Veaotsingu juhised

Kaamera probleemi ilmnemisel vaadake kõigepealt neid veaotsingu juhiseid. Kui veaotsingu juhiste abil ei õnnestu probleemi lahendada, siis viige kaamera lähimasse Canoni hoolduskeskusesse.

Toitega seotud probleemid

Akusid ei saa akulaadijaga laadida.

 • Ärge kasutage muud akut kui originaalne Canoni aku LP-E17.
 • Probleemide korral laadimisega või laadijaga vt. Aku laadimine.

Akulaadija tuli vilgub.

 • Tule oranžilt vilkumine tähistab seda, et kaitselüliti on laadimise katkestanud, sest (1) akulaadijaga või akuga on tekkinud probleem või (2) ühendus mitte-Canoni akuga ebaõnnestus. Juhul (1) eemaldage laadija vooluvõrgust, sisestage aku uuesti ning oodake paar minutit enne kui ühendate laadija uuesti vooluvõrku. Kui probleemi ei õnnestu lahendada, siis pöörduge lähimasse Canoni hoolduskeskusesse.

Kaamerat ei aktiveerita isegi toitelüliti lülitamisel asendisse Toite sisselülitamine.

 • Kontrollige, et aku oleks paigaldatud nõuetekohaselt kaamerasse ().
 • Veenduge, et kaardi-/akupesa kaas oleks suletud ().
 • Laadige akut ().

Mälupöörduse signaaltuli põleb või vilgub isegi siis, kui toitelüliti on asendis Toide väljas.

 • Kui toide lülitada välja pildi kaardile salvestamise ajal, siis mälupöörduse signaaltuli jätkab paar sekundit põlemist või vilkumist. Toide lülitub välja pärast pildi salvestamise lõpetamist automaatselt.

Kuvatakse teade [Battery communication error. Does this battery/do these batteries display the Canon logo?/Aku andmeside tõrge. Kas sellel akul/nendel akudel on Canoni logo?].

 • Ärge kasutage muud akut kui originaalne Canoni aku LP-E17.
 • Eemaldage ja paigaldage aku uuesti ().
 • Kui aku kontaktid on määrdunud, siis kasutage nende puhastamiseks pehmet riidelappi.

Aku tühjeneb kiiresti.

 • Kasutage täislaetud akut ().
 • Aku jõudlus võib olla vähenenud. Kui aku jõudlus on madal, vahetage aku uue vastu.
 • Võimalike võtete arv väheneb järgmiste toimingute tegemisel:

  • Päästikunupu pikaks ajaks pooleldi alla vajutamine
  • Iseteravustamise sagedane aktiveerimine ilma pilti tegemata
  • Objektiivi funktsiooni Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator) kasutamine
  • Juhtmeta andmeside funktsioonide kasutamine

Kaamera lülitub ise välja.

 • Kasutusel on automaatne toite väljalülitus. Automaatse väljalülitamise inaktiveerimiseks määrake menüüst [Seadistamine: Power saving/Seadistamine: Energiasääst] funktsioon [Auto power off/Automaatne väljalülitamine] olekusse [Disable/Keela] ().
 • Isegi kui [Auto power off/Automaatne väljalülitamine] on seatud olekusse [Disable/Keela], siis lülituvad ekraan ja pildinäidik pärast funktsioonidega [Display off/Ekraani väljalülitamine] või [Viewfinder off/Pildinäidiku väljalülitamine] määratud tegevuseta aja möödumist välja (kuigi kaamera ise jääb sisselülitatuks).
 • Määrake [Seadistamine: Eco mode/Seadistamine: Ökonoomne režiim] olekusse [Off/Väljas].

Võtetega seotud probleemid

Objektiivi ei saa ühendada.

 • EF- ja EF-S-objektiivide ühendamiseks on vajalik kinnitusadapter. Kaamerat ei ole võimalik kasutada EF-M-objektiividega ().

