Περιστροφή στατικών εικόνων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα για να περιστρέψετε την εικόνα που εμφανίζεται στον επιθυμητό προσανατολισμό.

 1. Επιλέξτε [Προβολή/αναπαραγωγή: Περιστροφή εικόνων].

 2. Επιλέξτε μια εικόνα για περιστροφή.

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου για να επιλέξετε την εικόνα.
 3. Περιστρέψτε την εικόνα.

  • Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση, η εικόνα περιστρέφεται δεξιόστροφα ως εξής: 90° → 270° → 0°.
  • Για να περιστρέψετε μια άλλη εικόνα, επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3.

Σημείωση

 • Αν ορίσετε την επιλογή [Διαμόρφωση: Αυτ.περιστροφή] σε [On] () πριν να τραβήξετε φωτογραφίες, δεν χρειάζεται να περιστρέψετε την εικόνα με αυτήν τη λειτουργία.
 • Αν η περιεστραμμένη εικόνα δεν εμφανίζεται στον επιθυμητό προσανατολισμό κατά την προβολή εικόνων, ορίστε τη ρύθμιση [Διαμόρφωση: Αυτ.περιστροφή] σε [On].
 • Οι ταινίες δεν μπορούν να περιστραφούν.