Εγγραφή ταινίας

Επιλογή κατάστασης εγγραφής

Τοποθετήστε τον διακόπτη λήψης στατικών εικόνων/εγγραφής ταινίας στη θέση Ταινίες και χρησιμοποιήστε τον επιλογέα κατάστασης για να επιλέξετε μια κατάσταση εγγραφής.

Επιλογέας κατάστασης Κατάσταση Λειτουργία
Έξυπνη αυτόματη σκηνή Έξυπνη αυτόματη σκηνή (ταινίες) Η μηχανή ανιχνεύει τον τύπο της σκηνής και όλες οι ρυθμίσεις διαμορφώνονται αντιστοίχως.
Υβριδική αυτόματη
AE με ευέλικτη προτεραιότητα Ταινίες Η έκθεση ελέγχεται αυτόματα έτσι ώστε να είναι κατάλληλη για τη φωτεινότητα.
Πρόγραμμα AE
Bulb
AE με προτεραιότητα κλείστρου AE με προτεραιότητα κλείστρου (ταινίες) Μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα την ταχύτητα κλείστρου για την εγγραφή ταινίας.
AE με προτεραιότητα διαφράγματος AE με προτεραιότητα διαφράγματος (ταινίες) Μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα την τιμή διαφράγματος για την εγγραφή ταινίας.
Χειροκίνητη έκθεση Χειροκίνητη έκθεση ταινίας Μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα την ταχύτητα κλείστρου, την τιμή διαφράγματος και την ταχύτητα ISO για την εγγραφή ταινίας.
Εξειδικευμένη κατάσταση λήψης C1, Εξειδικευμένη κατάσταση λήψης C2 Προσαρμοσμένη Η λειτουργία γίνεται σύμφωνα με τις εξειδικευμένες σας ρυθμίσεις στην επιλογή [Διαμόρφωση: Προσαρμ κατ λήψης (C1, C2)]. (Προεπιλογή: P)
Δημιουργικά φίλτρα Όνειρο Εγγραφή ταινίας με εφαρμογή εφέ φίλτρου.
Ειδική σκηνή Εγγραφή ταινίας HDR Μπορείτε να εγγράψετε ταινίες με υψηλό δυναμικό εύρος που καταγράφουν τις λεπτομέρειες εικόνας στους φωτεινούς τόνους των σκηνών υψηλής αντίθεσης.

Σημείωση

 • Μπορείτε επίσης να εγγράψετε ταινίες όταν ο διακόπτης λήψης στατικών εικόνων/εγγραφής ταινίας είναι στη θέση Στατικές εικόνες.

  Σε αυτήν την περίπτωση, η λειτουργία αντιστοιχεί σε [Έξυπνη αυτόματη σκηνή (ταινίες)], όταν ο Επιλογέας κατάστασης έχει τοποθετηθεί στη θέση Έξυπνη αυτόματη σκηνή/Υβριδική αυτόματη. Όταν ο Επιλογέας κατάστασης είναι τοποθετημένος σε μια επιλογή εκτός της Έξυπνη αυτόματη σκηνή/Υβριδική αυτόματη, η λειτουργία αντιστοιχεί σε [Ταινίες].

Έξυπνη αυτόματη σκηνή (ταινίες)/Ταινίες Εγγραφή με αυτόματη έκθεση

Η έκθεση ελέγχεται αυτόματα έτσι ώστε να είναι κατάλληλη για τη φωτεινότητα.

 1. Επιλέξτε την κατάσταση εγγραφής [Έξυπνη αυτόματη σκηνή (ταινίες)] ή [Ταινίες].

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα κατάστασης στη ρύθμιση Έξυπνη αυτόματη σκηνή, Υβριδική αυτόματη, P, Fv ή B.
 2. Εστιάστε στο θέμα.

  • Πριν από την εγγραφή ταινίας, εστιάστε χρησιμοποιώντας αυτόματη (AF) () ή χειροκίνητη εστίαση ().
  • Η μηχανή εστιάζει συνεχώς υπό προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, με το στοιχείο [Servo AF ταινίας] της ρύθμισης [Αυτόματη εστίαση: Servo AF ταινίας] να έχει οριστεί σε [Ενεργ.] ().
  • Όταν πατήσετε το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του, η μηχανή εστιάσει χρησιμοποιώντας την καθορισμένη περιοχή AF.
 3. Καταγράψτε την ταινία.

