Image Stabilizer (מייצב תמונה) (מצב IS)

מייצב תמונה דיגיטלי לווידאו מפחית את רעידות המצלמה בעת הקלטת וידאו. זה יכול לספק ייצוב יעיל גם כאשר נעשה שימוש בעדשות ללא IS.

בעת שימוש בעדשת IS, הגדירו את המתג של Image Stabilizer (מייצב תמונה) למצב ON.

IS דיגיטלי לווידאו

 1. בחרו ב-[צילום: IS (Image Stabilizer) mode/צילום: מצב IS (מייצב תמונה)].

 2. בחרו באפשרות [ Digital IS/‏IS דיגיטלי].

  • Off/כבוי (מייצב תמונה דיגיטלי לווידאו מושבת)

   ייצוב תמונה באמצעות IS דיגיטלי לווידאו מושבת.

  • On/פועל (מייצב תמונה דיגיטלי לווידאו מופעל)

   רעידות המצלמה יתוקנו. התמונה תוגדל מעט.

  • Enhanced/משופר (מייצב תמונה דיגיטלי משופר לווידאו)

   בהשוואה למצב [On/פועל], במצב זה ניתן לתקן רעידות מצלמה משמעותיות יותר. התמונה תהיה מוגדלת יותר.

שימו לב

 • Image Stabilizer (מייצב תמונה) הדיגיטלי לווידאו לא יפעל כאשר מתג מייצב התמונה האופטי של העדשה מוגדר במצב OFF.
 • ייצוב בעזרת מייצב התמונה הדיגיטלי לווידאו עשוי להיות פחות יעיל בגדלים מסוימים של הקלטת וידאו.
 • ככל שזווית הראייה רחבה יותר (זווית רחבה), כך ייצוב התמונה יהיה יותר יעיל. ככל שזווית הראייה צרה יותר (טלפוטו) יותר, כך ייצוב התמונה יהיה פחות יעיל.
 • בעת שימוש בחצובה, מומלץ להעביר את מייצב התמונה הדיגיטלי לווידאו למצב [Off/כבוי].
 • בהתאם לנושא הצילום ולתנאי הצילום, ייתכן שנושא הצילום יהיה מטושטש באופן ניכר (הנושא ייראה לא ממוקד לרגע) עקב ההשפעות של מייצב התמונה הדיגיטלי לווידאו.
 • מומלץ להגדיר את הייצוב למצב [Off/כבוי] בעת שימוש בעדשת TS-E או בעדשת עין הדג.
 • מכיוון שמייצב תמונה דיגיטלי לווידאו מגדיל את התמונה, התמונה נראית מגורענת יותר. ייתכן גם שניתן יהיה להבחין ברעשים, נקודות אור וכדומה.

הערה