Pildistada ja pilte salvestada ei saa.

 • Kontrollige, et kaart oleks nõuetekohaselt sisestatud ().
 • Nihutage kaardi kirjutuskaitse lüliti asendisse Write/Erase (salvestamine/kustutamine) ().
 • Kui kaart on täis, vahetage kaart välja või kustutage sellelt vaba mälumahu tekitamiseks tarbetud pildid (, ).
 • Pildistamine ei ole võimalik, kui teravustamisel muutub iseteravustamispunkt oranžiks. Vajutage teravustamiseks uuesti päästikunupp pooleldi alla või teravustage käsitsi (, ).

Kaarti ei saa kasutada.

Kui kaart asetada teise kaamerasse, siis kuvatakse veateade.

 • Kui vormindate kaardi selle kaameraga ning sisestate selle teise kaamerasse, siis võidakse kuvada veateade ning kaarti ei pruugi saada kasutada, kuna SDXC-kaardid vormindatakse vormingus exFAT.

Pildid ei ole teravad või on hägusad.

 • Määrake teravustamisrežiimiks [AF] ().
 • Kaameravärina vältimiseks vajutage päästikunupule õrnalt ().
 • Kui objektiiv on varustatud funktsiooniga Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator), lülitage selle lüliti Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator) asendisse Toite sisselülitamine.
 • Vähese valgustuse korral võib kaamera valida pika säriaja. Kasutage lühemat säriaega (), määrake kõrgem ISO-valgustundlikkus (), kasutage välklampi () või statiivi.
 • Vt. Hägusate fotode vältimine.

Teravust ei saa lukustada ja võtet ümber kadreerida.

 • Valige iseteravustamise toiminguks lukustuv teravustamine (). Teravustamise lukustusega pildistamine ei ole servoteravustamise režiimis võimalik ().

Sarivõtte kiirus on aeglane.

 • Sõltuvalt aku laetuse tasemest, ümbritseva keskkonna temperatuurist, vilkumise vähendamisest, säriajast, avaarvust, võtteobjekti tingimustest, heledustasemest, iseteravustamise toimingust, objektiivi tüübist, välklambi kasutamisest, võttemäärangutest ning teistest tingimustest võib sarivõte olla aeglasem. Lisateavet leiate lõigust Päästiku töörežiim või Maksimaalne sarivõte (ligikaudne võtete arv).

Sarivõtte maksimaalne võtete arv on väiksem kui juhendis kirjas.

Isegi pärast kaardi vahetamist ei muutu kuvatav maksimaalse sarivõtte pikkus.

 • Hinnanguline pildinäidikus kuvatav maksimaalse sarivõtte pikkus ei muutu isegi pärast kaardi vahetamist kiire kaardi vastu. Lõigus Maksimaalne sarivõte (ligikaudne võtete arv) toodud maksimaalne sarivõtte pikkus põhineb standardsel Canoni testikaardil ning tegelik maksimaalne sarivõte on suure salvestuskiirusega kaardi kasutamisel kiirem. Seetõttu võib hinnanguline maksimaalse sarivõtte pikkus olla erinev tegelikust maksimaalse sarivõtte pikkusest.

Fotode salvestamisel ei saa valida ISO-valgustundlikkuse määrangut ISO 100.

 • Kui [Võtted: Highlight tone priority/Võtted: Helendite toonieelistus] määranguks on valitud [Enable/Luba] või [Enhanced/Täiustatud], siis on ISO-valgustundlikkuse vahemiku minimaalseks väärtuseks ISO 200.

Laiendatud ISO-valgustundlikkuse määrangut ei saa valida fotode salvestamisel.