  • Πατήστε το πλήκτρο λήψης ταινίας για να ξεκινήσετε την εγγραφή μιας ταινίας. Επίσης, μπορείτε να ξεκινήσετε την εγγραφή ταινίας πατώντας την ένδειξη [Εγγραφή ταινίας] στην οθόνη.
  • Όταν η εγγραφή ταινίας βρίσκεται σε εξέλιξη, η ένδειξη [Ένδειξη εστίασηςREC] (1) εμφανίζεται επάνω δεξιά και ένα κόκκινο πλαίσιο αναβοσβήνει γύρω από την οθόνη.
  • Το μικρόφωνο (2) καταγράφει τον ήχο.
  • Για να διακόψετε την εγγραφή της ταινίας, πατήστε ξανά το πλήκτρο λήψης ταινίας. Επίσης, μπορείτε να διακόψετε την εγγραφή ταινίας πατώντας την ένδειξη [Διακοπή ταινίας] στην οθόνη.

AE με προτεραιότητα κλείστρου (ταινίες) AE με προτεραιότητα κλείστρου

Η κατάσταση εγγραφής [AE με προτεραιότητα κλείστρου (ταινίες)] σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε την προτιμώμενη ταχύτητα κλείστρου για τις ταινίες. Η ταχύτητα ISO και η τιμή διαφράγματος ρυθμίζονται αυτόματα ανάλογα με τη φωτεινότητα, ώστε να επιτευχθεί η τυπική έκθεση.

 1. Επιλέξτε την κατάσταση εγγραφής [AE με προτεραιότητα κλείστρου (ταινίες)].

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα κατάστασης στη ρύθμιση Tv.
 2. Ορίστε την ταχύτητα κλείστρου (1).

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Κύριος επιλογέας κοιτάζοντας την οθόνη.
  • Οι διαθέσιμες ταχύτητες κλείστρου εξαρτώνται από τον ρυθμό καρέ.
 3. Εστιάστε και κάντε εγγραφή της ταινίας.

Προσοχή

 • Αποφύγετε τη ρύθμιση της ταχύτητας κλείστρου κατά την εγγραφή ταινιών, καθώς μπορεί να καταγραφούν αλλαγές στην έκθεση.
 • Κατά την εγγραφή ταινίας με κινούμενο θέμα, συνιστάται ταχύτητα κλείστρου 1/25 δευτ. έως 1/125 δευτ. περίπου. Όσο πιο γρήγορη είναι η ταχύτητα κλείστρου, τόσο λιγότερο ομαλή θα φαίνεται η κίνηση του θέματος.
 • Αν αλλάξετε την ταχύτητα κλείστρου κατά την εγγραφή με φως από λυχνίες φθορισμού ή LED, ενδέχεται να καταγραφεί τρεμόπαιγμα της εικόνας.

AE με προτεραιότητα διαφράγματος (ταινίες) AE με προτεραιότητα διαφράγματος

Η κατάσταση εγγραφής [AE με προτεραιότητα διαφράγματος (ταινίες)] σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε την προτιμώμενη τιμή διαφράγματος για τις ταινίες. Η ταχύτητα ISO και η ταχύτητα κλείστρου ρυθμίζονται αυτόματα ανάλογα με τη φωτεινότητα, ώστε να επιτευχθεί η τυπική έκθεση.

 1. Επιλέξτε την κατάσταση εγγραφής [AE με προτεραιότητα διαφράγματος (ταινίες)].

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα κατάστασης στη ρύθμιση Av.
 2. Ορίστε την τιμή διαφράγματος (1).

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Κύριος επιλογέας κοιτάζοντας την οθόνη.
 3. Εστιάστε και κάντε εγγραφή της ταινίας.

Προσοχή

 • Αποφύγετε τη ρύθμιση της τιμής διαφράγματος κατά την εγγραφή ταινιών, καθώς μπορεί να καταγραφούν αλλαγές στην έκθεση λόγω προσαρμογής του διαφράγματος.

