Nastavenie zábleskového pokrytia

Zábleskové pokrytie (dosah pokrytý svetlom blesku) možno nastaviť automaticky alebo manuálne. Pri nastavení A (automatické nastavenie) sa zábleskové pokrytie upravuje automaticky podľa ohniskovej vzdialenosti (zorného uhla snímania) použitého objektívu a veľkosti obrazového snímača (). Pri nastavení M (manuálne) môžete manuálne nastaviť zábleskové pokrytie v rozsahu 24 až 200 mm.

 1. Pomocou joysticku vyberte možnosť PRIBLÍŽENIE.

 2. Nastavte požadované zábleskové pokrytie.

  • Zatlačením joysticku nahor, nadol, doľava alebo doprava, prípadne otočením voliča Výberový volič vyberte pokrytie blesku, potom potlačte joystick do zvislej polohy.
  • Ak chcete automatické nastavenie, vyberte možnosť AUTO, manuálne nastavenie vykonáte výberom nejakej hodnoty (označujúcej ohniskovú vzdialenosť v mm).

Poznámka

 • Keď nastavíte zábleskové pokrytie manuálne, nastavte na snímanie rovnaké alebo širšie pokrytie, ako je zorný uhol, aby ste predišli stmavnutiu okrajových častí obrázka.
 • Keď je nasadený objektív s ohniskovou vzdialenosťou menšou ako 24 mm, na paneli LCD sa zobrazí varovanie Varovanie: mimo rozsahu zábleskového pokrytia. Keď používate fotoaparát s menšou veľkosťou obrazového snímača, než je veľkosť kinofilmového políčka, varovanie Varovanie: mimo rozsahu zábleskového pokrytia sa zobrazí, keď je skutočný zorný uhol pri snímaní širší ako zorný uhol 24 mm objektívu.
 • Pri snímaní so synchronizačnými konektormi fotoaparátu a bleskom Speedlite pripojeným pomocou komerčne dostupného synchronizačného kábla nastavte pokrytie blesku manuálne.

Široký panel

Keď používate integrovaný široký panel blesku, môžete snímať s bleskom, ktorý pokrýva zorný uhol mimoriadne širokouhlého objektívu s ohniskovou vzdialenosťou až 14 mm.

 1. Vytiahnite široký panel.

  • Vytiahnite prečnievajúcu časť uprostred širokého panela.
  • Súčasne sa vytiahne aj biely odrazový panel.
 2. Zatlačte späť odrazový panel.

  • Naspäť zatlačte iba odrazový panel a nechajte sklopený široký panel.

Upozornenie

 • Keďže môže dôjsť k podexponovaniu, na paneli LCD sa zobrazí varovanie Varovanie: široký panel + odraz, keď pri snímaní s bleskom s odrazom používate široký panel.
 • Široký panel nevyťahujte nadmernou silou. Mohli by ste tak odpojiť široký panel od blesku Speedlite.
 • Zorný uhol objektívu EF15mm f/2.8 Fisheye alebo EF8-15mm f/4L Fisheye USM nie je podporovaný.

Poznámka

 • Keď použijete široký panel, zábleskové pokrytie sa nastaví automaticky. Nemožno ho meniť svojvoľne.