Настройки за безжично управление на светкавици чрез радиокомуникация

E-TTL II / E-TTL По време на автоматично снимане с безжично управление на светкавици чрез радиокомуникация, използвайте описаните по-долу стъпки, за да настроите предаващата и приемащата светкавица.

Настройки за предаваща светкавица

 1. Изберете Wireless / linked shooting setting чрез джойстика.

 2. Задайте настройка Radio transmission wirelessSENDER.

  • Натиснете джойстика нагоре, надолу, наляво или надясно или завъртете Select dial и изберете Radio transmission wirelessSENDER и след това натиснете джойстика вертикално.
 3. Изберете метода на задействане.

  • Натиснете джойстика вертикално.
  • Натиснете джойстика нагоре / надолу / наляво / надясно или завъртете Select dial, за да изберете елемент (1), и след това натиснете джойстика вертикално.
  • Натиснете джойстика наляво или надясно, завъртете Select dial, за да изберете измежду ALL A:B A:B C, и след това натиснете джойстика вертикално.

Настройки за приемаща светкавица

 1. Задайте настройка Radio transmission wirelessRECEIVER.

  • Използвайте менюто на светкавицата, която желаете да бъде приемаща, за зададете настройката.
  • Изберете Radio transmission wirelessRECEIVER по същия начин, както при настройването на предаващата светкавица.

Внимание

 • За да зададете нормално снимане със светкавица, изберете WIRELESS OFF, за да отмените настройките (приемаща / предаваща) за безжично управление на светкавици.

Задаване на комуникационен канал/Етикет за безжична радиокомуникация

Използвайте описаната по-долу процедура, за да зададете комуникационен канал и етикет за безжична радиокомуникация на предаващата светкавица. Задайте еднакъв комуникационен канал и етикет за предаващата и приемащата светкавица. За информация относно работата с приемащата светкавица вижте ръководството за употреба на светкавицата Speedlite, оборудвана с функция за приемаща светкавица с безжично управление чрез радиокомуникация.

Внимание

 • При едновременно използване на множество системи за безжично управление на светкавици може да възникнат смущения между системите дори ако светкавиците са настроени на различни комуникационни канали. Задайте различни етикети за безжична радиокомуникация за всеки канал.
 1. Натиснете джойстика вертикално.

 2. Изберете елемент (1).

  • Натиснете джойстика нагоре / надолу / наляво / надясно или завъртете Select dial, за да изберете канал, и след това натиснете джойстика вертикално.
 3. Задайте комуникационен канал.

  • Натиснете джойстика нагоре / надолу / наляво / надясно или завъртете Select dial, за да изберете измежду AUTO или канал 1 до 15, и след това натиснете джойстика вертикално.
 4. Изберете елемент (2).

  • Изберете елемента за етикет по същия начин като при избора на комуникационен канал и след това натиснете джойстика вертикално.
 5. Задайте етикета за безжична радиокомуникация.

  • Натиснете джойстика наляво или надясно или завъртете Select dial, за да изберете позицията (цифрата) за задаване, и след това натиснете джойстика вертикално.
  • Натиснете джойстика нагоре или надолу или завъртете Select dial, за да изберете цифра от 0 до 9, и след това натиснете джойстика вертикално.
  • Задайте 4-цифрен номер със същата процедура и изберете OK.
  • Когато е установена комуникация между предаващата и приемащата светкавица, индикаторът LINK свети в зелено.

Сканиране и задаване на комуникационния канал на предаващата светкавица

Можете да сканирате радиообхвата и да зададете ръчно или автоматично комуникационния канал на предаващата светкавица. Когато за канала е зададена настройка “AUTO”, каналът с най-силен сигнал се задава автоматично. Можете да зададете комуникационния канал ръчно в зависимост от резултатите от сканирането.

 • Сканиране при зададен режим “AUTO”

  1. Натиснете бутона SUB MENU.

  2. Стартирайте сканирането.

   • Натиснете джойстика нагоре, надолу, наляво или надясно или завъртете Select dial и изберете SCAN и след това натиснете джойстика вертикално.
   • Изберете OK.
   • Сканирането се изпълнява и се задава каналът с най-силен сигнал.
 • Сканиране, когато е зададен канал между 1 и 15

  1. Натиснете бутона SUB MENU.

