Настройки за безжично управление на светкавици чрез оптична комуникация

E-TTL II / E-TTL По време на автоматично снимане с безжично управление на светкавици чрез оптична комуникация, използвайте описаните по-долу стъпки, за да настроите предаващата и приемащата светкавица.

Настройки за предаваща светкавица

 1. Изберете Wireless / linked shooting setting чрез джойстика.

 2. Задайте настройка Optical transmission wirelessSENDER.

  • Натиснете джойстика нагоре, надолу, наляво или надясно или завъртете Select dial и изберете Optical transmission wirelessSENDER и след това натиснете джойстика вертикално.
 3. Изберете метода на задействане.

  • Натиснете джойстика вертикално.
  • Натиснете джойстика нагоре / надолу / наляво / надясно или завъртете Select dial, за да изберете елемент (1), и след това натиснете джойстика вертикално.
  • Натиснете джойстика наляво или надясно, завъртете Select dial, за да изберете измежду ALL A:B A:B C, и след това натиснете джойстика вертикално (, ).

Настройки за приемаща светкавица

 1. Задайте настройка Optical transmission wirelessRECEIVER.

  • Използвайте менюто на светкавицата, която желаете да бъде приемаща, за зададете настройката.
  • Изберете Optical transmission wirelessRECEIVER по същия начин, както при настройването на предаващата светкавица.

Внимание

 • За да зададете нормално снимане със светкавица, изберете WIRELESS OFF, за да отмените настройките за предаваща светкавица.

Задаване на комуникационен канал

Следвайте процедурата по-долу, за да зададете комуникационния канал на предаващата светкавица. Зададеният канал трябва да бъде еднакъв за предаващата светкавица и приемащата светкавица. За информация относно работата с приемащата светкавица вижте ръководството за употреба на светкавицата Speedlite, оборудвана с функция за приемаща светкавица с безжично управление чрез оптична комуникация.

 1. Натиснете джойстика вертикално.

 2. Изберете елемент в (1).

  • Натиснете джойстика нагоре / надолу / наляво / надясно или завъртете Select dial, за да изберете канал, и след това натиснете джойстика вертикално.
 3. Задайте комуникационен канал.

  • Натиснете джойстика нагоре / надолу / наляво / надясно или завъртете Select dial, за да изберете между канал 1 до 4, и след това натиснете джойстика вертикално.

Внимание

 • Ако комуникационните канали на предаващата и приемащата светкавици са различни, приемащата светкавица няма да се задейства. Задайте и за двете един и същи номер.

Забрана/разрешаване на задействането на предаващата светкавица

Можете да зададете дали предаващата светкавица (която контролира приемащата светкавица) да се задейства или не. Когато е разрешено задействането на предаващата светкавица, тя се задейства като светкавица от група A.

 1. Натиснете джойстика вертикално.

 2. Изберете елемент в (1).

  • Натиснете джойстика нагоре / надолу / наляво / надясно или завъртете Select dial, за да изберете елемент, и след това натиснете джойстика вертикално.
 3. Задайте задействане на предаващата светкавица

  • Натиснете джойстика наляво или надясно или завъртете Select dial, за да зададете ВКЛ/ИЗКЛ на задействането на предаващата светкавица, и след това натиснете джойстика вертикално.
   • Sender flash firing ON: Задействане на предаващата светкавица ВКЛ
   • Sender flash firing OFF: Задействане на предаващата светкавица ИЗКЛ

Внимание

 • Дори когато предаващата светкавица е с настройка "ИЗКЛ.", тя възпроизвежда импулси за управление на приемащата светкавица (оптична комуникация). Поради тази причина, в зависимост от условията на снимане управляващият импулс може да се заснеме в снимката.

Функция "Запаметяване"

Можете да запаметите настройките за безжичен контрол в предаващата и приемащата светкавица и да ги извикате по-късно. Използвайте менюто на всяка предаваща или приемаща светкавица поотделно, ако желаете да запаметите или да извикате нейните настройки.

 1. Натиснете бутона SUB MENU.

 2. Изберете MEMORY.

  • Натиснете джойстика нагоре, надолу, наляво или надясно или завъртете Select dial и изберете MEMORY и след това натиснете джойстика вертикално.
 3. Запаметяване или зареждане на настройки.

  Запаметете

  • Натиснете джойстика наляво или надясно, завъртете Select dial, за да изберете SAVE, и след това натиснете джойстика вертикално.
  • Натиснете джойстика наляво или надясно, завъртете Select dial, за да изберете OK, и след това натиснете джойстика вертикално.
  • Настройките се запаметяват (съхраняват в паметта).

  Заредете

  • Натиснете джойстика наляво или надясно, завъртете Select dial, за да изберете LOAD, и след това натиснете джойстика вертикално.
  • Натиснете джойстика наляво или надясно, завъртете Select dial, за да изберете OK, и след това натиснете джойстика вертикално.
  • Запаметените настройки се извикват от паметта.