Управление на светкавицата чрез менюто на фотоапарата

Когато използвате фотоапарати EOS DIGITAL, представени на пазара през и след 2007 г., можете да задавате настройки на светкавицата или потребителски функции чрез менюто на фотоапарата.

За информация за работата с фотоапарата прочетете ръководството на потребителя на фотоапарата.

Настройки на светкавицата

 1. Изберете [External Speedlite control/Контрол на външна Speedlite светкавица].

  • Изберете [External Speedlite control//Контрол на външна Speedlite светкавица] или [Flash control/Контрол на светкавицата].
 2. Изберете [Flash function settings/Настройка на функцията на светкавицата].

  • Изберете [Flash function settings/Настройки на функцията на светкавицата] или [External flash func. setting/Настройки на функцията на външна светкавица].
  • Извежда се екранът с настройки.
 3. Задайте функцията.

  • Екранът с настройки и изведените елементи са различни в зависимост от фотоапарата.
  • Изберете елемент и настройте функцията.

  Пример 1

  Пример 2

Настройки, налични в екрана с настройки на функциите на светкавицата

 • Цифрови фотоапарати EOS DIGITAL, представени на пазара през и след 2012 г.

  Чрез екрана [Flash function settings/Настройки на функцията на светкавицата] или [External flash func. setting/Настройки на функцията на външна светкавица] на фотоапарата можете да зададете настройки за нормално снимане, безжично управление чрез радиокомуникация или безжично управление чрез оптична комуникация.

  Макар моделите EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D и EOS 1200D да са пуснати в продажба след 2012 г., ограниченията в използването на функциите са същите като при фотоапаратите EOS DIGITAL в продажба от 2007 г. до 2011 г.

 • Цифрови фотоапарати EOS DIGITAL, представени на пазара от 2007 до 2011 г.

  EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark IV/III, EOS 5D Mark II, EOS 7D, EOS 60D, EOS 50D, EOS 40D, EOS 600D, EOS 550D, EOS 500D, EOS 450D, EOS 1100D, EOS 1000D

  Чрез екрана [Flash function settings/Настройки на функцията на светкавицата] или [External flash func. setting/Настройки на функцията на външна светкавица] на фотоапарата можете да зададете настройки за нормално снимане или безжично управление чрез оптична комуникация. За да използвате функцията “Снимане с безжично управление на светкавици чрез радиокомуникация”, задайте настройките чрез светкавицата.

Достъпните за конфигуриране функции са описани по-долу. Достъпните настройки се различават в зависимост от използвания фотоапарат, режима на светкавицата, настройките на безжичната функция и т.н.

Функция
Flash firing/Задействане на светкавицата Enable/Разрешено / Disable/Забранено
E-TTL balance/E-TTL баланс Ambience priority/Приоритет на атмосферата / Standard/Стандартен / Flash priority/Приоритет на светкавицата
E-TTL II meter./E-TTL II мерене Eval (FacePrty)/Оцен. (Приор. лица) / Evaluative/Оценъчно / Average/Осреднено
Contin flash ctrl/Контрол на светк. за серия от снимки E-TTL each shot/E-TTL всеки кадър / E-TTL 1st shot/E-TTL 1-ви кадър
Flash sync. speed in Av mode/Скорост на затвора при синхр. със светкавицата в режим Av
Flash mode/Режим на светкавицата E-TTL II flash metering (Autoflash)/E-TTL II мерене на светкавицата (автоматична светкавица) / Manual flash/Ръчна светкавица / MULTI flash (stroboscopic)/MULTI светкавица (стробосветкавица) / Auto external flash metering/Автоматично външно мерене на експонацията на светкавицата / Manual external flash metering/Ръчно външно мерене на експонацията на светкавицата / Continuous shooting priority mode/Режим с приоритет на серия от снимки
Wireless functions/Безжични функции Wireless:Off/Безжично управление:Изкл. / Radio Transmission/Радиокомуникация / Optical Transmission/Оптична комуникация
Flash zoom/Ъгъл на разсейване (покритие на светкавицата)
Shutter synchronization/Синхронизация със затвора First-curtain synchronization/Синхронизация с 1-ва преграда / Second-curtain synchronization/Синхронизация с 2-ра преграда / High-speed synchronization/Синхронизация с висока скорост на затвора
Flash exposure compensation/Компенсация на експонацията на светкавицата
Flash exposure bracketing/Клин на експонацията на светкавицата
 • Flash firing/Задействане на светкавицата

  За да снимате със светкавица, задайте настройка [Enable/Разрешено]. За да използвате само лъча за подпомагане на AF, задайте настройка [Disable/Забранено].

 • E-TTL balance/E-TTL баланс

  Можете да зададете завършек (стил) на снимката, заснета със светкавица, според своите предпочитания. В зависимост от настройките можете да променяте съотношението между околната светлина и светлината на светкавицата.

 • E-TTL II meter./E-TTL II мерене

  Когато е зададена настройка [Eval (FacePrty)//Оцен. (Приор. лица)], светкавицата се настройва според лицето на обекта. Честотата на заснемане на високоскоростна серия от снимки е по-ниска, отколкото при настройка [Evaluative/Оценъчно] или [Average/Осреднено]. Ако е зададена настройка [Evaluative/Оценъчно ], светкавицата функционира с приоритет на честотата на заснемане на серия от снимки. Ако е зададена настройка [Average/Осреднено], експонацията на светкавицата ще бъде осреднена за цялата измерена сцена. В зависимост от сцената може да е необходима компенсация на експонацията на светкавицата.

