Ustawienia sieci bezprzewodowej

Ustaw nadajnik i odbiornik na fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową z wykorzystaniem transmisji radiowej z automatyką błysku E-TTL II / E-TTL w następujący sposób.

Ustawianie jako Nadajnik

 1. Ustaw Ustawienie fotografowania bezprzewodowego / sprzężonego przy użyciu dżojstika.

 2. Ustaw Bezprzewodowa transmisja radiowaNADAJNIK.

  • Przesuń dżojstik pionowo lub poziomo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać z Bezprzewodowa transmisja radiowaNADAJNIK, a następnie przesuń dżojstik do przodu.
 3. Wybierz metodę wyzwalania błysku.

  • Przesuń dżojstik do przodu.
  • Przesuń dżojstik pionowo lub poziomo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać element (1), a następnie przesuń dżojstik do przodu.
  • Przesuń dżojstik poziomo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać z ALL, A:B lub A:B C a następnie przesuń dżojstik do przodu.

Ustawianie jako Odbiornik

 1. Ustaw Bezprzewodowa transmisja radiowaODBIORNIK.

  • Skonfiguruj ustawienie na lampach Speedlite, aby używać je jako odbiorniki.
  • Wybierz Bezprzewodowa transmisja radiowaODBIORNIK, tak jak podczas konfiguracji nadajnika.

Przestroga

 • Przed fotografowaniem z błyskiem normalnym, należy nacisnąć przycisk WIRELESS OFF w celu skasowania ustawień komunikacji bezprzewodowej (nadajnik/odbiornik).

Ustawianie kanału transmisji/identyfikator łączności radiowej

Ustaw kanał transmisji i identyfikator łączności radiowej nadajnika w następujący sposób. Ustaw ten sam kanał oraz identyfikator dla nadajnika i odbiorników. Instrukcje na temat obsługi jednostki odbiorczej znajdują się w instrukcji obsługi lamp Speedlite wyposażonych w funkcję bezprzewodowej transmisji radiowej odbiornika.

Przestroga

 • Ustaw różne identyfikatory łączności radiowej dla każdego kanału, ponieważ zakłócenia między systemami lamp Speedlite sterowanych przez transmisję radiową mogą wystąpić, nawet jeśli są one ustawione na inne kanały transmisji.
 1. Przesuń dżojstik do przodu.

 2. Wybierz element (1).

  • Przesuń dżojstik pionowo lub poziomo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać kanał, a następnie przesuń dżojstik do przodu.
 3. Ustaw kanał transmisji.

  • Przesuń dżojstik pionowo lub poziomo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać z AUTO lub kanałów 1-15, a następnie przesuń dżojstik do przodu.
 4. Wybierz element (2).

  • Wybierz element ID wykonując te same czynności jak podczas ustawienia kanału transmisji, a następnie przesuń dżojstik do przodu.
 5. Ustaw identyfikator łączności radiowej.

  • Przesuń dżojstik poziomo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać pozycję (cyfrę), a następnie przesuń dżojstik do przodu.
  • Przesuń dżojstik pionowo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać cyfrę z zakresu 0-9, a następnie przesuń dżojstik do przodu.
  • W ten sam sposób ustaw 4-cyfrowy numer, a następnie wybierz OK.
  • Kontrolka ŁĄCZE zaświeci się na zielono, gdy między nadajnikiem i odbiornikiem zostanie nawiązana komunikacja.

Skanowanie i konfigurowanie kanałów transmisji nadajnika

Można skanować warunki sygnału radiowego, a następnie ustawiać kanał transmisji jednostki nadawczej automatycznie lub ręcznie. Ustawienie kanału na [AUTO] automatycznie zresetuje lampę Speedlite na kanał o najsilniejszym sygnale. Przy ręcznym ustawiania kanału, możesz zapoznać się z wynikami skanowania podczas ich resetowania.

 • Skanowanie, gdy obecnie ustawiono na [AUTO]

  1. Naciśnij przycisk SUB MENU.

  2. Uruchom wyszukiwanie.

   • Przesuń dżojstik pionowo lub poziomo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać z SCAN, a następnie przesuń dżojstik do przodu.
   • Wybierz OK.
   • Przeprowadzane jest wyszukiwanie, a ustawienie jest resetowane do kanału o najsilniejszym sygnale.
 • Wyszukiwanie, gdy obecnie ustawiono na kanał (1-15)

  1. Naciśnij przycisk SUB MENU.

  2. Uruchom wyszukiwanie.

   • Przesuń dżojstik pionowo lub poziomo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać z SCAN, a następnie przesuń dżojstik do przodu.
   • Wybierz OK.
   • Przeprowadzane jest wyszukiwanie oraz wyświetlony zostaje wykres siły sygnału.
   • Wyższe wartości na wykresie wskazują silniejszy sygnał.

