RAW עם פיקסלים כפולים

צילום תמונות RAW או RAW קומפקטי כאשר תכונה זו מופעלת מפיק תמונות מיוחדות מסוג Dual Pixel RAW המכילות נתונים כפולים של פיקסלים מחיישן התמונה. זה נקרא צילום Dual Pixel RAW.

בעת עיבוד תמונות אלה בתוכנת Digital Photo Professional עבור מצלמות EOS, תוכלו לנצל את נתוני הפיקסלים הכפולים כדי לכוונן את הרזולוציה הנראית לעין (באמצעות מידע עומק), להזיז מעט את נקודת המבט של המצלמה ולהפחית הבהקים.

התוצאות ישתנו בהתאם לתנאי הצילום, ולכן עיינו לפני השימוש בתכונה זו בהוראות השימוש של Digital Photo Professional לפרטים על מאפייני Dual Pixel RAW ועיבוד תמונה.

 1. בחרו ב-[צילום: Dual Pixel RAW/‏צילום: RAW בפיקסל כפול].

 2. בחרו ב-[Enable/הפעלה].

 3. הגדירו את איכות התמונה ל-RAW או RAW קומפקטי.

  • הגדירו את איכות התמונה ל-RAW, RAW+JPEG, RAW+HEIF, RAW קומפקטי, RAW קומפקטי+JPEG, או RAW קומפקטי+HEIF.
 4. צלמו את התמונה.

  • המצלמה תצלם תמונת RAW עם פיקסלים כפולים (Dual Pixel RAW).

שימו לב

 • האתחול נמשך זמן רב יותר כאשר מתג ההפעלה במצב מופעל או כאשר המצלמה מופעלת לאחר כיבוי אוטומטי.
 • מהירות הצילום הרציף איטית יותר בעת צילום ב-Dual Pixel RAW (). גם הרצף המרבי נמוך יותר.
 • מצבי הצילום הממונע [צילום רציף במהירות גבוהה פלוס] ו-[צילום רציף במהירות גבוהה] אינם זמינים. הגדרת המצבים [צילום רציף במהירות גבוהה פלוס] או [צילום רציף במהירות גבוהה] שקולה להגדרתם במצב [צילום רציף במהירות נמוכה].
 • הגדרת [צילום: Dual Pixel RAW/‏צילום: RAW בפיקסל כפול] במצב [Enable/הפעלה] עשויה לגרום לכך שהרעש בתמונות RAW, RAW+JPEG או RAW+HEIF יהיה מורגש יותר.
 • התכונות הבאות אינן זמינות: צילום HDR, צמצום רעשים בריבוי צילומים, חשיפות מרובות, מצב רצף RAW, סוגר מיקוד, תריס אלקטרוני והגדרת איכות תמונה בנגיעה אחת.

הערה

 • כמות ואפקט של תיקון RAW עם פיקסלים כפולים

 • פתחי עדשה גדולים יותר מגבירים את כמות התיקון וההשפעה שלו.
 • ייתכן שהכמות והאפקט של התיקון לא יספיקו עבור עדשות מסוימות ובסצנות צילום מסוימות.
 • הכמות והאפקט של התיקון משתנים בהתאם לכיוון המצלמה (אנכי או אופקי).
 • ייתכן שבתנאי צילום מסוימים הכמות והאפקט של התיקון לא יספיקו.