חשיפות מרובות

בעת צילום בחשיפות מרובות (2-9), ניתן לראות כיצד התמונות ימוזגו לתמונה אחת.

 1. בחרו ב-[צילום: Multiple exposure/צילום: חשיפה מרובה].

 2. הגדירו את [Multiple exposure/חשיפה מרובה].

  • בחרו ב-[Enable/הפעלה].
 3. הגדירו את [Multi-expos ctrl/בקרת חשיפה מרובה].

  • בחרו אפשרות מיזוג, ולאחר מכן לחצו על הלחצן שליטה/הגדרה מהירה.
  • Additive/מתחבר

   החשיפה של כל תמונה בודדת שתצולם תתווסף באופן מצטבר. הגדירו פיצוי חשיפה שלילי בהתבסס על [No. of exposures/מס. חשיפות]. השתמשו בהנחיות הבסיסיות הבאות כדי להגדיר את כמות פיצוי החשיפה.

   הנחיות להגדרת פיצוי חשיפה לפי מספר החשיפות

   שתי חשיפות: -1 עצירות, שלוש חשיפות: ‎-1.5 עצירות, ארבע חשיפות: ‎-2 עצירות

  • Average/ממוצע

   בהתבסס על [No. of exposures/מס. חשיפות], תיקון חשיפה שלילי מוגדר אוטומטית בעת צילום בחשיפות מרובות. אם אתם מצלמים את אותה סצנה במספר חשיפות, החשיפה של הרקע של נושא הצילום תכוונן אוטומטית כדי להשיג את החשיפה הסטנדרטית.

  • Bright/מואר/Dark/חשוך

   במצב זה, המצלמה משווה את הבהירות (או הכהות) של תמונת הבסיס עם זה שבתמונות הנוספות שצולמו באותו מיקום ושומרת את החלקים הבהירים (או הכהים). ייתכן שבהתאם לבהירות (או הכהות) היחסית של התמונות יהיה ערבוב מסוים של צבעים חופפים.

 4. הגדירו את [No. of exposures/מס. חשיפות].

  • בחרו את מספר החשיפות, ולאחר מכן לחצו על הלחצן שליטה/הגדרה מהירה.
 5. הגדירו את [Continue Mult-exp/המשך חשיפה מרובה].

  • בחרו אפשרות, ולאחר מכן לחצו על הלחצן שליטה/הגדרה מהירה.
  • במצב [⁦1 shot only⁩/צילום 1 בלבד], הצילום בחשיפות מרובות יבוטל אוטומטית בסיום הצילום.
  • במצב [Continuously/רציף], הצילום בחשיפות מרובות יימשך עvד שתגדירו את [Disable/הפסקה] בשלב 2.
 6. צלמו את החשיפה הראשונה.

  • כעת תוצג התמונה הראשונה שצולמה.
  • הסמל [חשיפות מרובות] יהבהב.
  • מספר החשיפות שנותרו לצילום מוצג על המסך (1) לצורך התייחסות.
  • ניתן ללחוץ על הלחצן צפייה כדי לצפות בתמונה שצולמה ().
 7. צלמו את החשיפות הבאות.

  • התמונות שצולמו עד כה מוצגות ממוזגות. כדי להציג תמונה בלבד, לחצו שוב ושוב על הלחצן INFO.
  • הצילום בחשיפות מרובות יסתיים לאחר צילום כל החשיפות שנקבעו.

הערה

 • המידע על צילום שבוצע בחשיפות מרובות יהיה זה שנשמר עבור הצילום האחרון.

שימו לב

 • בצילום בחשיפות מרובות, ייתכן שבהתאם לנושאי הצילום ותנאי הצילום יופיעו בתמונה רעשים, שינויי צבע או פסים.
 • בצילום בחשיפות מרובות, חשיפות מרובות יותר עלולות להבליט יותר את הרעשים, הצבעים הלא סדירים או הפסים בתמונה.
 • צילום בחשיפות מרובות יבוטל אם תעבירו את מתג ההפעלה למצב כיבוי או תחליפו סוללות או כרטיסים.
 • צילום בחשיפות מרובות יסתיים אם תעברו למצבים אזור בסיסי, מצב צילום מותאם אישית 1, מצב צילום מותאם אישית 2, או סרטי וידאו.
 • לא ניתן לצלם בחשיפות מרובות כאשר המצלמה מחוברת למחשב. חיבור המצלמה למחשב במהלך צילום בחשיפות מרובות יסיים את הצילום בחשיפות מרובות.