 • Kontrollige määrangut [ISO speed/ISO-valgustundlikkus] menüüst [Võtted: FotodISO speed settings/Võtted: Fotod ISO-valgustundlikkuse määrangud].
 • Laiendatud ISO-valgustundlikkused (H) ei ole saadaval, kui [: Highlight tone priority/: Helendite toonieelistus] on seatud olekusse [Enable/Luba] või [Enhanced/Täiustatud], isegi kui [ISO expansion/ISO laiendamine] on seatud menüüst [: Custom Functions(C.Fn)/: Kasutusmäärangud (C.Fn)] olekusse [1:On/1: Sees].

Kuigi ma määrasin negatiivse säri nihutuse, tuleb pilt liiga hele.

 • Määrake funktsiooni [Võtted: Auto Lighting Optimizer/Võtted: Automaatne valgustuse optimeerija] määranguks [Disable/Keela] (). Kui määratud on [Low/Madal], [Standard/Standardne] või [High/Kõrge], siis võib pilt paista hele isegi vähendatud säri nihke või välgu säri nihke kasutamisel.

Ma ei saa säri nihet määrata, kui määratud on nii käsisäri kui automaatne ISO-valgustundlikkuse määramine.

Kõiki objektiiviaberratsiooni korrigeerimise valikuid ei kuvata.

 • Kuigi [Chromatic aberr corr/Kromaatilise aberratsiooni korrigeerimine] ja [Diffraction correction/Difraktsiooni korrigeerimine] ei kuvata, kui [Digital Lens Optimizer/Digitaalne objektiivioptimeerija] on määratud olekusse [Enable/Luba], siis rakendatakse võttel mõlemaid funktsioone, samamoodi kui määranguga [Enable/Luba].
 • Video salvestamisel määranguid [Digital Lens Optimizer/Digitaalne objektiivioptimeerija] või [Diffraction correction/Difraktsiooni korrigeerimine] ei kuvata.

Välklambi kasutamine režiimis Av või P vähendab säriaega.

 • Määrake menüüst [Võtted: Flash control/Võtted: Välklambi juhtimine] funktsiooni [Slow synchro/Aeglane sünkroonimine] olekuks [1/250-1/60sec. auto / 1/250-1/60 s autom.] või [1/200 sec. (fixed) / 1/200 s (fikseeritud)] ().

Kaamera välklamp ei tööta.

 • Välguga pildistamine võidakse ajutiselt kaamera välklambi valgusti kaitsmiseks peatada, kui olete lühikese aja jooksul välku korduvalt kasutanud.

Välise Speedlite-välklambi välget ei toimu.

 • Veenduge, et väline välklamp on kindlalt kaamera külge kinnitatud.

Speedlite-välklambi välge toimub alati täie võimsusega.

 • Automaatvälke režiimis kasutatavad muud välklambid, kui EL-/EX-seeria Speedlite-välklambid, rakenduvad alati täisvõimsusega ().
 • Kui välise välklambi kasutusmääranguks [Flash metering mode/Välgu säri mõõtmisrežiim] on määratud [1:TTL] (automaatvälge), siis toimub välge alati täie võimsusega ().

Välise välklambi säri nihet ei ole võimalik määrata.

 • Kui välgu säri nihe on juba välise Speedlite-välklambi abil määratud, siis ei saa kaamera abil välgu säri nihet määrata. Kui Speedlite-välklambi välgu säri nihe määratud olekusse 0 (tühistatud), siis on võimalik määrata välgu säri nihe kaamera abil.

Kestev sünkroonimine ei ole režiimis Av saadaval.

 • Määrake menüüst [Võtted: Flash control/Võtted: Välklambi juhtimine] funktsioon [Slow synchro/Aeglane sünkroonimine] muusse olekusse kui [1/250 sec. (fixed) / 1/250 s (fikseeritud)] ().

Distantsvõtted ei ole võimalikud.