  2. Стартирайте сканирането.

   • Натиснете джойстика нагоре, надолу, наляво или надясно или завъртете Select dial и изберете SCAN и след това натиснете джойстика вертикално.
   • Изберете OK.
   • Сканирането се изпълнява и се извежда диаграма на каналите в радиообхвата.
   • Колкото по-висок е нивоиндикаторът на канала в диаграмата, толкова по-силен е радиосигналът.

  3. Задайте канала.

   • Натиснете джойстика нагоре / надолу / наляво / надясно или завъртете Select dial, за да изберете измежду канал 1 до 15.
   • Натиснете джойстика вертикално, за да зададете канала.

LINK индикатор и индикация за връзка

Можете да проверите състоянието на връзката по светенето на индикатора LINK или иконата на LCD панела.

Състояние Описание Действие
Свети Добра комуникация
Изкл. Няма връзка Проверете канала и етикета
Изкл. Твърде много светкавици Намалете броя на предаващите и приемащите светкавици на 16 или по-малко.
Мига Грешка Включете и изключете предаващата и приемащата светкавица.
Свети Добра комуникация*1
Свети Добра комуникация*2

1: Когато предаващата светкавица е свързана като вторична предаваща светкавица

2: Когато предаващата светкавица е свързана за заснемане на серия от снимки

Индикация Описание Действие
Sender wireless connection / Receiver wireless connection Добра комуникация
Sender wireless not connected / Receiver wireless not connected Няма връзка Проверете канала и етикета
Sender unit wireless error / Receiver unit wireless error Твърде много светкавици Намалете броя на предаващите и приемащите светкавици на 16 или по-малко.
Грешка Включете и изключете предаващата и приемащата светкавица.
SUB SENDER Добра комуникация*1

1: Когато предаващата светкавица е свързана като вторична предаваща светкавица

Внимание

 • Ако комуникационните канали на предаващата и приемащата светкавици са различни, приемащата светкавица няма да се задейства. Задайте и за двете един и същи канал или задайте настройка “AUTO”.
 • Ако етикетите за безжична радиокомуникация на предаващата и приемащата светкавица са различни, приемащата светкавица няма да се задейства. Задайте един и същи номер.

Забрана/разрешаване на задействането на предаващата светкавица

Можете да зададете дали предаващата светкавица (която контролира приемащата светкавица) да се задейства или не. Когато е разрешено задействането на предаващата светкавица, тя се задейства като светкавица от група A.

 1. Натиснете джойстика вертикално.

 2. Изберете елемент в (1).

  • Натиснете джойстика нагоре / надолу / наляво / надясно или завъртете Select dial, за да изберете елемент, и след това натиснете джойстика вертикално.
 3. Задайте задействане на предаващата светкавица

  • Завъртете Select dial, за да изберете включване / изключване на задействането на предаващата светкавица, и след това натиснете джойстика вертикално.
   • Sender flash firing ON: Задействане на предаващата светкавица ВКЛ
   • Sender flash firing OFF: Задействане на предаващата светкавица ИЗКЛ

Функция "Запаметяване"

Можете да запаметите настройките за безжичен контрол в предаващата и приемащата светкавица и да ги извикате по-късно. Използвайте менюто на всяка предаваща или приемаща светкавица поотделно, ако желаете да запаметите или да извикате нейните настройки.

 1. Натиснете бутона SUB MENU.

 2. Изберете MEMORY.

  • Натиснете джойстика нагоре, надолу, наляво или надясно или завъртете Select dial и изберете MEMORY и след това натиснете джойстика вертикално.
 3. Запаметяване или зареждане на настройки.

  Запаметете

  • Натиснете джойстика наляво или надясно, завъртете Select dial, за да изберете SAVE, и след това натиснете джойстика вертикално.
  • Натиснете джойстика наляво или надясно, завъртете Select dial, за да изберете OK, и след това натиснете джойстика вертикално.
  • Настройките се запаметяват (съхраняват в паметта).

  Заредете

  • Натиснете джойстика наляво или надясно, завъртете Select dial, за да изберете LOAD, и след това натиснете джойстика вертикално.
  • Натиснете джойстика наляво или надясно, завъртете Select dial, за да изберете OK, и след това натиснете джойстика вертикално.
  • Запаметените настройки се извикват от паметта.