Отстраняване на неизправности

Ако възникне проблем със светкавицата, първо прочетете тези указания за отстраняване на неизправности. Ако тези инструкции за отстраняване на неизправности не решат проблема, свържете се със своя търговски представител или с най-близкия сервизен център на Canon.

Свързани с захранването

Батериите не се зареждат чрез зарядното устройство.

 • Когато оставащият заряд на батерията е 90% или повече, зареждането не стартира.
 • Не използвайте батерия, различна от оригиналната батерия LP-EL на Canon.

Индикаторът на зарядното устройство мига ускорено.

 • Ако (1) има проблем със зарядното устройство или батерията или (2) ако комуникацията с батерията не се осъществява (за не-Canon батерии), защитната система ще прекрати зареждането и индикаторът ще мига ускорено в оранжево. В случай (1) изключете захранващия кабел на зарядното устройство от електрическата мрежа. Извадете батерията и я поставете отново в зарядното устройство. Изчакайте няколко минути и след това свържете отново щепсела на захранващия кабел към електрическия контакт. Ако все още има проблем, свържете се с най-близкия сервизен център на Canon.

Индикаторът на зарядното устройство не мига.

 • Ако вътрешната температура на поставената в зарядното устройство батерия е висока, зареждането няма да започне с цел безопасност (индикаторът не свети). По време на зареждане, ако температурата на батерията се повиши по някаква причина, зареждането ще се прекрати автоматично (индикаторът мига). Когато температурата на батерията се понижи, зареждането ще се възобнови автоматично.

Появява се [Cannot communicate with battery Use this battery?/Няма комуникация с батерията Продължаване с тази батерия?].

 • Батерията може да е повредена. Ако е повредена, заменете я с нова батерия.
 • С цел безопасност ви препоръчваме да използвате оригинална батерия LP-EL.
 • Ако продължите да използвате батерия с повреда в комуникацията, времето за презареждане на светкавицата ще се увеличи от съображения за безопасност.
 • Извадете и поставете батерията отново ().
 • Ако електрическите контакти са замърсени, използвайте мека кърпа, за да ги почистите.

Батерията се изтощава бързо.

 • Използвайте напълно заредена батерия ().
 • Капацитетът на батерията може да е понижен. Вижте Проверка на информацията за батерията, за да проверите новото на амортизиране на батерията. Ако животът на на батерията е изтекъл, сменете батерията с нова.
 • Батерията се изтощава по-бързо, когато извършвате посочените по-долу операции.
  • Задействане на функцията за пилотна светкавица няколко пъти
  • Оставяне на пилотната лампа включена известно време
  • Използване на безжичната функция

Захранването се самоизключва.

 • Активирано е автоматично изключване. За да забраните автоматичното изключване на захранването, задайте C.Fn-01-1 в екрана с потребителските функции ().

Нормално снимане

Захранването не се включва.

 • Проверете дали капакът на гнездото за батерията е затворен ().
 • Сменете батериите с нови.

Speedlite светкавицата не се задейства.

 • Вкарайте закрепващото краче на светкавицата в чехълчето на фотоапарата докрай и плъзнете фиксиращия лост надясно, за да фиксирате стабилно Speedlite светкавицата към фотоапарата ().
 • Ако индикацията CHARGE остава изведена на дисплея за приблиз. 15 s или повече, сменете батериите ().
 • Ако контактните пластини на Speedlite светкавицата или на фотоапарата са замърсени, забършете ги () със суха кърпа и т.н.
 • Когато сте задействали светкавицата многократно през кратки интервали от време, температурата на главата на светкавицата се увеличава и се активира защитната функция за увеличаване на интервала на задействане на светкавицата ().
 • Ако вътрешната температура на поставената в зарядното устройство батерия е висока, зареждането няма да започне с цел безопасност. По време на зареждане, ако температурата на батерията се повиши по някаква причина, зареждането ще се прекрати автоматично. Когато температурата на батерията се понижи, зареждането ще се възобнови автоматично ().

Захранването се самоизключва.

 • Автоматичното изключване на светкавицата Speedlite е било активирано (). Натиснете спусъка на фотоапарата наполовина или натиснете бутона за тестово задействане на светкавицата ().

Снимките са недоекспонирани или преекспонирани.

 • Ако основният обект изглежда твърде тъмен или твърде ярък, задайте компенсация на експонацията на светкавицата ().
 • Ако сцената съдържа силно отразяващ обект, използвайте FE фиксиране ().
 • В режим на синхронизация с висока скорост на затвора увеличаването на скоростта на затвора намалява водещото число. Приближете се към обекта ().

Долната част на снимката изглежда тъмна.

 • Застанете на разстояние поне 0,5 m от обекта.
 • Когато снимате от разстояние до 1 m, наклонете главата на светкавица надолу на ().
 • Свалете сенника на обектива.

Периферията на снимката изглежда тъмна.

 • Задайте за покритието на светкавицата A (автоматична настройка) ().
 • Когато задавате ръчно покритието на светкавицата, задайте покритие на светкавицата, което е по-широко от зрителния ъгъл на обектива ().
 • Уверете се, че функцията C.Fn-21-1 не е зададена ().

Снимката е силно разфокусирана.