 • Määrake fotode tegemisel päästiku töörežiimiks 10 s iseavaja / distantspäästik või 2-sec. self-timer/remote control (2 s iseavaja / distantspäästik) (). Video salvestamisel veenduge, et funktsioon [Võtted: Remote control/Võtted: Distantsjuhtimine] oleks seatud olekusse [Enable/Luba] ().
 • Kontrollige distantspäästiku päästiku ajastuse lüliti asendit.
 • Kui kasutate juhtmeta distantspäästikut BR-E1, siis vt. lõiku Juhtmeta distantspäästik BR-E1.
 • Lisateavet distantspäästiku kasutamise kohta kiirendatud video salvestamisel leiate lõigust Kiirendatud videod.

Foto pildistamise ajal kuvatakse valge [Valge temperatuurihoiatus] või punane [Punane temperatuurihoiatus] ikoon.

 • See ikoon tähistab, et kaamera seesmine temperatuur on liiga kõrge. Valge ikooni [Valge temperatuurihoiatus] kuvamisel võib fotode kvaliteet olla halvem. Punane ikoon [Punane temperatuurihoiatus] tähistab, et pildistamine peatub varsti automaatselt ().

Video salvestamise ajal kuvatakse punane [Punane temperatuurihoiatus] ikoon.

 • See ikoon tähistab, et kaamera seesmine temperatuur on liiga kõrge. Kui kuvatakse punane ikoon [Punane temperatuurihoiatus], siis annab see teada, et video salvestamine peatub varsti automaatselt ().

Kuvatakse punane ikoon [Video salvestamise kuumusepiirangu ikoon].

 • Kui kaamera kuumeneb pikaajalise 4K-formaadis salvestamise ajal ajutiselt üle, siis kuvatakse [Video salvestamise kuumusepiirangu ikoon] ning salvestamine peatub. Sellisel juhul pole video salvestamine enam võimalik, isegi kui vajutate video salvestamise nuppu.

  Järgige kuvatavaid juhiseid ning valige kas muu video salvestusformaat kui [4K23,98 ks] või [4K25,00 ks] või lülitage kaamera välja, et see saaks jahtuda, enne kui salvestamist uuesti alustate.

Video salvestamine peatub iseenesest.

 • Kui kaardi kirjutuskiirus on aeglane, võib video salvestamine automaatselt seiskuda. Lisateavet kaartide kohta, mis võimaldavad salvestada videot, leiate lõigust Nõuded kaardi jõudlusele (video salvestamisel) [kirjutamis-/lugemiskiirus]. Kaardi salvestuskiiruse kontrollimiseks vaadake tootja veebilehekülge jne.
 • Kui kaard salvestus- või lugemiskiirus tundub aeglane, siis aktiveerige kaardi lähtestamiseks madala taseme vormindamine ().
 • Pärast video salvestamise alustamist peatub salvestamine automaatselt 29 minuti ja 59 sekundi möödumisel.

Video salvestamisel ei saa ISO-valgustundlikkust määrata.

 • Võtterežiimis [Videod] määratakse ISO-valgustundlikkus automaatselt. Režiimis [Video käsisäri] on võimalik määrata ISO-valgustundlikkus käsitsi ().
 • Kui [Võtted: Highlight tone priority/Võtted: Helendite toonieelistus] määranguks on valitud [Enable/Luba] või [Enhanced/Täiustatud], siis on ISO-valgustundlikkuse vahemiku minimaalseks väärtuseks ISO 200.

Käsitsi määratud ISO-valgustundlikkus muutub, kui lülitan kaamera video salvestamisele.

 • Fotode salvestamisel määratakse ISO-valgustundlikkus menüüst [Võtted: FotodISO speed settings/Võtted: Fotod ISO-valgustundlikkuse määrangud] funktsiooniga [ISO speed/ISO-valgustundlikkus] (), ning video salvestamisel menüüst [Võtted: VideoISO speed settings/Võtted: Video ISO-valgustundlikkuse määrangud] funktsiooniga [ISO speed/ISO-valgustundlikkus] ().

Video salvestamisel ei saa laiendatud ISO-valgustundlikkuse väärtusi määrata.