Σημείωση

 • Σημειώσεις για τις καταστάσεις [Έξυπνη αυτόματη σκηνή (ταινίες)], [Ταινίες], [AE με προτεραιότητα κλείστρου (ταινίες)] και [AE με προτεραιότητα διαφράγματος (ταινίες)]

 • Μπορείτε να κλειδώσετε την έκθεση (κλείδωμα AE) πατώντας το πλήκτρο Κλείδωμα AE (εξαιρείται η κατάσταση [Έξυπνη αυτόματη σκηνή (ταινίες)]). Μετά το κλείδωμα, το κλείδωμα AE μπορεί να ακυρωθεί πατώντας ξανά το πλήκτρο Κλείδωμα AE.
 • Μπορείτε να ορίσετε τη διόρθωση έκθεσης σε έως και ±3 στοπ περιστρέφοντας τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου (εξαιρείται η κατάσταση [Έξυπνη αυτόματη σκηνή (ταινίες)]).
 • Στις καταστάσεις [Έξυπνη αυτόματη σκηνή (ταινίες)] και [Ταινίες], η ταχύτητα ISO, η ταχύτητα κλείστρου και η τιμή διαφράγματος δεν καταγράφονται στις πληροφορίες Exif της ταινίας.
 • Η μηχανή είναι συμβατή με τη λειτουργία φλας Speedlite για την αυτόματη ενεργοποίηση της ενδεικτικής λυχνίας σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού κατά την εγγραφή ταινιών στις καταστάσεις [Έξυπνη αυτόματη σκηνή (ταινίες)], [Ταινίες], [AE με προτεραιότητα κλείστρου (ταινίες)] και [AE με προτεραιότητα διαφράγματος (ταινίες)]. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο οδηγιών του Speedlite σειράς EX με ενδεικτική λυχνία LED.

Εικονίδια σκηνής

Στην κατάσταση εγγραφής [Έξυπνη αυτόματη σκηνή (ταινίες)], η μηχανή ανιχνεύει τον τύπο της σκηνής, και όλες οι ρυθμίσεις διαμορφώνονται αντιστοίχως. Ο τύπος σκηνής που ανιχνεύεται υποδεικνύεται στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα εικονίδια, ανατρέξτε στη σελίδα Εικονίδια σκηνής.

Ταχύτητα ISO στην κατάσταση [Έξυπνη αυτόματη σκηνή (ταινίες)]/[Ταινίες]/[AE με προτεραιότητα κλείστρου (ταινίες)]/[AE με προτεραιότητα διαφράγματος (ταινίες)]

Η ταχύτητα ISO ορίζεται αυτόματα. Ανατρέξτε στην ενότητα Ταχύτητα ISO κατά την εγγραφή ταινίας.

Χειροκίνητη έκθεση ταινίας Εγγραφή με χειροκίνητη έκθεση

Μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα την ταχύτητα κλείστρου, την τιμή διαφράγματος και την ταχύτητα ISO για την εγγραφή ταινίας.

 1. Επιλέξτε την κατάσταση εγγραφής [Χειροκίνητη έκθεση ταινίας].

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα κατάστασης στη ρύθμιση M.
 2. Ορίστε την ταχύτητα κλείστρου, την τιμή διαφράγματος και την ταχύτητα ISO.

  • Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του και ελέγξτε την ένδειξη επιπέδου έκθεσης.
  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Κύριος επιλογέας για να ορίσετε την ταχύτητα κλείστρου (1) και τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου για να ορίσετε την τιμή διαφράγματος (2), και αγγίξτε την ταχύτητα ISO για να την ορίσετε (3) ().
  • Οι διαθέσιμες ταχύτητες κλείστρου διαφέρουν ανάλογα με τον ρυθμό καρέ ().
 3. Εστιάστε και κάντε εγγραφή της ταινίας.

Προσοχή

 • Η ταχύτητα ISO δεν μπορεί να επεκταθεί στην τιμή L (ισοδυναμεί με ISO 50) κατά την εγγραφή ταινίας.
 • Κατά τη διάρκεια της εγγραφής ταινίας, αποφύγετε την αλλαγή της ταχύτητας κλείστρου, της τιμής διαφράγματος ή της ταχύτητας ISO, διότι ενδέχεται να καταγραφούν αλλαγές στην έκθεση ή να δημιουργηθεί περισσότερος θόρυβος σε υψηλές ταχύτητες ISO.
 • Κατά την εγγραφή ταινίας με κινούμενο θέμα, συνιστάται ταχύτητα κλείστρου 1/25 δευτ. έως 1/125 δευτ. περίπου. Όσο πιο γρήγορη είναι η ταχύτητα κλείστρου, τόσο λιγότερο ομαλή θα φαίνεται η κίνηση του θέματος.
 • Αν αλλάξετε την ταχύτητα κλείστρου κατά την εγγραφή με φως από λυχνίες φθορισμού ή LED, ενδέχεται να καταγραφεί τρεμόπαιγμα της εικόνας.

