Fotografowanie sprzężone

Obsługiwane jest fotografowanie sprzężone, które automatycznie zwalnia migawki aparatów odbiorczych, gdy nadajnik wyzwala błysk. Fotografowanie sprzężone można przeprowadzić z nawet 16 aparatami nadawczymi i odbiorczymi łącznie. Jest ona bardzo przydatna funkcja w sytuacjach, gdy fotografuje się obiekt równocześnie pod wieloma kątami.

Aby skorzystać z funkcji fotografowania sprzężonego, należy podłączyć do aparatu lampy błyskowe Speedlite lub wyzwalacze lamp błyskowych Speedlite Transmitter, które obsługują fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową z wykorzystaniem transmisji radiowej.

(1) Aparat nadawczy

(2) Aparaty odbiorcze

(3) Zasięg transmisji: Około 30 m

Uwaga

 • Dla wygody, w niniejszym przewodniku aparat EL-5 oraz inne aparaty skonfigurowane do fotografowania sprzężonego nazywane są odpowiednio „aparatem nadawczym” i „aparatami odbiorczymi”.

Przestroga

 • Fotografowanie nie odbywa się jednocześnie, ponieważ aparaty odbiorcze wykonują zdjęcia delikatnie po aparacie nadawczym.

Przed wykonaniem tych kroków, zamocuj lampy Speedlite lub przekaźnik do wszystkich aparatów, które będą używane do fotografowania sprzężonego. Szczegółowe instrukcje na temat konfigurowania innych urządzeń można znaleźć w instrukcji obsługi urządzeń.

 1. Ustaw Ustawienie fotografowania bezprzewodowego / sprzężonego przy użyciu dżojstika.

 2. Ustaw FOTOGRAFIA POWIĄZANA (sprawdzona).

  • Przesuń dżojstik pionowo lub poziomo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać z FOTOGRAFIA POWIĄZANA (bez sprawdzania), a następnie przesuń dżojstik do przodu.
  • Następnie wyświetl zmiany na FOTOGRAFIA POWIĄZANA (sprawdzona).
 3. Ustaw nadajnik lub odbiornik.

  • Przesuń dżojstik pionowo lub poziomo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać z Bezprzewodowa transmisja radiowaNADAJNIK lub Bezprzewodowa transmisja radiowaODBIORNIK, a następnie przesuń dżojstik do przodu.
 4. Przesuń dżojstik do przodu.

 5. Wybierz element pokazany w (1).

  • Przesuń dżojstik pionowo lub poziomo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać element, a następnie przesuń dżojstik do przodu.
 6. Ustaw tryb błysku.

  • Przesuń dżojstik pionowo lub poziomo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać tryb błysku, a następnie przesuń dżojstik do przodu.
  • Opisy obok Niestandardowe tryby lampy 1Niestandardowe tryby lampy 3 różnią się w zależności od zarejestrowanych ustawień.
  • Szczegółowe informacje opisujące niestandardowe tryby lampy znajdują się w części „Niestandardowe tryby lampy”.
 7. Ustaw kanał transmisji i identyfikator łączności radiowej.

 8. Skonfiguruj fotografowanie na aparacie.

 9. Skonfiguruj wszystkie lampy Speedlite.

  • W ustawieniach fotografowania sprzężonego, ustaw wszystkie lampy Speedlite, których będziesz używać do fotografowania sprzężonego jako nadajniki lub odbiorniki.
  • To samo powtórz dla wszystkich używanych przekaźników.
  • Zmiana roli lampy Speedlite z odbiornika na nadajnik w kroku 3 automatycznie zmienia inne lampy Speedlite (lub przekaźniki), które zostały ustawione jako nadajniki na odbiorniki.
 10. Rozmieść aparaty odbiorcze.

  • Rozmieść wszystkie aparaty odbiorcze w odległości ok. 30 m od aparatu nadawczego.
  • Potwierdź, czy kontrolka odbiorników ŁĄCZE zaświeciła się na zielono.
 11. Zrób zdjęcie.

  • Przed fotografowaniem potwierdź, czy kontrolka nadajnika ŁĄCZE zaświeciła się na zielono.
  • Fotografowanie z aparatem nadawczym automatycznie aktywuje fotografowanie przez aparaty odbiorcze.
  • ZWOLNIENIE pojawia się na panelu LCD odbiorników, które zostały użyte do fotografowania sprzężonego.

Uwaga

 • Aby anulować fotografowanie sprzężone, zmień ustawienie w kroku 2 na FOTOGRAFIA POWIĄZANA (bez sprawdzania) na każdej lampie Speedlite.
 • Tej funkcji można użyć do zdalnego sterowania fotografowaniem sprzężonym, nawet bez dołączania nadajnika Speedlite do aparatu. Aby wyzwolić błysk ze wszystkich aparatów odbiorczych, przesuń dżojstik nadajnika do przodu, a następnie naciśnij go pionowo bądź poziomo lub wybierz Pokrętło wybierania, aby wybrać REL.
 • Automatyczne wyłączanie odbywa się po około 5 min. fotografowania sprzężonego, zarówno dla nadajników, jak i odbiorników. Jeśli między ujęciami w fotografowaniu sprzężonym minie więcej czasu, ustaw automatyczne wyłączanie na [WYŁ.] na nadajnikach, jak i odbiornikach (C.Fn-01-1).
 • Każda lampa Speedlite (nadajniki i odbiorniki) ustawiona na [0] w P.Fn-05 () wydaje sygnał „bip”, gdy naładuje się do pełna.

Przestroga

 • Rozważ ustawienie przełącznika trybu ostrości na obiektywie na MF na aparatach odbiorczych i ręczną regulację ostrości przed fotografowaniem sprzężonym. Aparaty odbiorcze nie mogą wykonywać zdjęć podczas fotografowania sprzężonego, dopóki nie będzie można wyregulować ostrości na obiektach z AF.
 • Błysk może zostać wyzwolony w fotografowaniu sprzężonym, gdy P.Fn-02 ustawiona jest na [1] (), ale jeśli wiele lamp Speedlite wyzwoli błysk jednocześnie, może to uniemożliwić uzyskanie odpowiednie ekspozycji lub spowodować nierównomierną ekspozycję.
 • Zasięg transmisji może być mniejszy zależnie od czynników, takich jak rozmieszczenie lamp Speedlite, warunków otoczenia i warunków pogodowych.
 • Fotografowanie sprzężone odpowiada funkcji fotografowania sprzężonego, którą oferują bezprzewodowe przekaźniki danych z serii WFT. Jednakże przekaźniki danych z serii WFT nie mogą zostać użyte w tym fotografowaniu sprzężonym. Zwróć również uwagę, że opóźnienie wyzwalania migawki różni się od tego z serii WFT.