίασης με το One-Shot AF.

 • [] Απενεργ. μετά από One-Shot

  Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας AF (αυτόματη εστίαση), απενεργοποιείται η ρύθμιση χειροκίνητης εστίασης.

 • [] One-Shot→ενεργοποιημένο

  Μπορείτε να προσαρμόσετε χειροκίνητα την εστίαση μετά τη λειτουργία AF, αν συνεχίσετε να πατάτε παρατεταμένα το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του.

 • [] One-Shot→ενεργοπ (μεγέθ)

  Μπορείτε να προσαρμόσετε χειροκίνητα την εστίαση μετά τη λειτουργία AF, αν συνεχίσετε να πατάτε παρατεταμένα το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του. Μπορείτε να μεγεθύνετε την εστιασμένη περιοχή και να ρυθμίσετε χειροκίνητα την εστίαση, περιστρέφοντας τον δακτύλιο εστίασης φακού.

 • [] Απενεργ. σε κατάσταση AF

  Η ρύθμιση της χειροκίνητης εστίασης απενεργοποιείται όταν ο διακόπτης κατάστασης εστίασης του φακού έχει οριστεί στη θέση Αυτόματη εστίαση (AF).

Προσοχή

 • Με την επιλογή [One-Shot→ενεργοπ (μεγέθ)], η προβολή ενδέχεται να μην μεγεθυνθεί ακόμα και αν περιστρέψετε τον δακτύλιο εστίασης φακού ενώ πατάτε το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του αμέσως μετά τη λήψη. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να μεγεθύνετε την προβολή ελευθερώνοντας το κουμπί κλείστρου, αναμένοντας την εμφάνιση της ένδειξης [Μεγέθυνση ή σμίκρυνση] και πατώντας, στη συνέχεια, το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του ενώ περιστρέφετε τον δακτύλιο εστίασης φακού.

Σημείωση

 • Για λεπτομέρειες σχετικά με τις προδιαγραφές της χειροκίνητης εστίασης του φακού, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών φακού.

Χρήση ως εστίασης ή δακτυλίου ελέγχου

Εναλλαγή λειτουργίας εστίασης φακού/δακτυλίου ελέγχου με βάση το μενού.

Προσοχή

 • Είναι διαθέσιμο κατά τη χρήση φακών που έχουν συνδυασμό δακτυλίου εστίασης/ελέγχου, αλλά δεν έχουν ξεχωριστό διακόπτη για αυτές τις δυνατότητες.
 • Χρήση ως δακτυλίου εστίασης

  Ο δακτύλιος λειτουργεί ως δακτύλιος εστίασης.

 • Χρήση ως δακτυλίου ελέγχου

  Ο δακτύλιος λειτουργεί ως δακτύλιος ελέγχου.

Σημείωση

 • Για να περιορίσετε τη ρύθμιση [Αυτόματη εστίαση: Κατάστ. εστίασης] σε [AF] όταν έχει επιλεγεί το στοιχείο [Χρήση ως δακτυλίου ελέγχου], πατήστε το πλήκτρο Επιλογή σημείου AF και προσθέστε ένα σημάδι επιλογής [Έλεγχος] στο στοιχείο [Κατάστ εστ είναι AF όταν χρησιμ ως δακτύλ ελέγχου].
 • Η αλλαγή μπορεί να γίνει επίσης από την οθόνη Γρήγορου ελέγχου, όταν έχει εξειδικευθεί με την επιλογή [Λήψη: Προσαρμ στοιχ Γρήγ Ελέγχ] ().

Περιστροφή δακτυλίου εστίασης

Μπορείτε να αντιστρέψετε τη διεύθυνση περιστροφής του δακτυλίου εστίασης του φακού για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις.

 • [] Κανονική
 • [] Αντίστροφη δ/νση

Ευαισθησία δακτυλίου εστίασης των φακών RF

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ευαισθησία του δακτυλίου εστίασης του φακού RF.

 • [] Διαφέρει με ταχύτ περιστρ

  Η ευαισθησία του δακτυλίου εστίασης διαφέρει ανάλογα με την ταχύτητα περιστροφής.

 • [] Συνδεδ με βαθμ περιστροφ

  Η εστιακή θέση προσαρμόζεται με βάση την τιμή περιστροφής, ανεξαρτήτως της ταχύτητας περιστροφής.