Σημείωση

 • Η διόρθωση της έκθεσης με αυτόματη ISO μπορεί να οριστεί σε έως και ±3 στοπ όπως παρακάτω.

  • Αγγίξτε την ένδειξη επιπέδου έκθεσης
  • Ορίστε την επιλογή [Λήψη: Διόρθωση έκθεσης]
  • Περιστρέψτε τον δακτύλιο ελέγχου ενώ πατάτε το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του
 • Όταν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση Αυτόματης ISO, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο Κλείδωμα AE για να κλειδώσετε την ταχύτητα ISO. Μετά το κλείδωμα κατά την εγγραφή ταινίας, το κλείδωμα ταχύτητας ISO μπορεί να ακυρωθεί πατώντας ξανά το πλήκτρο Κλείδωμα AE.
 • Αν πατήσετε το πλήκτρο Κλείδωμα AE και αλλάξετε τη σύνθεση του κάδρου, μπορείτε να δείτε τη διαφορά επιπέδου έκθεσης στην ένδειξη επιπέδου έκθεσης (), σε σύγκριση με το αποτέλεσμα από το πάτημα του πλήκτρου Κλείδωμα AE.

Ταχύτητα ISO στην κατάσταση [Χειροκίνητη έκθεση ταινίας]

Μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα την ταχύτητα ISO ή να επιλέξετε [AUTO] για ρύθμιση από τη μηχανή. Για λεπτομέρειες σχετικά με την ταχύτητα ISO, ανατρέξτε στην ενότητα Ταχύτητα ISO κατά την εγγραφή ταινίας.

Ταχύτητα κλείστρου

Οι διαθέσιμες ταχύτητες κλείστρου στις καταστάσεις [AE με προτεραιότητα κλείστρου (ταινίες)] και [Χειροκίνητη έκθεση ταινίας] διαφέρουν ανάλογα με τον ρυθμό καρέ που ορίσατε για το καθορισμένο μέγεθος εγγραφής ταινίας.

Ρυθμός καρέ Ταχύτητα κλείστρου (δευτ.)
Κανονική εγγραφή ταινίας Εγγραφή ταινίας με υψηλό ρυθμό καρέ Εγγραφή ταινίας HDR Λήψη κατά τρεμοπαίγματος υψηλής συχνότητας
179,8 fps 1/200–1/8000 1/202,8–1/8192,0
150,0 fps 1/160–1/8000 1/166,0–1/8192,0
119,9 fps 1/125–1/8000 1/120,3–1/8192,0
100,0 fps 1/100–1/8000 1/100,0–1/8192,0
59,94 fps 1/8–1/8000 1/50,0–1/8192,0
50,00 fps
29,97 fps [AE με προτεραιότητα κλείστρου (ταινίες)] 1/60–1/8000
[Χειροκίνητη έκθεση ταινίας] 1/60–1/2000
25,00 fps [AE με προτεραιότητα κλείστρου (ταινίες)] 1/50–1/8000
[Χειροκίνητη έκθεση ταινίας] 1/50–1/2000
23,98 fps

Δημιουργικά φίλτρα

Στην κατάσταση Δημιουργικά φίλτρα (δημιουργικά φίλτρα), μπορείτε να κάνετε εγγραφή ταινιών με εφαρμογή ενός από τα πέντε εφέ φίλτρου: Όνειρο, Παλιές ταινίες, Ανάμνηση, Δραματικό Α&Μ ή Ταινίες με εφέ μινιατούρας.

Μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος εγγραφής Full HD/Full HD (NTSC) ή Full HD (PAL).

 1. Τοποθετήστε τον επιλογέα κατάστασης στη θέση Δημιουργικά φίλτρα.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση.

 3. Επιλέξτε [Όνειρο].

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου ή πατήστε τα πλήκτρα Πλήκτρο προς τα πάνω Πλήκτρο προς τα κάτω για να επιλέξετε το στοιχείο και έπειτα πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση.
 4. Επιλέξτε εφέ φίλτρου.

