Nastavenie bezdrôtového pripojenia rádiového prenosu

E-TTL II/E-TTL Pri bezdrôtovom snímaní pomocou rádiového prenosu pri snímaní s automatickým bleskom postupujte podľa nasledovných krokov a nastavte vysielač a prijímač.

Nastavenia vysielača

 1. Pomocou joysticku vyberte možnosť Bezdrôtové/káblové nastavenie snímania.

 2. Nastavte na možnosť Bezdrôtové snímanie pomocou rádiového prenosuVYSIELAČ.

  • Zatláčajte joystick nahor, nadol, doľava alebo doprava, prípadne otočte volič Výberový volič a vyberte položku Bezdrôtové snímanie pomocou rádiového prenosuVYSIELAČ, potom potlačte joystick do zvislej polohy.
 3. Vyberte spôsob spustenia.

  • Potlačte joystick do zvislej polohy.
  • Zatlačením joysticku nahor, nadol, doľava alebo doprava, prípadne otočením voliča Výberový volič vyberte položku (1), potom potlačte joystick do zvislej polohy.
  • Zatlačením joysticku doľava alebo doprava, otočením voliča Výberový volič vyberte z možností ALL A:B A:B C, potom potlačte joystick do zvislej polohy.

Nastavenia prijímača

 1. Nastavte na možnosť Bezdrôtové snímanie pomocou rádiového prenosuPRIJÍMAČ.

  • Nastavte blesk, ktorý chcete používať ako prijímaciu jednotku, pomocou ovládacích prvkov na príslušnom blesku.
  • Rovnakým spôsobom ako v prípade nastavenia vysielacej jednotky vyberte možnosť Bezdrôtové snímanie pomocou rádiového prenosuPRIJÍMAČ.

Upozornenie

 • Ak chcete vykonať bežné snímanie s bleskom, vybratím možnosti WIRELESS OFF zrušte bezdrôtové nastavenia (vysielacích/prijímacích jednotiek).

Nastavenie prenosového kanála/identifikátora bezdrôtového rádiového systému

Pomocou nasledujúceho postupu nastavte prenosový kanál a identifikátor bezdrôtového rádiového systému vysielacej jednotky. Nastavte rovnaký kanál a identifikátor na vysielacej jednotke aj prijímacej jednotke. Podrobnosti o postupe ovládania prijímacej jednotky nájdete v Návode na používanie pre blesk Speedlite vybavený funkciou bezdrôtového snímania pomocou rádiového prenosu pre prijímaciu jednotku.

Upozornenie

 • Pri používaní viacerých systémov bleskov s bezdrôtovým rádiovým prenosom môže dôjsť k vzájomnému rušeniu medzi jednotlivými systémami bleskov. A to aj v prípade, že sú blesky nastavené na rôzne prenosové kanály. Pre každý kanál nastavte odlišný identifikátor bezdrôtového rádiového prenosu.
 1. Potlačte joystick do zvislej polohy.

 2. Vyberte položku (1).

  • Zatlačením joysticku nahor, nadol, doľava alebo doprava, prípadne otočením voliča Výberový volič vyberte položku kanála, potom potlačte joystick do zvislej polohy.
 3. Nastavte prenosový kanál.

  • Zatláčajte joystick nahor, nadol, doľava alebo doprava, prípadne otočením voliča Výberový volič vyberte z možností AUTO alebo Ch.1 až 15, potom potlačte joystick do zvislej polohy.
 4. Vyberte položku (2).

  • Vyberte položku identifikátora pomocou rovnakej operácie ako pri nastavovaní prenosového kanála, potom potlačte joystick do zvislej polohy.
 5. Nastavte identifikátor bezdrôtového rádiového systému.

  • Zatlačením joysticku doľava alebo doprava, prípadne otočením voliča Výberový volič vyberte polohu (číslicu), ktoré chcete nastaviť, potom potlačte joystick do zvislej polohy.
  • Zatlačením joysticku nahor alebo nadol, prípadne otočením voliča Výberový volič vyberte číslo medzi 0 a 9, potom potlačte joystick do zvislej polohy.
  • Pomocou rovnakého postupu vyberte 4-ciferné číslo a vyberte tlačidlo Nabitá.
  • Keď sa nadviaže spojenie medzi vysielacou jednotkou a prijímacou jednotkou, indikátor PREPOJENIE svieti nazeleno.

Skenovanie a nastavenie prenosových kanálov vysielacej jednotky

Môžete skenovať stav príjmu rádiového signálu a nastaviť prenosový kanál vysielacej jednotky automaticky alebo manuálne. Keď je kanál nastavený na možnosť „AUTO“, automaticky sa obnoví kanál s najlepším príjmom signálu. Keď nastavujete kanál manuálne, môžete znova nastaviť prenosový kanál podľa zobrazených výsledkov skenovania.

