Забрана на задействането на светкавицата поради повишаване на температурата

След няколко последователни задействания на светкавицата или при използване на функцията "Стробосветкавица" или "Пилотна светкавица" през кратки интервали от време, температурата на главата на светкавицата, батериите или зоната около гнездото за батериите може да се повиши.

Когато сте задействали светкавицата многократно за кратък период от време, интервалът на задействане на светкавицата се увеличава на стъпки в диапазона до приблиз. 4 s, за да се предотврати повреда на главата на светкавицата поради прегряване. Ако след това отново задействате светкавицата многократно и продължително, задействането на светкавицата ще бъде ограничено автоматично.

Наред с това, когато задействането на светкавицата е ограничено, се извежда символ за предупреждение (увеличаване на температурата), а за интервал на задействане на светкавицата (през който е възможно снимане със светкавица) се задава автоматично настройка приблиз. 8 s (ниво 1) и приблиз. 20 s (ниво 2).

Предупреждение за повишаване на температурата

Когато вътрешната температура на светкавицата е повишена, се извежда предупреждение в две нива. Когато продължите да задействате светкавицата многократно в състояние на ниво 1, състоянието ще премине към ниво 2.

Визуален/звуков сигнал Ниво 1
(интервал на задействане: Около 8 секунди)
Ниво 2
(интервал на задействане: Около 20 секунди)
Символ Temperature increase (flash firing restriction) level 1 Temperature increase (flash firing restriction) level 2
Осветяване на LCD панела Свети Мига
Звуков сигнал Когато P.Fn-06 е с настройка 0: Предупредителният звуков сигнал е включен

Предупреждение за повишена температура на пилотната лампа

Извежда се предупредителен екран, когато температурата на пилотната лампа се повиши.

Натиснете джойстика вертикално или бутона Undo, за да изчистите предупредителните съобщения от екрана с предупреждения.

Ако температурата на заобикалящата среда на пилотната лампа стане твърде висока, лампата може да намали яркостта си или да се изключи.

Индикация Ниво 1 Ниво 2
Символ Temperature increase (flash firing restriction) level 1 Temperature increase (flash firing restriction) level 1 Temperature increase (flash firing restriction) level 2 Temperature increase (flash firing restriction) level 2
Вкл. Изкл. Вкл. Изкл.
Яркост При настройка на максимална яркост: намалена Изкл.

Предупреждение за повишаване на температурата на батерията

Индикацията по-долу се появява, когато температурата на батерията се повиши. След това индикациите са същите като при предупреждението за повишаване на температурата ().

Брой последователни задействания на светкавицата и време за почивка

В таблицата по-долу е поместен броят последователни задействания на светкавицата, преди да се изведе предупреждението (ниво 1), и необходимото време за почивка (ориентировъчно) преди следващото задействане на светкавицата.

Функция Брой последователни задействания на светкавицата преди предупреждението от ниво 1 (ориентир) Необходимо време за почивка (ориентир)
Покритие на светкавицата
14 mm - 135 mm 150 mm - 200 mm
Последователни задействания при пълна мощност () Включен вентилатор 170 пъти или повече 160 пъти или повече 50 min или повече
Изключен вентилатор 50 пъти или повече
Пилотна светкавица () Включен вентилатор 130 пъти или повече
Изключен вентилатор 50 пъти или повече
Стробосветкавица () Различава се в зависимост от условията на задействане на светкавицата

В режим на ръчна светкавица и измерване според нашите тестови стандарти

ВНИМАНИЕ

 • След няколко последователни задействания на светкавицата не докосвайте главата на светкавицата, батериите или зоната около гнездото за батериите.

  След няколко последователни задействания на светкавицата или при използване на функцията "Пилотна светкавица" през кратки интервали от време, не докосвайте главата на светкавицата, батериите или зоната около гнездото за батериите. Главата на светкавицата, батерията и зоната около гнездото за батериите се нагорещяват, което води до риск от изгаряне.

Внимание

 • Не отваряйте или затваряйте капака на гнездото за батериите, когато задействането на светкавицата е ограничено. Това е много опасно, тъй като би отменило ограничението за задействане на светкавица.
 • Дори когато не е изведено предупреждение от ниво 1, интервалът на задействане на светкавицата ще се увеличи, когато главата на светкавицата започне да се загрява.
 • Ако се изведе предупреждение от ниво 1, оставете светкавицата в покой за най-малко 50 min.
 • Възможно е да се изведе предупреждение за ниво 2 дори ако сте прекратили задействането на светкавицата още след извеждане на предупреждението за ниво 1.
 • Когато снимате в режим на светкавицата ETTL или при високи температури, броят на задействанията на светкавицата може да бъде ограничен до по-малък от показания в таблицата.
 • За предупреждения относно броя задействания на светкавицата вижте „Последователни задействания на светкавицата“, „Стробосветкавица“ или „Пилотна светкавица“.
 • Възможно е в редки случаи светкавицата да не успее да се задейства поради някои фактори на заобикалящата среда, като например висока температура.
 • Броят последователни задействания преди извеждане на предупреждението (Ниво 1) се отнася както за случая, когато EL-1 се използва самостоятелно, така и за случая, когато се използва в комбинация с компактната батерия CP-E4N (продава се отделно). Когато се използва външен източник на захранване, различен от CP-E4N, броят последователни импулси преди предупреждението (ниво 1) да се изведе на дисплея е по-малък.
 • Когато се използва адаптерът за отразена светкавица, когато се използва цветовият филтър и когато се използват едновременно адаптерът за отразена светлина и цветовият филтър, броят последователни импулси преди предупреждението да се изведе е малко по-малък.
 • Когато е зададена настройка P.Fn-06-1 (), няма да се възпроизведе звуков сигнал за предупреждение дори когато задействането на светкавицата е забранено.
 • Когато е зададена настройка C.Fn-22-1 (), предупреждение чрез осветяване на LCD панела няма да се покаже дори ако температурата на главата на светкавицата се повиши.
 • При използване на батерия CP-E4N (продава се отделно) вижте и ръководството за използване на CP-E4N.