Odstraňovanie problémov

Ak sa vyskytne problém s bleskom, najskôr si pozrite informácie v tomto poradcovi pri riešení problémov. Ak v tomto poradcovi pri riešení problémov nenájdete riešenie pre váš problém, kontaktujte predajcu alebo najbližšie Servisné stredisko spoločnosti Canon.

Týkajúce sa napájania

Batérie nie je možné nabíjať pomocou nabíjačky.

 • Keď je zostávajúca kapacita batérie 90 % a viac, nabíjanie sa nespustí.
 • Nepoužívajte žiadne iné batérie ako originálne súpravy batérií značky Canon LP-EL.

Indikátor na nabíjačke batérií rýchlo bliká.

 • Ak sa (1) vyskytol problém s nabíjačkou batérií alebo batériou alebo (2) ak zlyhala komunikácia s batériou (pri použití súpravy batérií od iného výrobcu ako od spoločnosti Canon), ochranný obvod zastaví nabíjanie a indikátor nabíjania bude rýchlo a konštantne blikať na oranžovo. V takom prípade (1) odpojte zástrčku nabíjačky od elektrickej zásuvky. Vyberte a opätovne vložte batériu do nabíjačky batérií. Počkajte niekoľko minút a potom opäť pripojte zástrčku do elektrickej zásuvky. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Canon.

Indikátor na nabíjačke batérií nebliká.

 • Ak je vnútorná teplota batérie vloženej do nabíjačky batérií vysoká, nabíjačka nebude z bezpečnostných dôvodov nabíjať batériu (indikátor nesvieti). Ak sa počas nabíjania teplota batérie z akéhokoľvek dôvodu zvýši, nabíjanie sa automaticky zastaví (indikátor bliká). Keď teplota batérie klesne, nabíjanie sa automaticky obnoví.

Zobrazí sa hlásenie [Cannot communicate with battery Use this battery?].

 • Súprava batérií môže byť chybná. Ak je chybná, vymeňte ju za novú súpravu batérií.
 • Z bezpečnostných dôvodov odporúčame používať LP-EL, originálnu súpravu batérií.
 • Ak budete naďalej používať súpravu batérií, ktorá už nie je schopná komunikácie, z bezpečnostných dôvodov sa predĺži čas nabíjania blesku.
 • Vyberte a znova vložte batérie ().
 • Ak sú elektrické kontakty znečistené, vyčistite ich mäkkou tkaninou.

Batéria sa veľmi rýchlo vybije.

 • Použite úplne nabitú batériu ().
 • Výkon batérie môže byť znížený. Ak chcete skontrolovať stav znehodnotenia batérie, pozrite časť Kontrola informácií o stave batérie. Ak je výkon batérie nedostatočný, vymeňte ju za novú batériu.
 • Batéria sa vybíja rýchlejšie, keď vykonávate nasledujúce operácie.
  • Niekoľkokrát spustite modelovací blesk
  • Na chvíľu nechajte modelovacie svetlo v rozsvietenom stave
  • Používanie bezdrôtovej funkcie.

Napájanie sa samovoľne vypne.

 • Aktivovalo sa automatické vypnutie. Ak chcete zaistiť, aby zdroj napájania automaticky nevyplo, nastavte funkciu C.Fn-01-1 na obrazovke Užívateľská funkcia ().

Bežné snímanie

Napájanie sa nezapne.

 • Skontrolujte, či je kryt priestoru pre batériu zatvorený ().
 • Vymeňte batérie za nové.

Blesk Speedlite sa nespustí.

 • Nasuňte upevňovaciu koncovku na doraz do pätice na príslušenstvo na fotoaparáte, posuňte zaisťovaciu páčku doprava a pripojte blesk Speedlite k fotoaparátu ().
 • Ak indikátor CHARGE zostane zobrazený približne 15 sekúnd alebo dlhšie, vymeňte batérie ().
 • Ak sú elektrické kontakty blesku Speedlite alebo fotoaparátu znečistené, vyčistite ich () pomocou suchej tkaniny.
 • Keď budete blesk súvislo spúšťať opakovane v kratšom čase, spôsobí to zvýšenie teploty hlavy blesku a obmedzenie spustenia blesku a interval zábleskov sa predĺži ().
 • Ak je vnútorná teplota batérie vloženej do nabíjačky batérií vysoká, nabíjačka nebude z bezpečnostných dôvodov nabíjať batériu. Ak sa počas nabíjania teplota batérie z akéhokoľvek dôvodu zvýši, nabíjanie sa automaticky zastaví. Keď teplota batérie klesne, nabíjanie sa automaticky obnoví ().

