צילום עם טיימר במרווחי זמן

צילום עם טיימר במרווחי זמן מאפשר להגדיר את מרווח הצילום ואת מספר הצילומים, כך שהמצלמה תצלם תמונות בודדות שוב ושוב בהתאם למרווח הזמן שלכם עד לצילום מספר התמונות שצוין.

 1. בחרו ב-[צילום: Interval timer/צילום: ש. עצר למרווח זמן].

 2. בחרו ב-[Enable/הפעלה].

  • בחרו ב-[Enable/הפעלה], ולאחר מכן לחצו על הלחצן INFO.
 3. הגדירו את מרווח הצילום ומספר הצילומים.

  • בחרו אפשרות להגדרה (שעות : דקות : שניות / מספר צילומים).
  • לחצו על הלחצן שליטה/הגדרה מהירה כדי להציג את [כוונון].
  • הגדירו ערך, ולאחר מכן לחצו על הלחצן שליטה/הגדרה מהירה. (חזרה אל [בחירה].)
  • Interval/מרווח זמן

   ניתן להגדיר בטווח של [00:00:01]–[99:59:59].

  • No. of shots/מספר תצלומים

   ניתן להגדיר בטווח של [01]–[99]. כדי להשאיר את הטיימר במרווחי זמן פועל ללא הגבלת זמן עד שתפסיקו אותו, הגדירו את [00].

 4. בחרו ב-[OK].

  • הגדרות טיימר במרווחי זמן יוצגו במסך התפריט.

   (1) מרווח זמן

   (2) מספר צילומים

 5. צלמו את התמונה.

  • המצלמה מצלמת את התמונה הראשונה וממשיכה לצלם בהתאם להגדרות הטיימר במרווחי זמן.
  • במהלך צילום עם טיימר במרווחי זמן, הסמל [טיימר במרווחי זמן] יהבהב.
  • לאחר צילום מספר הצילומים שנקבע, הצילום עם טיימר במרווחי זמן ייפסק ויבוטל אוטומטית.

הערה

 • מומלץ להשתמש בחצובה.
 • מומלץ לבצע צילומי מבחן מראש.
 • גם במהלך צילום עם טיימר במרווחי זמן ניתן לצלם כרגיל על ידי לחיצה מלאה על כפתור הצילום. שימו לב שהמצלמה מתכוננת כ-5 שניות מראש לצילום במרווח הזמן הבא של הטיימר, כך שבפרק זמן זה לא ניתן לבצע פעולות כגון התאמת הגדרות הצילום, גישה לתפריטים והפעלת תמונות.
 • אם הצילום הבא בטיימר במרווח זמן אינו אפשרי מכיוון שהמצלמה מצלמת או מעבדת תמונות, המצלמה תדלג עליו. זה גורם לכך שהמצלמה תצלם פחות צילומים מהצפוי.
 • גם במהלך הפעולה של טיימר במרווחי זמן, הכיבוי האוטומטי מופעל לאחר כ-8 שניות של חוסר פעילות, כל עוד [Auto power off/כיבוי אוט.] שבתפריט [הגדרה: Power saving/הגדרה: חיסכון בחשמל] אינו מוגדר במצב [Disable/הפסקה].
 • ניתן לשלב מצב זה גם עם AEB, תיחום איזון לבן, חשיפות מרובות ומצב HDR.
 • כדי להפסיק לצלם עם טיימר במרווחי זמן, בחרו ב-[Disable/הפסקה] או העבירו את מתג ההפעלה למצב כיבוי.

שימו לב

 • אל תכוונו את המצלמה לעבר מקור אור טבעי (כגון השמש) או מלאכותי חזק. פעולה זו עלולה לגרום נזק לחיישן התמונה או לרכיבים פנימיים אחרים של המצלמה.
 • במצב מיקוד AF, המצלמה לא תצלם אלא אם כן נושאי הצילום נמצאים במיקוד. שקלו להגדיר את מצב מיקוד ידני והתמקדו ידנית לפני הצילום.
 • אם זמן הצילום ארוך, מומלץ להשתמש באביזרים עבור שקע החשמל הביתי (נמכרים בנפרד).
 • צילום בחשיפות ארוכות או שימוש במהירויות תריס ארוכות ממרווח הצילום ימנעו צילום במרווח הזמן שצוין. זה גורם לכך שהמצלמה תצלם פחות צילומים מהצפוי. גם שימוש במהירויות תריס כמעט זהות למרווח הזמן של הצילום עשוי להפחית את מספר הצילומים.
 • אם משך הזמן שלוקח לשמור את הצילומים בכרטיס חורג ממרווח הצילום, למשל עקב הגדרת פונקציות צילום או ביצועי הכרטיס, ייתכן שחלק מהתמונות לא יצולמו במרווחי הזמן שנקבעו.
 • בעת שימוש במבזק עם צילום בטיימר במרווחי זמן, הגדירו מרווחי זמן ארוכים יותר מזמן טעינת המבזק. מרווחי זמן קצרים מדי עשויים למנוע את הפעלת המבזק.
 • מרווחי זמן קצרים מדי עלולים למנוע צילום או מיקוד אוטומטי.
 • צילום עם טיימר במרווחי זמן מבוטל ומתאפס למצב [Disable/הפסקה] אם תעבירו את מתג ההפעלה למצב כיבוי, תשנו את מצב הצילום למצבים מצב היברידי אוטומטי, B, מצב צילום מותאם אישית 1, או מצב צילום מותאם אישית 2 או ל-צילום פנורמי במצב סצנה מיוחדת, תעבירו להקלטת וידאו, או תשתמשו ב-EOS Utility (תוכנת EOS).
 • במהלך צילום עם טיימר במרווחי זמן, לא ניתן להשתמש במצב צילום בשלט רחוק או צילום בשחרור מרחוק עם מבזק Speedlite.