[Αυτόματη εστίαση2] (Κατά την εγγραφή ταινίας)

Ταχύτητα Servo AF ταινίας

Μπορείτε να ορίσετε την ταχύτητα AF και τις συνθήκες λειτουργίας για την κατάσταση Servo AF ταινίας. Η λειτουργία ενεργοποιείται μόνο όταν χρησιμοποιείται φακός που υποστηρίζει την αργή μετάβαση της εστίασης κατά την εγγραφή ταινίας*.

 • Όταν ενεργό

  Μπορείτε να ορίσετε την επιλογή [Πάντα ενεργό] ώστε να εφαρμόζεται η ταχύτητα AF καθ’ όλη την εγγραφή της ταινίας (πριν και κατά τη διάρκεια της εγγραφή) ή να ορίσετε την επιλογή [Κατά τη λήψη] ώστε να εφαρμόζεται η ταχύτητα AF μόνο κατά τη διάρκεια της εγγραφής της ταινίας.

 • Ταχύτητα AF

  Μπορείτε να προσαρμόσετε την ταχύτητα AF (ταχύτητα μετάβασης εστίασης) από την τυπική ταχύτητα (0) σε μια αργή (ένα από τα επτά επίπεδα) ή γρήγορη (ένα από δύο επίπεδα) προκειμένου να επιτύχετε το εφέ που θέλετε για τη δημιουργία της ταινίας.

* Φακοί που υποστηρίζουν την αργή μετάβαση της εστίασης κατά την εγγραφή ταινίας

Οι φακοί USM και STM που κυκλοφόρησαν στην αγορά από το 2009 κι έπειτα είναι συμβατοί. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Canon ().

Προσοχή

 • Με ορισμένους φακούς, ακόμα κι αν ρυθμίσετε την ταχύτητα AF, η ταχύτητα μπορεί να μην αλλάξει.

Σημείωση

 • Όταν η λειτουργία δεν είναι ενεργή, ισοδυναμεί με τον ορισμό της ρύθμισης [Ταχύτητα AF] στην επιλογή [Τυπική (0)].
 • Ένας αστερίσκος «*» στα δεξιά της ρύθμισης [Αυτόματη εστίαση: Ταχύτητα Servo AF ταινίας] υποδεικνύει ότι η προεπιλεγμένη ρύθμιση έχει τροποποιηθεί.

Ευαισθησία ιχνηλάτησης Servo AF ταινίας

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ευαισθησία ιχνηλάτησης (σε ένα από τα επτά επίπεδα), η οποία επηρεάζει την απόκριση εάν το θέμα απομακρυνθεί από το σημείο AF κατά τη λειτουργία Servo AF ταινίας, όπως όταν εμβόλιμα αντικείμενα κινούνται σε σημεία AF ή όταν πραγματοποιείτε πανοραμικές λήψεις.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη εφόσον η ρύθμιση [Αυτόματη εστίαση: Servo AF ταινίας] έχει οριστεί σε [Ενεργ.].

 • Κλείδωμα σε: –3/–2/–1

  Με αυτήν τη ρύθμιση, υπάρχουν λιγότερες πιθανότητες η μηχανή να παρακολουθήσει ένα άλλο θέμα, εάν το θέμα απομακρυνθεί από το σημείο AF. Όσο πιο κοντά στο σύμβολο μείον (–) είναι η τιμή που θα ορίσετε γι’ αυτήν τη ρύθμιση, τόσο μικρότερη θα είναι η τάση της μηχανής να παρακολουθεί διαφορετικό θέμα. Η ρύθμιση αυτή είναι αποτελεσματική όταν θέλετε να αποτρέψετε τη γρήγορη παρακολούθηση κάποιου άλλου θέματος από τα σημεία AF, εκτός του προβλεπόμενου, κατά τη διάρκεια της οριζόντιας μετακίνησης ή όταν περάσει κάποιο εμπόδιο μπροστά από τα σημεία AF.

 • ΆμεσηΑπόκριση: +1/+2/+3

  Η ρύθμιση αυτή αυξάνει την απόκριση της μηχανής κατά την παρακολούθηση ενός θέματος που καλύπτει το σημείο AF. Όσο πιο κοντά είναι στο σύμβολο συν (+) η τιμή που θα ορίσετε για αυτήν τη ρύθμιση, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η απόκριση της μηχανής. Η ρύθμιση αυτή είναι αποτελεσματική όταν θέλετε να συνεχίσετε την παρακολούθηση ενός κινούμενου θέματος καθώς η απόστασή του από τη μηχανή αλλάζει ή για να εστιάσετε γρήγορα σε κάποιο άλλο θέμα.

Σημείωση

 • Όταν η λειτουργία δεν είναι ενεργή, ισοδυναμεί με την επιλογή [0].