 • Kontrollige määrangut [ISO speed/ISO-valgustundlikkus] menüüst [Võtted: VideoISO speed settings/Võtted: Video ISO-valgustundlikkuse määrangud].
 • Laiendatud ISO-valgustundlikkuse väärtused ei ole saadaval, kui [Võtted: Highlight tone priority/Võtted: Helendite toonieelistus] määranguks on valitud [Enable/Luba] või [Enhanced/Täiustatud].
 • H (laiendatud ISO-valgustundlikkus) pole saadaval (ei kuvata) 4K-video salvestamisel.

Säritus muutub video salvestamise ajal.

 • Kui muudate video salvestamise ajal säriaega või avaarvu, siis võidakse muudatused särituses salvestada videosse.
 • Kui soovite kasutada video salvestamisel suumi, siis soovitame teha eelnevalt mõned testvõtted. Kui kasutate videote salvestamisel suumi, siis võib säritus muutuda, objektiivihelid võidakse salvestada videosse või pilt minna fookusest välja.

Video salvestamisel kujutis vilgub või kaadrisse tekib horisontaalseid triipe.

 • Vilkumine, horisontaalsed triibud (müra) või korrapäratu säri võivad video salvestamise ajal olla põhjustatud luminofoorvalgustitest, LED-lampidest või teistest valgusallikatest. Samuti võidakse salvestada muudatused särituses (heleduses) või värvitoonis. Režiimis [Video käsisäri] võib probleemi lahendada pikema säriaja kasutamine. Probleem võib olla rohkem märgatav kiirendatud video salvestamisel.

Võtteobjekt paistab video salvestamisel moonutatud.

 • Kui liigutate kaamerat kiiresti vasakule või paremale (panoraamimine) või filmite liikuvat objekti, siis võib kujutis olla moonutatud.

Video salvestamise ajal ei saa fotosid teha.

 • Video salvestamise režiimis ei saa fotosid pildistada. Fotode salvestamiseks lõpetage video salvestamine, seejärel valige fotode salvestamise võtterežiim.

Probleemid juhtmeta funktsioonidega

Nutitelefoniga ei saa siduda.

 • Kasutage nutitelefoni, mis ühildub standardiga Bluetooth Specification Version 4.1 või uuemaga.
 • Lülitage nutitelefoni seadete menüüst Bluetooth sisse.
 • Kaameraga sidumine pole võimalik nutitelefoni Bluetoothi seadete kuvast. Installige nutitelefoni spetsiaalne rakendus Camera Connect (tasuta saadaval) ().
 • Eelnevalt seotud nutitelefoni sidumine pole võimalik kui nutitelefoni on jäänud teise kaamera registreeritud sidumisinfo. Sellisel juhul eemaldage nutitelefoni Bluetooth-määrangute alt kaamera registreering ning proovige uuesti siduda ().

Wi-Fi-funktsioone ei saa määrata.

 • Kui kaamera on ühendatud liideskaabli abil arvutiga, printeriga või muu seadmega, siis ei saa Wi-Fi-funktsioone määrata. Enne funktsioonide määramist lahutage liideskaabel ().

Liideskaabliga ühendatud seadet ei saa kasutada.

 • Kui kaamera on ühendatud mõne seadmega Wi-Fi abil, siis ei saa kasutada teisi liideskaabli abil kaameraga ühendatud seadmeid (näiteks arvuteid). Enne liideskaabli ühendamist katkestage Wi-Fi-ühendus.

Toimingud, näiteks võtted ja taasesitus, ei ole võimalikud.

 • Kui Wi-Fi-ühendus on loodud, siis ei pruugi olla teatud toimingud, näiteks pildistamine ja taasesitus, võimalikud. Katkestage Wi-Fi-ühendus ning proovige toimingut uuesti teha.

Nutitelefoniga ei ole võimalik uuesti ühendust luua.

