Настройки, които могат да се променят чрез потребителски функции

C.Fn-00: Distance indicator display (Показание на индикатора за разстояние)

Можете да избирате между метри и футове за индикатора за разстояние на LCD панела.

 • 0: m (метри (m))
 • 1: ft (футове (ft))

Забележка

 • Когато ефективното разстояние за снимане със светкавицата надвишава 18 m, десният край на ефективния обхват на светкавицата на LCD панела се променя на Right end.

C.Fn-01: Auto power off (Автоматично изключване)

Когато не работите със светкавицата Speedlite приблиз. 90 секунди, захранването се изключва автоматично, за да се пести енергия. Можете да забраните тази функция.

 • 0: ВКЛ.
 • 1: ИЗКЛ.

Забележка

 • Когато се използва като предаваща светкавица () за безжично управление на светкавици чрез радиокомуникация или в режим "Синхронно снимане" (), светкавицата се изключва автоматично след приблиз. 5 min.

C.Fn-02: Modeling Flash (Пилотна светкавица)

 • 0: Depth-of-field preview button (Разрешена: бутон за преглед на дълбочината на рязкост)

  Натиснете бутона за преглед на дълбочината на рязкост на фотоапарата, за да задействате пилотна светкавица.

 • 1: Flash-ready lamp / test flash button (Разрешена: бутон за тестово задействане на светкавицата)

  Натиснете бутона за тестово задействане на светкавицата Speedlite, за да задействате пилотна светкавица.

 • 2: Fire with both buttons (Разрешена с двата бутона)

  Натиснете бутона за преглед на дълбочината на рязкост на фотоапарата или бутона за тестово задействане на светкавицата Speedlite, за да задействате пилотна светкавица.

 • 3: OFF (Забранена)

  Забранява функцията за пилотна светкавица.

C.Fn-03: FEB auto cancel (Авт. отмяна на FEB)

Можете да зададете дали да се отменя FEB автоматично или не след заснемането на три снимки с FEB.

 • 0: ON (Разрешено)
 • 1: OFF (Забранено)

C.Fn-04: FEB sequence (FEB последователност)

Можете да промените последователността на заснемане в режим FEB. 0: Стандартна експонация, –: намалена експонация (по-тъмна) и +: увеличена експонация (по-ярка).

 • 0: 0 → - → +
 • 1: - → 0 → +

C.Fn-08: AF-assist beam firing (Задействане на лъча за подпомагане на AF)

 • 0: ON (Разрешено)
 • 1: OFF (Забранено)

  Забранява задействането на лъча за подпомагане на AF от светкавицата Speedlite.

Забележка

 • Символът за светкавица, изведен при зададена настройка C.Fn-08, се променя в зависимост от настройката за P.Fn-01 ().

C.Fn-10: Receiver auto power off timer (Таймер за авт. изкл. на приемаща светкавица)

При зададена настройка за приемаща светкавица с безжично управление чрез радио/оптична комуникация времето за автоматично изключване може да се регулира. Когато приемащата светкавица премине в режим на автоматично изключване, символът Auto power off се показва на LCD панела. Задайте тази функция за всяка приемаща светкавица поотделно.

 • 0: 60 min (60 минути)
 • 1: 10 min (10 минути)

C.Fn-11: Receiver auto power off cancel (Отмяна на авт. изкл. на приемаща светкавица)

При снимане с безжично управление на светкавици чрез радио/оптична комуникация, чрез натискане на бутона за тестово задействане на предаващата светкавица можете да включите приемащите светкавици, когато те са в режим на пестене на енергия (активирано автоматично изключване).

Можете да зададете интервала от време, през който всяка приемаща светкавица приема тази команда в режим на пестене на енергия (активирано автоматично изключване). Задайте тази функция за всяка приемаща светкавица поотделно.

 • 0: 8 h (в рамките на 8 часа)
 • 1: 1 h (в рамките на 1 час)

C.Fn-12: Flash recycle with external power source (Презареждане на светкавицата чрез външен източник на захранване)

 • 0: Flash unit and external power source (Светкавица и външен източник на захранване)

  Зарежда се чрез вътрешно и външно захранване.

 • 1: External power source (Само външен източник на захранване)

  Вътрешният източник на захранване е необходим за управление на светкавицата Speedlite. Чрез използване на външно захранване за презареждане на светкавицата, можете да намалите до минимум изразходването на вътрешното захранване.

C.Fn-13: Flash exposure compensation setting (Задаване на компенсация на експонацията на светкавицата)

 • 0: Button + dial (бутон + селектор)
 • 1: Dial (Директно задаване чрез селектор)

  Можете да се завъртите Select dial, за да зададете директно компенсация на експонацията на светкавицата и мощност на светкавицата, без да избирате Flash exposure compensation / flash output setting чрез джойстика.

C.Fn-18: MODELING LAMP (Включване на пилотната лампа)

Можете да изберете как да включвате пилотната лампа.

 • 0: LAMP (бутон)
 • 1: Press shutter button briefly twice (бързо двукратно натискане на спусъка)

Забележка

 • Бутонът LAMP функционира дори ако е зададена настройка 1.
 • Дори в менюто на фотоапарата да се извежда „Macro focusing lamp ON / Лампа за макро фокусиране ВКЛ“, функцията, която се конфигурира, е „Modelling lamp ON / Пилотна лампа ВКЛ“.
 • Когато светкавицата се използва с EOS D60 или EOS D30, тя няма да работи правилно при бързо двукратно натискане на спусъка. Включете / изключете лампата чрез бутона LAMP.

C.Fn-21: Light distribution (Разпределение на светлината)

Можете да променяте разпределението на светлината (покритието) на светкавицата в зависимост от зрителния ъгъл на обектива, когато за покритие на светкавицата е зададена настройка A (автоматично).

 • 0: Standard (Стандартно)

  Оптималното покритие на светкавица за зрителния ъгъл на обектива се задава автоматично.

 • 1: Guide number priority (Приоритет на водещото число)

  Въпреки че периферията на снимката е малко по-тъмна, отколкото при настройка 0, тази настройка е за предпочитане, когато желаете силата на осветяването на светкавицата да е с приоритет. Покритието на светкавицата се настройва автоматично малко по-тясно от действителния зрителен ъгъл на обектива. Показанието се променя на Guide number priority.

 • 2: Light distribution priority (Приоритет на разпределението на светлината)

  Въпреки че възможното разстояние за снимане е малко по-малко от това при настройка 0, тази настройка е удобна, когато желаете да намалите до минимум потъмняването по периферията на снимката. Покритието на светкавицата се настройва автоматично малко по-широко от действителния зрителен ъгъл на обектива. Показанието се променя на Light distribution priority.

C.Fn-22: LCD panel illumination (Осветяване на LCD панела)

Когато натиснете бутон или завъртите селектора, LCD панелът се осветява. Можете да промените настройката за осветяване.

 • 0: 12 sec (Осветяване за 12 s)
 • 1: OFF (Панелът не е осветен)
 • 2: ON (Панелът е осветен постоянно)

C.Fn-23: Receiver charge confirmation (Потвърждение за заредена приемаща светкавица)

Когато батерията на приемащата светкавица е заредена при снимане с безжично управление на светкавици, лъчът за подпомагане на AF на приемащата светкавица мига. Можете да забраните това мигане. Задайте тази функция за всяка приемаща светкавица поотделно.

 • 0: AF-assist beam firing and flash-ready lamp = (Лъч за подпомагане на AF, индикатор Recharge)
 • 1: Charge lamp (Индикатор Recharge)