מיזוג חשיפות מרובות עם תמונת JPEG ששמורה בכרטיס

ניתן לבחור תמונת JPEG‏ ששמורה בכרטיס בתור התמונה שצולמה בחשיפה הראשונה. תמונת ה-JPEG שנבחרה תישאר ללא שינוי.

 1. בחרו ב-[⁦Select image for multi. expo.⁩/בחר תמונה לחשיפה מרובה].

 2. בחרו את התמונה הראשונה.

  • סובבו את הגלגל גלגל שליטה מהירה כדי לבחור את התמונה הראשונה, ולאחר מכן לחצו על הלחצן שליטה/הגדרה מהירה.
  • בחרו ב-[OK].
  • מספר הקובץ של התמונה שנבחרה יוצג בתחתית המסך.
 3. צלמו את התמונה.

  • בחירת התמונה הראשונה תקטין ב-1 את מספר החשיפות שנותרו שנקבע ב-[No. of exposures/מס. חשיפות].

שימו לב

 • לא ניתן לבחור תמונות מהסוגים הבאים:

  • תמונות RAW או HEIF
  • תמונות JPEG שחולצו מתמונות רצף RAW ()
  • תמונות JPEG‏ בגדלים בינוני / קטן 1 / קטן 2
  • תמונות עם הגדרת [צילום: Cropping/aspect ratio/צילום: גזור/יחס אורך/רוחב] שונה מ-[Full-frame/מסגרת מלאה] או [1.6x (crop)/‏1.6x (גזור)]
  • תמונות ממצלמות אחרות
 • ייתכן שיוצגו תמונות שלא ניתן למזג.

הערה

 • ניתן גם לבחור תמונת JPEG המשמשת לצילום בחשיפות מרובות.
 • בחרו ב-[Deselect img/בטל בח. תמו.] כדי לבטל בחירה של תמונה.
 • מרחב הצבעים שנקבע עבור התמונה הראשונה חל גם על התמונות העוקבות.

בדיקה ומחיקה של חשיפות מרובות במהלך הצילום

לפני שתסיימו לצלם את מספר החשיפות שצוין, תוכלו ללחוץ על הלחצן צפייה כדי להציג את התמונה עם החשיפות המרובות שצולמה עד כה, לבדוק את החשיפה ולראות כיצד התמונות ימוזגו.

לחיצה על הלחצן מחיקה תציג את הפעולות האפשריות במהלך צילום בחשיפות מרובות.

אפשרות תיאור
חזרה Return to previous screen/חזור למסך הקודם חזרה למסך שהוצג לפני שלחצתם על הלחצן מחיקה.
ביטול תמונה אחרונה Undo last image/בטל תמונה אחרונה פעולה זו מוחקת את התמונה האחרונה שצילמתם (ומאפשרת לכם להחליף אותה על ידי צילום תמונה אחרת). מספר החשיפות הנותרות יגדל ב-1.
שמירה ויציאה Save and exit/שמירה ויציאה

שמירת הצילומים שצולמו עד כה בצילום בחשיפות מרובות ויציאה מצילום בחשיפות מרובות.

יציאה ללא שמירה Exit without saving/יציאה מבלי לשמור יציאה מצילום בחשיפות מרובות ללא שמירת התמונה.

שימו לב

 • במהלך צילום בחשיפות מרובות, ניתן לצפות רק בתמונות עם חשיפות מרובות.

פתרון בעיות שאלות נפוצות

 • האם קיימות הגבלות על איכות התמונה?

  תמונות בחשיפות מרובות נשמרות כתמונות JPEG [איכות משופרתגדול]. הן נשמרות כתמונות JPEG [איכות משופרתגדול] גם אם הגדרתם את [צילום: Image quality/צילום: איכות תמונה] ל-RAW בלבד.

 • האם ניתן למזג תמונות שקיימות בכרטיס?

  ניתן להשתמש ב-[⁦Select image for multi. expo.⁩/בחר תמונה לחשיפה מרובה] כדי לבחור תמונה אחת מהכרטיס כתמונת החשיפה הראשונה (). שימו לב שלא ניתן למזג תמונות מרובות שכבר קיימות בכרטיס.

 • האם יבוצע כיבוי אוטומטי במהלך צילום בחשיפות מרובות?

  לא יבוצע כיבוי אוטומטי במהלך צילום בחשיפות מרובות. שימו לב שלפני התחלת צילום בחשיפות מרובות, אם הגדרתם כיבוי אוטומטי ב-[Auto power off/כיבוי אוט.] שבתפריט [הגדרה: Power saving/הגדרה: חיסכון בחשמל] הוא יבוצע בזמן שהוגדר ופעולה זו תסיים צילום בחשיפות מרובות.