 • Когато сте снимали тъмна сцена в режим на снимане "AE с приоритет на бленда" Aperture-priority AE, автоматично се задава ниска скорост на затвора. Използвайте статив или задайте за режим на снимане "Програма AE" Program AE или "Напълно автоматичен" (). Можете също да зададете скорост на затвора за синхронизация със светкавица в [Flash sync. speed in Av mode/Скорост на затвора при синхронизация със светкавицата в режим Av] ().

Покритието на светкавицата не се задава автоматично

 • Задайте за покритието на светкавицата A (автоматична настройка) ().
 • Вкарайте закрепващото краче на светкавицата в чехълчето на фотоапарата докрай и плъзнете фиксиращия лост надясно, за да фиксирате стабилно Speedlite светкавицата към фотоапарата ().

Покритието на светкавицата не може да бъде зададено ръчно.

 • Отстранете адаптера за отразена светкавица ().
 • Приберете разсейващия панел ().

Функции не могат да бъдат задавани.

 • Поставете фотоапарата в режим на снимане Flexible AE Program AE Shutter priority AE Aperture-priority AE Manual exposure bulb (Bulb) (Режими с по-сложни техники за снимане).
 • Поставете превключвателя на захранването на светкавицата Speedlite в позиция Power ON в место в позиция LOCK ().

Пилотната лампа не свети.

 • Спрете работата със светкавицата за 30 минути, ако пилотната лампа не свети. Ако все още има проблем, свържете се с най-близкия сервизен център на Canon.

Снимане с безжично управление на светкавици чрез радиокомуникация

Приемащата светкавица не се задейства или се задейства неочаквано с пълна мощност.

 • Задайте настройка Radio transmission wirelessSENDER за предаващата светкавица и настройка Radio transmission wirelessRECEIVER за приемащата светкавица ().
 • Задайте еднакви комуникационни канали и етикети за безжична радиокомуникация за предаващата и приемащата светкавица ().
 • Уверете се, че приемащата светкавица се намира в комуникационния обхват на предаващата светкавица ().
 • Сканирайте комуникационните канали и задайте канала с най-силен сигнал ().
 • Позиционирайте приемащата светкавица на място с възможно най-пряк достъп до предаващата светкавица.
 • Ориентирайте предната част на приемащата светкавица към предаващата светкавица.
 • Вградената светкавица на фотоапарата не може да се използва за безжично управление на светкавици чрез радиокомуникация.

Снимката е преекспонирана.

 • При автоматично снимане с три групи светкавици – A, B и C, не насочвайте група C директно към основния обект ().
 • Когато сте задали режим за всяка група светкавици, не насочвайте няколко групи светкавици с настройки ETTL Ext.A към основния обект ().

Synchronization speed warning се извежда.

 • Задайте скорост на затвора с 1 стъпка по-ниска от максималната скорост на затвора за синхронизация със светкавица ().

Не можете да задействате спусъка чрез приемаща светкавица.

 • Отдалечено задействане на спусъка чрез приемащата светкавица не е достъпно с фотоапарати, представени на пазара до края на 2011 г., или с EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D или EOS 1200D.

Осветяването на LCD панела се включва и изключва.

Синхронно снимане

Не се постига стандартна експонация. / Получава се неравномерна експонация.

 • Ако задействате няколко светкавици едновременно при синхронно снимане, може да не бъде постигната подходяща експонация или експонацията може да бъде неравномерна. Препоръчително е да разрешите задействането само на една светкавица Speedlite или да използвате самоснимачка, за да разпределите във времето задействането на отделните светкавици.

Светкавицата не може да се използва в конфигурация “фотоапарат с приемаща светкавица”.

 • Когато използвате фотоапарат, представен на пазара до 2011 г., или фотоапарат EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D или EOS 1200D, светкавицата може да се използва само в конфигурация „фотоапарат с предаваща светкавица”. Светкавицата не може да се използва в конфигурация „фотоапарат с приемаща светкавица”.

Снимане с безжично управление на светкавици чрез оптична комуникация

Приемащата светкавица не се задейства или се задейства неочаквано с пълна мощност.

 • Задайте настройка Optical transmission wirelessSENDER за предаващата светкавица и настройка Optical transmission wirelessRECEIVER за приемащата светкавица ().
 • Задайте еднакви канали за предаващата и приемащата светкавици ().
 • Уверете се, че приемащата светкавица се намира в комуникационния обхват на предаващата светкавица ().
 • Насочете сензора за безжичен контрол на приемащата светкавица към предаващата светкавица ().
 • Позиционирайте приемащата светкавица на място с възможно най-пряк достъп до предаващата светкавица.
 • Ако предаващата и приемащата светкавици са твърде близо една до друга, комуникацията може да не работи правилно.
 • Когато използвате вградената светкавица на фотоапарата като предаваща светкавица, отворете вградената светкавица на фотоапарата и конфигурирайте настройките [Wireless functions/Безжични функции] в менюто [Built-in flash settings/Настройки на вградената светкавица] на фотоапарата.

Предаващата светкавица се задейства.

 • Дори когато предаващата светкавица е с настройка "ИЗКЛ.", тя възпроизвежда слаб светлинен импулс, с който управлява приемащите светкавици чрез оптична комуникация ().

Снимката е преекспонирана.

 • При автоматично снимане с три групи светкавици – A, B и C, не насочвайте група C директно към основния обект ().