Автоматично снимане със светкавица с 1 приемаща светкавица

Тази секция описва основните операции за снимане с напълно автоматична светкавица с безжичен контрол при използване на EL-1, монтирана към фотоапарата (предаваща светкавица), и EL-1, настроена като приемаща светкавица.

 1. Настройте предаващата светкавица.

  • Настройте светкавицата EL-1, монтирана към фотоапарата, като „предаваща светкавица“ ().
  • Като предаваща светкавица можете също да използвате устройство с функция за предаваща светкавица, поддържащо безжично управление чрез радиокомуникация.
 2. Настройте приемащата светкавица.

  • За приемаща светкавица настройте EL-1, която да бъде управлявана безжично от предаващата светкавица ().
  • Също така можете да използвате Speedlite светкавици от серията EX, снабдени с функция за приемаща светкавица, управлявана чрез безжична радиокомуникация.
 3. Проверете канала и етикета

  • Ако комуникационните канали или етикетите за безжична радиокомуникация на предаващата и приемащата светкавици са различни, задайте еднакви настройки ().
 4. Позиционирайте фотоапарата и светкавицата.

 5. Използвайте джойстика на предаващата светкавица, за да изберете MODE.

 6. Задайте режим на светкавицата ETTL.

  • Натиснете джойстика нагоре, надолу, наляво или надясно или завъртете Select dial и изберете ETTL и след това натиснете джойстика вертикално.
  • За приемащата светкавица се задава автоматично ETTL при снимане чрез управление от предаващата светкавица.
  • Уверете се, че за управление на групи светкавици е зададена настройка ALL.
 7. Проверете статуса на връзката и нивото на заряда.

  • Проверете дали индикаторът LINK свети в зелено.
  • Когато приемащата светкавица е в готовност, лъчът за подпомагане на AF мига през интервал приблиз. 1 s.
  • Когато предаващата светкавица е с настройка P.Fn-06-0 (), тя ще възпроизведе звуков сигнал, когато зареждането на всички светкавици е приключило.
  • Проверете дали символът Receiver charging completed (1) е показан на LCD панела на предаващата/приемащата светкавица (CHARGE не се показва).
  • За подробности относно осветяването на LCD панела на предаващата светкавица вижте Относно осветяването на LCD панела.
  • Проверете дали индикаторът за готовност на предаващата светкавица свети.
 8. Проверете работата.

  • Натиснете бутона за тестово задействане на предаващата светкавица.
  • Светкавицата Speedlite ще се задейства. Ако не се задейства, проверете дали е позиционирана в обхвата на комуникация ().
 9. Направете снимката.

  • Настройте фотоапарата и снимайте, както при нормално заснемане със светкавица.

Внимание

 • Когато индикаторът LINK не свети, радиокомуникация не е възможна. Проверете отново комуникационните канали и етикетите за безжична радиокомуникация на предаващата и приемащата светкавица. Ако настройките са правилни, но не можете да установите връзка, изключете предаващата и приемащата светкавици и ги включете отново.

Забележка

 • Покритието на предаващата и приемащата светкавица е настроено на 24 mm. Можете също да зададете покритието на светкавицата ръчно.
 • Може да бъде задействана също и предаващата светкавица ().
 • Можете да натиснете бутона за преглед на дълбочината на рязкост на фотоапарата, за да задействате режима "Пилотна светкавица" ().
 • Когато светкавицата е настроена като предаваща светкавица, времето за автоматично изключване на захранването е приблиз. 5 min.
 • Ако се активира автоматично изключване на приемащата светкавица, натиснете бутона за тестово задействане на предаващата светкавица, за да включите приемащата светкавица.
 • Не можете да използвате тестово задействане на светкавицата, когато работите с таймера за светкавица и др. чрез фотоапарата.
 • Можете да промените времето за автоматично изключване на приемащата светкавица (C.Fn-10).
 • Можете да зададете възпроизвеждане на еднократен звуков сигнал, когато всички светкавици (предаващи/приемащи) са заредени (P.Fn-06).
 • Можете да деактивирате мигането на лъча за подпомагане на AF, когато приемащата светкавица е напълно заредена (C.Fn-23).

Относно осветяването на LCD панела

По време на снимане с безжично управление на светкавици чрез радиокомуникация, осветяването на дисплея на предаващата светкавица ще бъде включено или изключено според състоянието на заряда на предаващата и приемащата светкавица (група светкавици).

LCD панелът на предаващата светкавица ще свети, когато предаващата и приемащите светкавици не са напълно заредени. Когато предаващата и приемащите светкавици са напълно заредени, LCD панелът ще изгасне след приблиз. 12 s.

Когато зареждането на предаващата и приемащите светкавици стартира, докато снимате, LCD панелът на предаващата светкавица ще се освети отново.

Внимание

 • Ако предаващата или коя да е от приемащите светкавици (група светкавици) не е напълно заредена, CHARGE ще се изведе на LCD панела на предаващата светкавица. Уверете се, че CHARGE не се извежда на индикаторния панел, и снимайте.

Снимане с няколко светкавици с безжични функции

Тъй като посочените по-долу настройки, зададени за предаващата светкавица, ще бъдат зададени автоматично и за приемащите светкавици в безжичната система, не е нужно да настройвате приемащите светкавици. Поради тази причина можете да снимате със светкавица с безжично управление по същия начин, както с нормална светкавица.

Забележка

 • Можете също така директно да управлявате приемащата светкавица, за да зададете компенсация на експонацията на светкавицата и покритие на светкавицата за всяка приемаща светкавица поотделно.
 • С предаваща светкавица EL-1 e възможно използване на безжично управление чрез радиокомуникация за снимане със синхронизация с ниска скорост на затвора със светкавица 600EXII-RT, 600EX-RT или 430EXIII-RT, настроена като приемаща светкавица.

Относно предаващата светкавица(и)

Можете да използвате две или повече предаващи светкавици. Когато използвате няколко фотоапарата с монтирани предаващи светкавици, можете да сменяте фотоапаратите за безжично управление на светкавици, като използвате една и съща конфигурация за осветяване (приемащи светкавици).

Когато се използват два или повече предаващи светкавици, SUB SENDER се показва на LCD панела.

Внимание

 • Когато индикаторът LINK не свети или Sender wireless not connected се извежда на LCD панела, това означава, че светкавицата все още не е свързана. След проверка на комуникационния канал и етикета за безжична радиокомуникация изключете захранването на всяка приемаща светкавица и го включете отново.
 • Ограничете общия брой предаващи и приемащи светкавици по време на безжично управление на светкавици чрез радиокомуникация до 16.

Забележка

 • Можете да снимате дори когато предаващата светкавица е в режим на вторична предаваща светкавица.