 • Kui olete muutnud määranguid või valinud erinevad määrangud, siis ei looda ühendust uuesti isegi sama kaamera ja nutitelefoni kasutamisel; seda ka sama SSID valimisel. Sellisel juhul kustutage nutitelefonis Wi-Fi-määrangute alt kaamera ühendusmäärangud ning seadistage ühendus uuesti.
 • Ühendust ei saa luua kui rakendus Camera Connect töötab ühenduse määrangute ümberseadistamise ajal. Sellisel juhul väljuge hetkeks rakendusest Camera Connect ning seejärel taaskäivitage see.

Probleemid toimingutel

Kui lülitan kaamera fotode salvestamiselt video salvestamisele ja vastupidi, siis määrangud muutuvad.

 • Fotode salvestamise ning videote salvestamise jaoks säilitatakse eraldi määranguid.

Kaamera nupp või valija ei toimi oodatud viisil.

 • Video salvestamisel kontrollige määrangut [Võtted: Shutter btn function for movies/Võtted: Päästikunupu funktsioon videote jaoks] ().
 • Kontrollige menüüst [Seadistamine: Custom Functions(C.Fn)/Seadistamine: Kasutusmäärangud (C.Fn)] määrangu [Custom Controls/Kohandatavad juhikud] üksikasju ().

Probleemid ekraaniga

Menüüs kuvatakse liiga vähe vahelehti ja üksusi.

 • Osasid vahelehti ja üksusi ei kuvata tavavõtterežiimides või video salvestamise režiimis.

Ekraanikuva algab [Minu menüü] minu menüüga või kuvatakse ainult vaheleht [Minu menüü].

 • [Menu display/Menüükuva] on määratud vahelehelt [Minu menüü] olekusse [Display from My Menu tab/Kuva alates minu menüü vahelehest] või [Display only My Menu tab/Kuva ainult Minu menüü vaheleht]. Määrake [Normal display/Tavakuva] ().

Failinime esimene täht on allkriips (“_”).

 • Määrake [Võtted: Color space/Võtted: Värviruum] olekuks [sRGB]. Kui määratud on [Adobe RGB], siis on esimene täht allkriips ().

Failinimi algab tähtedega “MVI_”.

 • Tegu on videofailiga ().

Failide nummerdamine ei alga 0001-st.

 • Kui kaardil on varem salvestatud pilte, siis ei tarvitse piltide nummerdamine alata 0001-st ().

Võttekuupäev ja -kellaaeg on valed.

 • Kontrollige kas määratud on õige kuupäev ja kellaaeg ().
 • Kontrollige ajavööndit ja suveaega ().

Kuupäeva ja kellaaega ei lisata pildile.

 • Võttekuupäeva ja -kellaaega ei ole pildil näha. Kuupäev ja kellaaeg salvestatakse pildile võtteinfona. Fotode printimisel saab seda infot kasutada kuupäeva ja kellaaja lisamiseks ().

Kuvatakse [###].

 • Kui kaardile salvestatud piltide arv on suurem, kui kaamera suudab kuvada, kuvatakse [###].

Ekraanil ei kuvata selget pilti.

 • Kui ekraan on määrdunud, siis kasutage selle puhastamiseks pehmet riidelappi.
 • Ekraan võib tunduda madalatel temperatuuridel veidi aeglane või paista kõrgetel temperatuuridel must, kuid toatemperatuuril ekraani tööomadused taastuvad.

Taasesituse probleemid

Pildil kuvatakse punast kasti.

 • [Taasesitus: AF point disp./Taasesitus: Iseteravustamispunkti kuva] on seatud olekusse [Enable/Luba] ().

Pildi taasesitusel ei kuvata iseteravustamispunkte.

 • Järgmist tüüpi piltide taasesitusel ei kuvata iseteravustamispunkte.