Napájanie sa samovoľne vypne.

 • Aktivovala sa funkcia automatického vypnutia blesku Speedlite (). Stlačte tlačidlo spúšte do polovice alebo stlačte testovacie tlačidlo blesku ().

Obrázky sú podexponované alebo preexponované.

 • Ak je hlavný objekt príliš tmavý alebo príliš svetlý, nastavte kompenzáciu expozície blesku ().
 • Ak sa na obrázku nachádza objekt s vysokým odrazom, použite uzamknutie FE ().
 • Pri použití synchronizácie s krátkymi časmi platí, čím je vyššia rýchlosť uzávierky, tým nižšie je smerné číslo. Priblížte sa k objektu ().

Spodná časť obrázka je tmavá.

 • Vzdiaľte sa aspoň 0,5 m od snímaného objektu.
 • Keď snímate na vzdialenosť do 1 m od objektu, nastavte polohu odrazu o  smerom nadol ().
 • Ak je nasadená slnečná clona objektívu, zložte ju.

Okraje obrázka vyzerajú tmavo.

 • Nastavte zábleskové pokrytie na možnosť A (automatické nastavenie) ().
 • Keď manuálne nastavujete zábleskové pokrytie, nastavte zábleskové pokrytie, ktoré je širšie ako zorný uhol pri snímaní ().
 • Skontrolujte, či nie je nastavená funkcia C.Fn-21-1 ().

Obrázok je veľmi rozmazaný.

 • Keď je režim snímania nastavený na režim priority clony AE Priorita clony AE a scéna je tmavá, automaticky sa zapne dlhý synchronizačný čas (zníži sa rýchlosť uzávierky). Použite statív alebo nastavte režim snímania na program AE Program AE alebo plnoautomatický režim (). Upozorňujeme, že môžete tiež nastaviť synchronizačný čas v položke [Flash sync. speed in Av mode/Rýchlosť synch. blesku v režime Av] ().

Zábleskové pokrytie sa nenastaví automaticky.

 • Nastavte zábleskové pokrytie na možnosť A (automatické nastavenie) ().
 • Nasuňte upevňovaciu koncovku na doraz do pätice na príslušenstvo na fotoaparáte, posuňte zaisťovaciu páčku doprava a pripojte blesk Speedlite k fotoaparátu ().

Zábleskové pokrytie nemožno nastaviť manuálne.

 • Zložte rozptylku ().
 • Zasuňte široký panel ().

Funkcie nie je možné nastaviť.

 • Nastavte režim snímania fotoaparátu na možnosť Flexibilná AE Program AE Priorita uzávierky AE Priorita clony AE Manuálne nastavenie expozície bulb (Režim Bulb) (Rozšírená zóna snímania).
 • Nastavte hlavný vypínač blesku Speedlite na hodnotu Zapnuté napájanie namiesto hodnoty LOCK ().

Modelovacie svetlo sa nerozsvieti.

 • Ak modelovacie svetlo zhasne, nechajte jednotku 30 minút v nečinnosti. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Canon.

Snímanie s bezdrôtovým bleskom pomocou rádiového prenosu

Prijímacia jednotka sa neaktivuje alebo sa nečakane spustí na plný výkon.

 • Nastavte vysielaciu jednotku na možnosť Bezdrôtové snímanie pomocou rádiového prenosuVYSIELAČ a prijímaciu jednotku na Bezdrôtové snímanie pomocou rádiového prenosuPRIJÍMAČ ().
 • Nastavte prenosové kanály a identifikátory bezdrôtového rádiového systému vysielacej jednotky a prijímacej jednotky na rovnaké čísla ().
 • Skontrolujte, či sa prijímacia jednotka nachádza v prenosovom dosahu vysielacej jednotky ().
 • Spustite prehľadávanie prenosových kanálov a nastavte kanál s najlepším príjmom signálu ().
 • Umiestnite prijímaciu jednotku na miesto s čo najlepším možným výhľadom na vysielaciu jednotku.
 • Otočte prednú stranu hlavného tela prijímacej jednotky smerom k vysielacej jednotke.
 • Zabudovaný blesk fotoaparátu nemožno použiť ako vysielaciu jednotku počas bezdrôtového snímania pomocou rádiového prenosu.

