Поставете батерията

Използвайте батерия LP-EL за източник на захранване.

 1. Отворете капака.

  • Докато плъзгате лоста за заключване надолу, плъзнете капака надясно, за да отворите капака на гнездото за батерията.
 2. Поставете батерията.

  • Следвайки обозначението, поставете батерията с контактните пластини напред.
 3. Затворете капака.

  • Затворете капака на гнездото за батерията и го плъзнете наляво.
  • Когато чуете изщракване, капакът на гнездото за батериите ще се заключи.

Интервал на задействане и брой задействания

Само EL-1

Интервал на задействане Брой задействания на светкавицата
Бързо задействане Нормално задействане
Приблиз. от 0,1 до 0,8 s Приблиз. от 0,1 до 0,9 s Приблиз. 335 до 2345 пъти

Функцията "Бързо задействане" позволява снимане със светкавица, преди светкавицата да е заредена напълно ().

ВНИМАНИЕ

 • След няколко последователни задействания на светкавицата не докосвайте главата на светкавицата, батериите или зоната около гнездото за батериите.

  След няколко последователни задействания на светкавицата или при използване на функцията "Пилотна светкавица" през кратки интервали от време, не докосвайте главата на светкавицата, батериите или зоната около гнездото за батериите. Главата на светкавицата, батерията и зоната около гнездото за батериите се нагорещяват, което води до риск от изгаряне.

 • Не докосвайте корпуса на светкавицата Speedlite в една и съща точка за дълъг период от време.

  Дори ако ви се струва, че продуктът не е твърде горещ, продължителният контакт с една и съща част на тялото може да предизвика зачервяване на кожата или слабо контактно изгаряне на кожата.

Забележка

 • Когато на LCD дисплея се изведе Battery level 0 или дисплеят се изключи по време на зареждане, заредете батерията.