  • Režiimis Erivõtted: Käest tehtav öövõte HDR taustavalgustuse juhtimine tehtud pildid.
  • Režiimis Loovfiltrid: HDR standardne kunstiefekt HDR ergas kunstiefekt HDR rõhutatud kunstiefekt HDR reljeefne kunstiefekt tehtud pildid.
  • Pildid, mis on salvestatud mitme võttega müravähenduse funktsiooniga.
  • Kärbitud pildid.

Pilti ei saa kustutada.

 • Kustutuskaitsega pilti ei saa kustutada ().

Fotosid ja videosid ei saa taasesitada.

 • Kaamera ei pruugi suuta esitada teise kaameraga salvestatud pilte.
 • Arvutis töödeldud videosid ei saa selle kaameraga esitada.

Taasesitada saab ainult mõnda pilti.

 • Pilte on filtreeritud taasesituseks funktsiooniga [Taasesitus: Set image search conditions/Taasesitus: Pildiotsingu tingimuste määramine] (). Kustutage pildiotsingu tingimused.

Video taasesituse ajal on kuulda mehaanilisi helisid või kaameratoimingute helisid.

 • Kaamera seesmine mikrofon võib salvestada ka objektiivi mehaanilised helid või kaamera/objektiivi toimingute helid, kui video salvestamisel ajal kasutatakse iseteravustamise toiminguid. Sellisel juhul kasutage selliste helide vähendamiseks välist mikrofoni. Kui välise mikrofoni kasutamisel on helid ikka segavad, sis võib aidata see, kui eemaldate mikrofoni kaamera küljest ning paigutate selle kaamerast ja objektiivist eemale.

Video peatub hetkeks.

 • Säritaseme märkimisväärne muutus video automaatsäriga salvestamisel võib põhjustada salvestamise ajutise peatumise, kuni heledustase stabiliseerub. Kui nii juhtub, siis kasutage võtterežiimi [Video käsisäri] ().

Televiisori ekraanil ei kuvata pilti.

 • Veenduge, et [Seadistamine: Video system/Seadistamine: Videosüsteem] oleks seatud õigesti olekusse [For NTSC/NTSC jaoks] või [For PAL/PAL jaoks], vastavalt televiisori videosüsteemile.
 • Veenduge, et HDMI-kaabli pistik on korralikult sisestatud ().

Ühe salvestatud video kohta on mitu videofaili.

 • Kui videofaili suurus jõuab 4 GB-ni, siis luuakse automaatselt uus fail (). Kuid kui kasutate kaameraga vormindatud SDXC-kaarti, siis saate salvestada isegi 4 GB mahu ületava video ühte faili.

Kaardilugeja ei tuvasta kaarti.

 • Sõltuvalt kasutatavast kaardilugejast ja arvuti operatsioonisüsteemist ei pruugita SDXC-kaarte tuvastada. Sellisel juhul ühendage kaamera liideskaabli abil arvutiga, seejärel importige pildid arvutisse programmi EOS Utility (EOS-tarkvara, ) abil.

Piltide suurust ei saa muuta või neid ei saa kärpida.

 • Selle kaameraga ei saa muuta JPEG Väike 2-piltide, RAW-kujutiste või 4K-videost salvestatud fotode suurust ().
 • Selle kaameraga ei saa kärpida RAW-kujutisi või 4K-videost salvestatud fotosid ().

Arvutiga ühendamise probleemid

Ma ei saa importida pilte arvutisse.

 • Installige arvutisse programm EOS Utility (EOS-tarkvara) ().
 • Veenduge, et arvutis kuvataks EOS Utility põhiaken.
 • Kui kaamera on juba ühendatud üle Wi-Fi, siis ei saa see luua ühendust liideskaabli abil ühendatud arvutiga.
 • Kontrollige rakenduse versiooninumbrit.

Ühendus kaamera ja arvuti vahel ei toimi.

 • Kui kasutate programmi EOS Utility (EOS-tarkvara), siis määrake [Võtted: Time-lapse movie/Võtted: Kiirendatud video] olekuks [Disable/Keela] ().