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Κύριος επιλογέας για να επιλέξετε εφέ φίλτρου () και πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση.
  • Για ταινίες με εφέ μινιατούρας, μετακινήστε το σημείο AF στη θέση στην οποία θέλετε να εστιάσετε. Μετακινήστε το πλαίσιο της σκηνής αν το σημείο AF είναι έξω από αυτό, έτσι ώστε το σημείο AF να ευθυγραμμιστεί με αυτό.
 5. Προσαρμόστε το επίπεδο του εφέ φίλτρου.

  • Πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση και επιλέξτε Επίπεδο εφέ φίλτρου.
  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Κύριος επιλογέας για να προσαρμόσετε το επίπεδο εφέ φίλτρου και πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση.
  • Κατά τη ρύθμιση ταινιών με εφέ Μινιατούρας, επιλέξτε την ταχύτητα αναπαραγωγής.
 6. Καταγράψτε την ταινία.

Προσοχή

 • Η προβολή με μεγέθυνση δεν είναι διαθέσιμη.
 • Δεν εμφανίζεται ιστόγραμμα.
 • Ορισμένα θέματα, όπως ο ουρανός ή οι λευκοί τοίχοι, μπορεί να μην αποδίδονται με ομαλές διαβαθμίσεις και να έχουν θόρυβο ή προβληματική έκθεση ή χρώματα.

Σημείωση

 • Μπορεί να διαμορφωθεί επίσης από το στοιχείο [Λήψη: Δημιουργικά φίλτρα λήψης] στις καταστάσεις της Δημιουργικής ζώνης ().

Χαρακτηριστικά των Δημιουργικών φίλτρων

 • Όνειρο Όνειρο

  Εφαρμόζει απαλή, ονειρική, απόκοσμη εμφάνιση. Προσδίδει στην ταινία μια γενικότερη ομαλή εμφάνιση, θολώνοντας την περιφέρεια της οθόνης. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις θολές περιοχές κατά μήκος των άκρων της οθόνης.

 • Παλιές ταινίες Παλιές ταινίες

  Δημιουργεί την ατμόσφαιρα ενός παλιού φιλμ, κάνοντας την οθόνη να «τρεμουλιάζει», να φαίνεται φθαρμένη και να τρεμοπαίζει. Το επάνω και το κάτω μέρος της οθόνης είναι μαύρα. Μπορείτε να τροποποιήσετε τα εφέ «τρεμουλιάσματος» και φθοράς προσαρμόζοντας το εφέ φίλτρου.

 • Ανάμνηση Ανάμνηση

  Δημιουργεί την αίσθηση παλιάς ανάμνησης. Προσδίδει στην ταινία μια γενικότερη ομαλή εμφάνιση, μειώνοντας τη φωτεινότητα στην περιφέρεια της οθόνης. Μπορείτε να τροποποιήσετε το συνολικό κορεσμό και τις σκοτεινές περιοχές κατά μήκος των άκρων της οθόνης προσαρμόζοντας το εφέ φίλτρου.

 • Δραματικό Α&Μ Δραματικό Α&Μ

  Δημιουργεί μια ατμόσφαιρα δραματικού ρεαλισμού με ασπρόμαυρη εικόνα υψηλής αντίθεσης. Μπορείτε να προσαρμόσετε την εμφάνιση κόκκων και το εφέ άσπρου-μαύρου.

 • Ταινίες με εφέ Μινιατούρας Ταινίες με εφέ Μινιατούρας

  Μπορείτε να κάνετε τραβήξετε ταινίες με εφέ μινιατούρας (διοράματος). Επιλέξτε την ταχύτητα αναπαραγωγής και ξεκινήστε την εγγραφή.

  Η εγγραφή με την προεπιλεγμένη ρύθμιση θα διατηρήσει το κέντρο σε ευκρινή εστίαση.

  Για να μετακινήσετε την περιοχή που δείχνει ευκρινής (πλαίσιο σκηνής), ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση του εφέ μινιατούρας. Το AF 1 σημείου χρησιμοποιείται ως περιοχή AF. Συνιστάται η εγγραφή με το σημείο AF και το πλαίσιο σκηνής σε ευθυγράμμιση. Το σημείο AF και το πλαίσιο σκηνής αποκρύπτονται κατά την εγγραφή.

  Στο βήμα 5, μπορείτε να επιλέξετε ταχύτητα αναπαραγωγής [5x], [10x] ή [20x] πριν από την εγγραφή.

