Automatický blesk E-TTL II/E-TTL podľa režimu snímania

Stačí nastaviť režim snímania fotoaparátu na možnosť Priorita uzávierky AE (priorita uzávierky AE), Priorita clony AE (priorita clony AE), Flexibilná AE (Flexibilná AE) alebo Manuálne nastavenie expozície (manuálna expozícia), a môžete použiť automatický blesk E-TTL II/E-TTL vhodný pre príslušný režim snímania.

Priorita uzávierky AE

Vyberte tento režim, ak chcete manuálne nastaviť rýchlosť uzávierky. Fotoaparát potom automaticky nastaví clonu zodpovedajúcu rýchlosti uzávierky, aby sa podľa merania fotoaparátu dosiahla štandardná expozícia.

  • Ak hodnota clony bliká, znamená to, že pozadie bude podexponované alebo preexponované. Upravte rýchlosť uzávierky, až kým hodnota clony neprestane blikať.
Priorita clony AE

Vyberte tento režim, ak chcete manuálne nastaviť clonu.

Fotoaparát potom automaticky nastaví rýchlosť uzávierky zodpovedajúcu clone, aby sa podľa merania fotoaparátu dosiahla štandardná expozícia.

  • Keďže sa nízka rýchlosť uzávierky používa pri scénach so slabým osvetlením, odporúča sa použitie statívu.
  • Ak zobrazenie rýchlosti uzávierky bliká, znamená to, že pozadie bude podexponované alebo preexponované. Upravte hodnotu clony, až kým zobrazenie rýchlosti uzávierky neprestane blikať.
Flexibilná AE

Nastaviť možno akúkoľvek rýchlosť uzávierky alebo hodnotu clony.

  • Ak hodnota clony bliká pri akomkoľvek nastavení rýchlosti uzávierky, zmeňte rýchlosť uzávierky tak, aby sa hodnota clony rozsvietila.
  • Ak hodnota clony bliká pri nastavenej hodnote clony, zmeňte hodnotu clony tak, aby sa rýchlosť uzávierky rozsvietila.
Manuálne nastavenie expozície

Vyberte tento režim, ak chcete manuálne nastaviť rýchlosť uzávierky aj hodnotu clony.

Štandardná expozícia hlavného objektu sa dosiahne pomocou svetla blesku. Expozícia pozadia sa dosiahne pomocou nastavenej kombinácie rýchlosti uzávierky a hodnoty clony.

Ak použijete režim snímania Priorita hĺbky AE alebo Automatická hĺbka poľa, dosiahnete rovnaký výsledok ako v prípade použitia režimu Program AE (Program AE).

Synchronizačný čas blesku a hodnota clony podľa režimu snímania

Rýchlosť uzávierky Hodnota clony
Program AE Automatické nastavenie (1/X s až 1/60 s)*1 Automatické nastavenie
Priorita uzávierky AE Ručné nastavenie (1/X s až 30 s) Automatické nastavenie
Priorita clony AE Automatické nastavenie (1/X s až 1/60 s)*1 Ručné nastavenie
Flexibilná AE Ručné/automatické nastavenie (1/X s –) Automatické/ručné nastavenie
Manuálne nastavenie expozície Ručné nastavenie (1/X s až 30 s, dlhodobá expozícia (Bulb)) Ručné nastavenie

1/X s je maximálna rýchlosť uzávierky synchronizácie blesku každého fotoaparátu.

1: Podľa nastavenia vo fotoaparátoch, ktoré podporujú synchronizáciu s nízkou rýchlosťou uzávierky

Podpora automatického priblíženia pre veľkosť obrazového snímača

Fotoaparáty EOS DIGITAL môžu mať tri rôzne veľkosti obrazového snímača a efektívny zorný uhol snímania nasadeného objektívu sa líši v závislosti od veľkosti obrazu. Blesk Speedlite automaticky rozpozná veľkosť obrazového snímača fotoaparátu EOS DIGITAL a automaticky nastaví optimálne zábleskové pokrytie pre efektívny zorný uhol snímania objektívu v rozsahu ohniskovej vzdialenosti od 24 do 200 mm.

Prenos informácií o farebnej teplote

Táto funkcia pri spustení blesku prostredníctvom prenosu informácií o farebnej teplote do fotoaparátu EOS DIGITAL optimalizuje vyváženie bielej počas snímania bleskom. Keď nastavíte vyváženie bielej fotoaparátu na možnosť Automatické vyváženie bielej Automaticky (priorita bielej) Flash, táto funkcia sa zapne automaticky. Kompatibilitu svojho fotoaparátu s touto funkciou si môžete overiť v Návode na používanie fotoaparátu v časti s technickými parametrami.

Pomocný lúč AF

Keď je automatické zaostrenie na objekt pri slabom osvetlení zložité alebo keď je pri snímaní pomocou hľadáčika kontrast príliš nízky, infračervený pomocný lúč AF zabudovaný v blesku sa automaticky rozsvieti na pomoc automatickému zaostrovaniu.

Pomocný lúč AF podporuje ohniskovú vzdialenosť objektívu 28 mm alebo viac a jeho účinný dosah (pri ohniskovej vzdialenosti 28 mm) je približne 0,6 – 10 m v strede hľadáčika a približne 0,6 – 5 m na okraji (iné body AF než stredný bod AF).

Upozornenie

  • Ak používate periférny bod AF, širokouhlý objektív alebo teleobjektív, dosiahnutie zaostrenia môže byť pomocou pomocného lúča AF externého blesku Speedlite pre fotoaparáty EOS zložité. V takom prípade použite stredný bod AF alebo bod AF blízko k stredu.

Poznámka

  • Počas fotografovania so živým náhľadom Live View sa pomocný lúč AF rozsvieti aj vtedy, keď je spôsob AF nastavený na možnosť [Quick mode/Rýchly režim].
  • Rozsvietenie pomocného lúča AF možno vypnúť (C.Fn-08).
  • Pomocný lúč AF možno premietnuť pomocou spôsobu prerušovaného spustenia blesku (P.Fn-01).