  3. Ustaw kanał.

   • Przesuń dżojstik w poziomie lub obróć Pokrętło wybierania, aby wybrać kanał z zakresu 1–15.
   • Przesuń dżojstik do przodu, aby wybrać kanał.

ŁĄCZE Lampa i wskaźnik połączenia

Stan połączenia można określić na podstawie stanu lampy ŁĄCZE lub ikony wyświetlanej na panelu LCD.

Status Opis Działanie
Świeci Połączono
Wył. Nie połączono Sprawdź kanał i identyfikator
Wył. Zbyt wiele jednostek Nie należy przekraczać liczby 16 nadajników i odbiorników (łącznie)
Wył. Błąd Uruchom ponownie nadajniki i odbiorniki
Świeci Połączono*1
Świeci Połączono*2

1: Kiedy strona nadawcza połączona jest z dodatkowym nadajnikiem

2: Kiedy strona nadawcza podłączona jest do fotografowania sprzężonego

Wyświetlanie Opis Działanie
Połączenie bezprzewodowe nadajnika / Połączenie bezprzewodowe odbiornika Połączono
Nadajnik nie jest połączony bezprzewodowo / Odbiornik nie jest połączony bezprzewodowo Nie połączono Sprawdź kanał i identyfikator
Błąd bezprzewodowej jednostki nadawczej / Błąd bezprzewodowej jednostki odbiorczej Zbyt wiele jednostek Nie należy przekraczać liczby 16 nadajników i odbiorników (łącznie)
Błąd Uruchom ponownie nadajniki i odbiorniki
SUB SENDER Połączono*1

1: Kiedy strona nadawcza połączona jest z dodatkowym nadajnikiem

Przestroga

 • Odbiorniki wyzwalają błysk wyłącznie, gdy kanały nadajnika i odbiornika są takie same. Należy ustawić taki sam numer albo wybrać ustawienie [AUTO] dla obu urządzeń.
 • Odbiorniki wyzwalają błysk wyłącznie, gdy identyfikatory łączności radiowej nadajnika i odbiornika są takie same. Należy ustawić taki sam numer.

Błysk jednostki nadawczej On / Off

Możesz ustawić, czy nadajnik ma wyzwalać błysk razem z odbiornikami, które kontroluje bezprzewodowo. Gdy włączone jest wyzwalanie błysku nadajnika, nadajnik wyzwala błysk jako grupa błysków A.

 1. Przesuń dżojstik do przodu.

 2. Wybierz element pokazany w (1).

  • Przesuń dżojstik pionowo lub poziomo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać element, a następnie przesuń dżojstik do przodu.
 3. Ustaw wyzwalanie błysku nadajnika.

  • Przesuń dżojstik poziomo lub wybierz Pokrętło wybierania aby włączyć lub wyłączyć wyzwalanie błysku nadajnika, a następnie przesuń dżojstik do przodu.
   • Błysk jednostki nadawczej ON: Błysk jednostki nadawczej ON
   • Błysk jednostki nadawczej OFF: Błysk jednostki nadawczej OFF

Uwaga

 • Wyłączenie wyzwalania błysku nadajnika rozszerza dostępny zakres efektu lampy z 1/1024 do 1/8192.

Bezprzewodowa lampa modellingowa On / Off

Lampa modellingowa podłączonych jednostek nadajnika/odbiornika włącza się i wyłącza w odpowiedzi na naciśnięcie przycisku nadajnika LAMPA gdy EL-5 pełni rolę nadajnika lub odbiornika. W ten sposób możesz sprawdzić cienie obiektu stworzone przez wiele lamp Speedlite operując jedynie nadajnikiem. Naciśnięcie spustu migawki aparatu nadawczego do końca również wyłącza lampę modellingową odbiorników.

Przestroga

 • Gdy wyzwalanie błysku nadajnika jest wyłączone, przycisk LAMPA nie aktywuje lampy modellingowej nadajnika.
 • Lampy modellingowe grup błysków ustawione na tryb błysku WYŁ. i inne grupy bez wyzwalania błysku nie są aktywowane.
 • Wszelkie zmiany w trybach błysku lub grupach błysków gdy lampa modellingowa jest włączona nie zmieniają bieżącego stanu podświetlenia lampy. Przed zmianą tych ustawień, wyłącz lampę modellingową nadajnika.

Uwaga

 • Lampy modellingowe odbiornika można włączyć lub wyłączyć za pomocą dodatkowego nadajnika.
 • Jasność i czas trwania podświetlenia lampy modellingowej zależy od ustawień każdego odbiornika.
 • Jako wskaźnik komend podświetlenia lampy modellingowej, Wskaźnik lampy modellingowej (1) w informacjach sterowania grupami błysków niekoniecznie odzwierciedla bieżący status lamp modelingowych odbiornika.