 • Skenovanie pri nastavení možnosti „AUTO“

  1. Stlačte tlačidlo PODPONUKA.

  2. Spustite skenovanie.

   • Zatláčajte joystick nahor, nadol, doľava alebo doprava, prípadne otočte volič Výberový volič a vyberte položku SCAN, potom potlačte joystick do zvislej polohy.
   • Vyberte možnosť Nabitá.
   • Prebehne skenovanie a obnoví sa kanál s najlepším príjmom signálu.
 • Skenovanie, keď je nastavený kanál 1 až 15

  1. Stlačte tlačidlo PODPONUKA.

  2. Spustite skenovanie.

   • Zatláčajte joystick nahor, nadol, doľava alebo doprava, prípadne otočte volič Výberový volič a vyberte položku SCAN, potom potlačte joystick do zvislej polohy.
   • Vyberte možnosť Nabitá.
   • Prebehne skenovanie a stav príjmu sa zobrazí v grafe.
   • Čím je stĺpec kanála vyšší, tým je príjem rádiového signálu lepší.

  3. Nastavte kanál.

   • Zatlačením joysticku nahor, nadol, doľava alebo doprava, prípadne otočením voliča Výberový volič vyberte Ch.1 až 15.
   • Zatlačením joysticku do zvislej polohy nastavte kanál.

PREPOJENIE Indikátor svetla a pripojenia

Stav prenosu môžete skontrolovať pomocou stavu rozsvietenia indikátora PREPOJENIE alebo ikony na paneli LCD.

Stav Popis Postup
Svieti Prenos v poriadku
Nesvieti Nepripojené Kontrola kanála a identifikátora
Nesvieti Príliš veľa jednotiek Nastavte celkový počet vysielacích a prijímacích jednotiek na 16 alebo menej.
Bliká Chyba Vypnite a znova zapnite vysielaciu a prijímaciu jednotku.
Svieti Prenos v poriadku*1
Svieti Prenos v poriadku*2

1: Keď je vysielacia strana pripojená k vedľajšiemu vysielaču

2: Keď je vysielacia strana pripojená na sériové snímanie

Zobrazenie Popis Postup
Bezdrôtové pripojenie vysielača/Bezdrôtové pripojenie prijímača Prenos v poriadku
Bezdrôtové pripojenie vysielača nie je pripojené/Bezdrôtové pripojenie prijímača nie je pripojené Nepripojené Kontrola kanála a identifikátora
Chyba bezdrôtového prenosu vysielacej jednotky/Chyba bezdrôtového prenosu prijímacej jednotky Príliš veľa jednotiek Nastavte celkový počet vysielacích a prijímacích jednotiek na 16 alebo menej.
Chyba Vypnite a znova zapnite vysielaciu a prijímaciu jednotku.
SUB SENDER Prenos v poriadku*1

1: Keď je vysielacia strana pripojená k vedľajšiemu vysielaču

Upozornenie

 • Ak sa prenosové kanály vysielacej a prijímacej jednotky líšia, prijímacia jednotka sa nespustí. Nastavte obe na rovnaké číslo alebo na možnosť „AUTO“.
 • Ak sa identifikátory bezdrôtového rádiového systému vysielacej jednotky a prijímacej jednotky líšia, prijímacia jednotka sa neaktivuje. Nastavte ich na rovnaké číslo.

Spustenie blesku vysielacej jednotky zap./vyp.

Môžete nastaviť, či chcete spúšťať vysielaciu jednotku ako bezdrôtový blesk, ktorý ovláda prijímaciu jednotku. Keď aktivácia blesku vysielacej jednotky nastavená na zap., blesk sa aktivuje ako skupina spustenia A.

 1. Potlačte joystick do zvislej polohy.

 2. V položke (1) vyberte požadovanú položku.

  • Zatlačením joysticku nahor, nadol, doľava alebo doprava, prípadne otočením voliča Výberový volič vyberte požadovanú položku, potom potlačte joystick do zvislej polohy.
 3. Nastavte spustenie blesku vysielača.

  • Otočením voliča Výberový volič vyberte zapnutie/vypnutie spustenia blesku vysielača, potom potlačte joystick do zvislej polohy.
   • Spustenie blesku vysielača zapnuté: Spustenie blesku vysielača zapnuté
   • Spustenie blesku vysielača vypnuté: Spustenie blesku vysielača vypnuté

Funkcia pamäte

Nastavenia bezdrôtového pripojenia môžete uložiť vo vysielacej jednotke a prijímacej a neskôr ich vyvolať. Každú vysielaciu alebo prijímaciu jednotku obslúžte samostatne, alebo si jej nastavenia uložte a vyvolajte.

 1. Stlačte tlačidlo PODPONUKA.

 2. Vyberte možnosť MEMORY.

  • Zatláčajte joystick nahor, nadol, doľava alebo doprava, prípadne otočte volič Výberový volič a vyberte položku MEMORY, potom potlačte joystick do zvislej polohy.
 3. Uložte alebo načítajte nastavenia.

  Uložiť

  • Zatlačte joystick doľava alebo doprava, otočením voliča Výberový volič vyberte položku ULOŽIŤ, potom potlačte joystick do zvislej polohy.
  • Zatlačte joystick doľava alebo doprava, otočením voliča Výberový volič vyberte položku Nabitá, potom potlačte joystick do zvislej polohy.
  • Nastavenia sa uložia (uchovajú v pamäti).

  Načítanie

  • Zatlačte joystick doľava alebo doprava, otočením voliča Výberový volič vyberte položku NAČÍTANIE, potom potlačte joystick do zvislej polohy.
  • Zatlačte joystick doľava alebo doprava, otočením voliča Výberový volič vyberte položku Nabitá, potom potlačte joystick do zvislej polohy.
  • Použijú sa uložené nastavenia.