Snímanie s bezdrôtovým bleskom pomocou rádiového prenosu

Keď používate blesk Canon Speedlite s funkciou bezdrôtového snímania pomocou rádiového prenosu, môžete jednoducho vykonávať snímanie s viacerými bezdrôtovými bleskami rovnako ako v prípade snímania s normálnym stroboskopickým automatickým bleskom E-TTL II/E-TTL.

Systém je navrhnutý tak, aby sa nastavenia blesku EL-1 (vysielacia jednotka) automaticky použili v bezdrôtovo ovládanom blesku Speedlite (prijímacia jednotka). Vďaka tomu počas snímania nemusíte obsluhovať prijímaciu jednotku.

Umiestnenie a účinný dosah

 • Automatické fotografovanie s bleskom s 1 prijímacím bleskom ()

  (1) PRIJÍMAČ EL-1

  (2) VYSIELAČ EL-1

  (3) Vzdialenosť prenosu: Pribl. 30 m

 • Automatické fotografovanie s bleskom s prijímačmi rozdelenými do skupín (, )

  Prijímacie jednotky môžete rozdeliť do dvoch alebo troch skupín a vykonať snímanie s automatickým bleskom E-TTL II/E-TTL, pričom môžete meniť pomer výkonu blesku (rozsah výkonu blesku).

  (1) 2 skupiny (A, B)

  (2) 3 skupiny (A, B, C)

  Upozornenie

  • Pred snímaním aktivujte testovací záblesk () a vykonajte testovacie snímanie.
  • Vzdialenosť prenosu môže byť kratšia v závislosti od podmienok, napríklad od umiestnenia bleskov, okolitého prostredia a poveternostných podmienok.

  Poznámka

  • Pomocou miniatúrneho stojana dodaného s prijímacou jednotkou umiestnite prijímaciu jednotku.
 • Snímanie s rôznymi nastaveniami režimu blesku jednotlivých skupín ()

  Nastavenia režimu blesku sú uvedené len ako príklad.

  (1) E-TTL II

  (2) E-TTL II

  (3) Manuálny blesk

  (4) Strop

  (5) Manuálny blesk

  (6) Manuálny blesk

Rozdiel medzi rádiovým prenosom a optickým prenosom

Bezdrôtové snímanie pomocou rádiového prenosu poskytuje určité výhody v porovnaní s bezdrôtovým snímaním pomocou optického prenosu. Napríklad ho menej rušia prekážky a bezdrôtový snímač prijímacej jednotky nemusí byť otočený smerom k vysielacej jednotke. Hlavné funkčné rozdiely sú opísané nižšie.

Funkcia Rádiový prenos Optický prenos
Vzdialenosť prenosu Pribl. 30 m Pribl. 15 m (v interiéri)
Ovládanie skupín spustenia Maximálne 5 skupín *1
(A, B, C, D, E)
Maximálne 3 skupiny
(A, B, C)
Ovládanie prijímača Až 15 Bez obmedzenia
Kanál Automaticky, kanál 1 – 15 Kanál 1 – 4
Identifikátor bezdrôtového rádiového systému 0000 – 9999
Ovládacie prvky prijímača Testovací záblesk
Modelovací blesk ○ *2
Spustenie ○ *3

1 – 3: V závislosti od fotoaparátu existujú určité obmedzenia (*1: Obmedzenia funkcií v závislosti od používaného fotoaparátu, Snímanie s rôznymi nastaveniami režimu blesku jednotlivých skupín, *2: Testovací záblesk/modelovací blesk z prijímacej jednotky, *3: Diaľkové spustenie z prijímacej jednotky).

Ovládanie skupiny

Skupina spustenia A

Ak potrebujete vyšší výkon blesku alebo chcete dosiahnuť sofistikovanejšie osvetlenie, môžete zvýšiť počet prijímacích jednotiek. Stačí pridať ďalšiu prijímaciu jednotku do tej skupiny spustenia (A, B alebo C), ktorej výkon blesku chcete zvýšiť.

Ak napríklad nastavíte skupinu spustenia A s tromi prijímacími jednotkami, tieto tri jednotky sa budú považovať za jednu skupinu spustenia A s veľkým výkonom blesku a budú ovládané spolu.

Upozornenie

 • Ak chcete naraz aktivovať 3 skupiny spustenia A, B a C, vyberte možnosť A:B C. Pri nastavení A:B sa skupina spustenia C neaktivuje.
 • Ak snímate so skupinou spustenia C nasmerovanou priamo na hlavný objekt, môže dôjsť k preexponovaniu.

Poznámka

 • Pomer výkonu bleskov 8:1 až 1:1 až 1:8 je ekvivalentný k pomeru 3:1 až 1:1 až 1:3 (s krokom 1/2 stupňa EV) po konverzii na stupne EV.

Obmedzenia funkcií v závislosti od používaného fotoaparátu

V závislosti od fotoaparátu môžu byť funkcie pri bezdrôtovom snímaní so stroboskopickým bleskom pomocou rádiového prenosu obmedzené.

 • Digitálne fotoaparáty EOS DIGITAL uvedené na trh v roku 2012 alebo neskôr

  Keď používate blesk s fotoaparátmi ako napríklad EOS DIGITAL, ktoré boli uvedené na trhu v roku 2012 alebo neskôr, môžete snímať bez akýchkoľvek obmedzení režimu blesku alebo synchronizačného času blesku atď.

  Hoci fotoaparáty EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300DEOS 1200D boli uvedené na trh po roku 2012, obmedzenia funkcií sú rovnaké ako v prípade fotoaparátov EOS DIGITAL, uvedených na trh po roku 2011 (Podrobnosti nájdete v nasledujúcom vysvetlení).

 • Fotoaparáty EOS kompatibilné so systémami E-TTL uvedené na trh do roku 2011

  Keď blesk používate s fotoaparátmi uvedenými nižšie, bezdrôtové snímanie s automatickým bleskom E-TTL pomocou rádiového prenosu nie je možné. Použíte manuálny blesk () alebo snímajte bezdrôtovo so stroboskopickým bleskom s optickým prenosom ().

  EOS-1Ds, EOS-1D, EOS-1V, EOS-3, EOS 50/50E, EOS 300, EOS 500N, EOS 3000N/66, EOS IX, EOS IX 7

  Zároveň, keď blesk používate s fotoaparátom EOS DIGITAL alebo s filmovým fotoaparátom EOS uvedeným na trh do roku 2011 vrátane, platia nasledujúce obmedzenia.

  • (1) Maximálna rýchlosť uzávierky synchronizačného času blesku bude o jeden stupeň pomalšia.

   Skontrolujte maximálny synchronizačný čas blesku a uzávierky (X = 1/*** s) na fotoaparáte a snímajte s rýchlosťou uzávierky o 1 stupeň pomalšou, ako je maximálny synchronizačný čas blesku a uzávierky (Príklad: Pri X = 1/250 s je možné snímanie so stroboskopickým bleskom pomocou rádiového prenosu v rozsahu 1/125 až 30 s.).

   Keď znížite rýchlosť uzávierky o jeden stupeň ako maximálny synchronizačný čas blesku a uzávierky, varovná ikona Varovanie na synchronizačný čas sa prestane zobrazovať.

  • (2) Nie je možné snímanie so synchronizáciou s krátkymi časmi.
  • (3) Skupinová aktivácia () nie je možná.
  • (4) Modelovací blesk pomocou z vysielača () ani diaľkové spustenie z prijímača () nie sú možné.
  • (5) Nemožno ho používať ako „prijímací fotoaparát“ počas prepojeného snímania (). Možno ho používať len ako „vysielací fotoaparát“.