Ταχύτητα και χρόνος αναπαραγωγής (για ταινία του ενός λεπτού)

Ταχύτητα Χρόνος αναπαραγωγής
5x Περίπου 12 δευτ.
10x Περίπου 6 δευτ.
20x Περίπου 3 δευτ.

Προσοχή

 • [Ταινίες με εφέ Μινιατούρας] (Ταινίες με εφέ Μινιατούρας)

 • Δεν καταγράφεται ήχος.
 • Το Servo AF ταινίας είναι απενεργοποιημένο.
 • Η επεξεργασία δεν είναι διαθέσιμη για ταινίες με εφέ Μινιατούρας με χρόνο αναπαραγωγής μικρότερο από 1 δευτ. ().

Εγγραφή ταινίας HDR

Μπορείτε να εγγράψετε ταινίες με υψηλό δυναμικό εύρος που καταγράφουν τις λεπτομέρειες εικόνας στους φωτεινούς τόνους των σκηνών υψηλής αντίθεσης.

Σημείωση

 • Οι ταινίες εγγράφονται σε Full HD29,97 fpsIPB (Τυπική) (NTSC) ή Full HD25,00 fpsIPB (Τυπική) (PAL).
 1. Τοποθετήστε τον επιλογέα κατάστασης στη θέση Ειδική σκηνή.

 2. Εγγραφή ταινίας HDR.

  • Κάντε εγγραφή της ταινίας με τον ίδιο τρόπο όπως κατά την κανονική εγγραφή ταινίας.
  • Για λεπτομέρειες σχετικά με τα μεγέθη αρχείων και τον διαθέσιμο χρόνο εγγραφής, ανατρέξτε στη σελίδα Εγγραφή ταινίας.

Προσοχή

 • Δεδομένου ότι συγχωνεύονται πολλά καρέ για τη δημιουργία μιας ταινίας HDR, ορισμένα μέρη της ταινίας μπορεί να φαίνονται παραμορφωμένα. Αυτό είναι πιο έντονο κατά την εγγραφή χωρίς τρίποδο λόγω αστάθειας της μηχανής, επομένως συνιστάται η χρήση τριπόδου. Λάβετε υπόψη ότι, ακόμη και αν χρησιμοποιείται τρίποδο για την εγγραφή, τυχόν είδωλα ή θόρυβος μπορεί να γίνονται περισσότερο αντιληπτά, σε σύγκριση με την κανονική προβολή, κατά την προβολή της ταινίας HDR καρέ-καρέ ή σε αργή κίνηση.
 • Το χρώμα της εικόνας και η φωτεινότητα μπορεί να αλλάξουν σημαντικά για μια στιγμή εάν αλλάξετε τις ρυθμίσεις της εγγραφής ταινιών HDR. Επιπλέον, η ταινία δεν θα ενημερωθεί για μια στιγμή και το καρέ σταματά στιγμιαία. Αυτό να το έχετε υπόψη κατά την εγγραφή ταινιών σε εξωτερικές συσκευές μέσω HDMI.

Σημείωση

 • Μπορείτε να εγγράψετε ταινίες HDR ορίζοντας τη ρύθμιση [Λήψη: Εγγραφή ταινίας HDR] σε [Ενεργ.].

Λήψη στατικών εικόνων

Η λήψη στατικών εικόνων δεν υποστηρίζεται στην κατάσταση εγγραφής ταινίας. Πριν από τη λήψη στατικών εικόνων, σταματήστε την εγγραφή και μετακινήστε τον διακόπτη λήψης στατικών εικόνων/εγγραφής ταινίας στη θέση Λήψη στατικών εικόνων.

Εμφάνιση πληροφοριών (Εγγραφή ταινίας)

Για λεπτομέρειες σχετικά με τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη εγγραφής ταινίας, ανατρέξτε στην ενότητα Εμφάνιση πληροφοριών.

Προσοχή

 • Ο εμφανιζόμενος χρόνος που απομένει για την εγγραφή ταινίας είναι ενδεικτικός.
 • Η εγγραφή ταινίας ενδέχεται να διακοπεί προτού περάσει ο χρόνος εγγραφής που είχε εμφανιστεί αρχικά, εάν εμφανιστεί το κόκκινο εικονίδιο [Περιορισμός υπερθέρμανσης (κόκκινο)] λόγω υψηλής εσωτερικής θερμοκρασίας της μηχανής κατά την εγγραφή ().