Obrázky sú preexponované.

 • Keď používate snímanie s automatickým bleskom s tromi skupinami spustenia A, B a C, nenasmerujte skupinu bleskov C priamo na hlavný objekt ().
 • Keď snímate s nastavením režimu blesku pre každú skupinu spustenia, nesnímajte s nastavením viacerých skupín na možnosť alebo ETTL Ext.A nasmerovanými priamo na hlavný objekt ().

Zobrazuje sa položka Varovanie na synchronizačný čas.

 • Nastavte rýchlosť uzávierky o jeden krok pomalšiu ako maximálny synchronizačný čas blesku ().

Nemožno diaľkovo spustiť z prijímacej jednotky.

 • Diaľkové spustenie nemožno aktivovať z prijímacej jednotky v prípade fotoaparátov uvedených na trh do roku 2011 vrátane alebo fotoaparátov EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D alebo EOS 1200D.

Osvetlenie panela LCD sa zapína a vypína.

 • Panel LCD vysielacej jednotky sa rozsvieti alebo zhasne v závislosti od stavu nabitia prijímacích jednotiek (skupín spustenia). Pozrite časť „Informácie o osvetlení panela LCD“.

Prepojené snímanie

Nebola dosiahnutá štandardná expozícia. Došlo k nerovnomernej expozícii.

 • Ak počas prepojeného snímania aktivujete súčasne viac bleskov Speedlite, nemusí sa dosiahnuť správna expozícia alebo môže dôjsť k nerovnomernej expozícii. Odporúčame nastaviť na aktiváciu len jeden blesk Speedlite alebo použiť samospúšť na rozloženie načasovania spustenia.

Jednotku nemožno používať ako prijímaciu jednotku fotoaparátu.

 • Keď jednotku použijete s fotoaparátom uvedeným na trh do roku 2011 vrátane alebo s fotoaparátmi EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D alebo EOS 1200D, môžete ju používať iba ako „vysielací fotoaparát“. Jednotku nemožno používať ako „prijímaciu jednotku fotoaparátu“.

Snímanie s bezdrôtovým bleskom pomocou optického prenosu

Prijímacia jednotka sa neaktivuje alebo sa nečakane spustí na plný výkon.

 • Nastavte vysielaciu jednotku na možnosť Bezdrôtový optický prenosVYSIELAČ a prijímaciu jednotku na Bezdrôtový optický prenosPRIJÍMAČ ().
 • Nastavte prenosové kanály vysielacej jednotky a prijímacej jednotky na rovnaké čísla ().
 • Skontrolujte, či sa prijímacia jednotka nachádza v prenosovom dosahu vysielacej jednotky ().
 • Bezdrôtový snímač prijímacej jednotky nasmerujte na vysielaciu jednotku ().
 • Umiestnite prijímaciu jednotku na miesto s čo najlepším možným výhľadom na vysielaciu jednotku.
 • Ak je vysielacia jednotka príliš blízko pri prijímacej jednotke, prenos nemusí správne fungovať.
 • Keď ako vysielaciu jednotku používate zabudovaný blesk fotoaparátu, vysuňte zabudovaný blesk fotoaparátu a nakonfigurujte nastavenia položky [Wireless functions/Bezdrôtové funkcie] v časti [Built-in flash settings/Nastavenia zabudovaného blesku] fotoaparátu.

Vysielacia jednotka sa aktivuje.

 • Aj keď je spustenie blesku vysielacej jednotky nastavené na VYP., hlavný blesk spustí malý záblesk na ovládanie prijímacej jednotky pomocou optického prenosu ().

Obrázky sú preexponované.

 • Keď používate snímanie s automatickým bleskom s tromi skupinami spustenia A, B a C, nenasmerujte skupinu bleskov C priamo na hlavný objekt ().