 • Contin flash ctrl/Контрол на светк. за серия от снимки

  Когато е зададена настройка [E-TTL each shot/E-TTL всеки кадър], светкавицата се настройва за всеки отделен кадър. Когато е зададена настройка [E-TTL 1st shot/E-TTL 1-ви кадър], светкавицата се настройва веднъж преди заснемането на серия от снимки. Вторият и следващите кадри ще бъдат заснети с мощността на светкавицата, зададена за първия кадър. Това е полезно, когато желаете да дадете приоритет на честотата на заснемане на серия от снимки, без да променяте композицията.

 • Flash sync. speed in Av mode/Скорост на затвора при синхр. със светкавицата в режим Av

  Можете да зададете скоростта на затвора за синхронизация със светкавица при снимане със светкавица Speedlite в режим Aperture-priority AE „AE с приоритет на бленда“.

 • Flash mode/Режим на светкавицата

  Можете да избирате режима на светкавицата измежду [E-TTL II flash metering/E-TTL II мерене на светкавицата], [Manual flash/Ръчна светкавица], [MULTI flash (stroboscopic)/MULTI светкавица (стробосветкавица)], [Auto external flash metering/Автоматично външно мерене на експонацията на светкавицата], и [Manual external flash metering/Ръчно външно мерене на експонацията на светкавицата] или [Continuous shooting priority mode/Режим с приоритет на серия от снимки] според своите предпочитания за снимане със светкавица.

 • Wireless functions/Безжични функции

  Можете да зададете снимане с безжично управление на светкавици чрез радиокомуникация и чрез оптична комуникация. За повече информация вижте „Снимане с безжично управление на светкавици чрез радиокомуникация“ и „Снимане с безжично управление на светкавици чрез оптична комуникация“.

 • Flash zoom/Ъгъл на разсейване (покритие на светкавицата)

  Можете да зададете покритието на светкавицата Speedlite. Когато е избрана настройка [Auto/Авто], покритието на светкавицата се задава автоматично в зависимост от фокусното разстояние на обектива и размера на заснемащия сензор на фотоапарата ().

 • Shutter synchronization/Синхронизация със затвора

  Можете да избирате момент/метод за задействане на светкавицата измежду [First-curtain synchronization/Синхронизация с 1-ва преграда], [Second-curtain synchronization/Синхронизация с 2-ра преграда] или [High-speed synchronization/Синхронизация с висока скорост на затвора]. За да зададете нормално снимане със светкавица, изберете [1st curtain/1-ва преграда].

 • Flash exposure compensation/Компенсация на експонацията на светкавицата

  С процедура като компенсация на експонацията можете да задавате мощността на светкавицата. Стойността за компенсация на експонацията на светкавицата може да бъде настроена в диапазона от ±3 единици през 1/3 стъпка.

 • Flash exposure bracketing/Клин на експонацията на светкавицата

  Можете да заснемете три последователни кадъра с автоматична промяна на мощността на светкавицата. Достъпният диапазон е до ±3 единици през 1/3 стъпка.

 • Clear settings/Инициализиране на настройките

  Чрез функциите [Clear flash settings/Инициализиране на настройките на светкавицата] или [Clear settings/Инициализиране на настройките] можете да възстановите настройките по подразбиране на светкавицата.

Внимание

 • Ако покритието на светкавицата е зададено автоматично, например когато е монтиран адаптер за отразена светкавица или разсейващ панел, задаването на настройка за [Flash zoom//Ъгъл на разсейване] (покритие на светкавицата) не е възможно.

Забележка

 • [Built-in flash firing/Задействане на вградената светкавица] и [E-TTL II meter./E-TTL II мерене] се извеждат на стъпка 2 или стъпка 3 в „Настройки на функцията на светкавицата“ (оформлението на екрана и процедурите се различават в зависимост от модела на фотоапарата.)
 • Ако компенсация на експонацията на светкавицата е зададена чрез светкавицата, тя не може да бъде зададена чрез фотоапарата. Ако и двете са зададени едновременно, приоритет има настройката на светкавицата.

Настройки на потребителските функции на светкавицата

Можете да задавате потребителските функции на светкавицата чрез менюто на фотоапарата. Подробностите на екрана се различават в зависимост от използвания фотоапарат. Ако C.Fn-21 до 23 не се извеждат в менюто на фотоапарата, ги задайте чрез светкавицата Speedlite. За потребителските функции вижте „Настройки, които могат да се променят чрез потребителските функции“.

 1. Изберете [Flash C.Fn settings/Настройки на потребителските функции на светкавицата].

  • Изберете [Flash C.Fn settings/Настройки на потребителските функции на светкавицата] или [External flash C.Fn setting/Настройки на потребителските функции на външната светкавица].
 2. Задайте потребителската функция.

  • Изберете номера на потребителската функция (1) и задайте настройката.
  • За да инициализирате всички настройки на потребителските функции, изберете [Clear settings/Инициализиране на настройките] на стъпка 1 и след това изберете [Clear all Speedlite C.Fn’s/Инициализиране на всички потр. функции на Speedlite светкавицата] или [Clear ext. flash C.Fn set./Инициализ. настройки на потреб. функции на външна светкавица].

Внимание

 • Когато използвате фотоапарат, представен на пазара през 2011 г. или по-рано, или EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D или EOS 1200D, настройките на C.Fn-21 до 23 не се инициализират дори ако сте избрали [Clear all Speedlite C.Fn's/Инициализиране на всички потр. функции на Speedlite светкавицата] или [Clear ext. flash C.Fn set./Инициализ. настройки на потреб. функции на външна светкавица]. Когато изпълнявате операцията, описана в “Инициализиране на всички потребителски/персонални функции” (), се инициализират всички потребителски функции (с изключение на C.Fn-00).
 • Персонални функции (P.Fn) не могат да се задават или инициализират всички едновременно чрез менюто на фотоапарата. Задайте ги чрез светкавицата.