Nastavenia bezdrôtového pripojenia snímania pomocou optického prenosu

E-TTL II/E-TTL Pri bezdrôtovom snímaní pomocou optického prenosu pri snímaní s automatickým bleskom postupujte podľa nasledovných krokov a nastavte vysielač a prijímač.

Nastavenia vysielača

 1. Pomocou joysticku vyberte možnosť Bezdrôtové/káblové nastavenie snímania.

 2. Nastavte na možnosť Bezdrôtový optický prenosVYSIELAČ.

  • Zatláčajte joystick nahor, nadol, doľava alebo doprava, prípadne otočte volič Výberový volič a vyberte položku Bezdrôtový optický prenosVYSIELAČ, potom potlačte joystick do zvislej polohy.
 3. Vyberte spôsob spustenia.

  • Potlačte joystick do zvislej polohy.
  • Zatlačením joysticku nahor, nadol, doľava alebo doprava, prípadne otočením voliča Výberový volič vyberte položku (1), potom potlačte joystick do zvislej polohy.
  • Zatlačením joysticku doľava alebo doprava, otočením voliča Výberový volič vyberte z možností ALL A:B A:B C, potom potlačte joystick do zvislej polohy (, ).

Nastavenia prijímača

 1. Nastavte na možnosť Bezdrôtový optický prenosPRIJÍMAČ.

  • Nastavte blesk, ktorý chcete používať ako prijímaciu jednotku, pomocou ovládacích prvkov na príslušnom blesku.
  • Rovnakým spôsobom ako v prípade nastavenia vysielacej jednotky vyberte možnosť Bezdrôtový optický prenosPRIJÍMAČ.

Upozornenie

 • Ak chcete vykonať snímanie s normálnym bleskom, výberom možnosti WIRELESS OFF zrušte bezdrôtové nastavenia vysielača.

Nastavenie prenosového kanála

Podľa nasledujúceho postupu nastavte komunikačný kanál vysielacej jednotky. Tento kanál by mal byť rovnaký na vysielacej jednotke aj prijímacej jednotke. Podrobnosti o postupe ovládania prijímacej jednotky nájdete v Návode na používanie pre blesk Speedlite vybavený funkciou bezdrôtového prijímača s optickým prenosom.

 1. Potlačte joystick do zvislej polohy.

 2. V položke (1) vyberte požadovanú položku.

  • Zatlačením joysticku nahor, nadol, doľava alebo doprava, prípadne otočením voliča Výberový volič vyberte položku kanála, potom potlačte joystick do zvislej polohy.
 3. Nastavte prenosový kanál.

  • Zatlačením joysticku nahor, nadol, doľava alebo doprava, prípadne otočením voliča Výberový volič vyberte z možností Ch. 1 až 4, potom potlačte joystick do zvislej polohy.

Upozornenie

 • Ak sa prenosové kanály vysielacej a prijímacej jednotky líšia, prijímacia jednotka sa nespustí. Nastavte obe položky na rovnaké číslo.

Spustenie blesku vysielacej jednotky zap./vyp.

Môžete nastaviť, či chcete spúšťať vysielaciu jednotku ako bezdrôtový blesk, ktorý ovláda prijímaciu jednotku. Keď aktivácia blesku vysielacej jednotky nastavená na zap., blesk sa aktivuje ako skupina spustenia A.

 1. Potlačte joystick do zvislej polohy.

 2. V položke (1) vyberte požadovanú položku.

  • Zatlačením joysticku nahor, nadol, doľava alebo doprava, prípadne otočením voliča Výberový volič vyberte požadovanú položku, potom potlačte joystick do zvislej polohy.
 3. Nastavte spustenie blesku vysielača.

  • Zatlačením joysticku doľava alebo doprava, prípadne otočením voliča Výberový volič vyberte zapnutie/vypnutie spustenia blesku vysielača, potom potlačte joystick do zvislej polohy.
   • Spustenie blesku vysielača zapnuté: Spustenie blesku vysielača zapnuté
   • Spustenie blesku vysielača vypnuté: Spustenie blesku vysielača vypnuté

Upozornenie

 • Aj keď je spustenie blesku vysielacej jednotky nastavené na VYP., aktivuje sa blesk na ovládanie prijímacej jednotky (optický prenos). Preto sa pri niektorých podmienkach snímania môže stať, že záblesk slúžiaci na ovládanie prijímacej jednotky bude zaznamenaný na snímke.

Funkcia pamäte

Nastavenia bezdrôtového pripojenia môžete uložiť vo vysielacej jednotke a prijímacej a neskôr ich vyvolať. Každú vysielaciu alebo prijímaciu jednotku obslúžte samostatne, alebo si jej nastavenia uložte a vyvolajte.

 1. Stlačte tlačidlo PODPONUKA.

 2. Vyberte možnosť MEMORY.

  • Zatláčajte joystick nahor, nadol, doľava alebo doprava, prípadne otočte volič Výberový volič a vyberte položku MEMORY, potom potlačte joystick do zvislej polohy.
 3. Uložte alebo načítajte nastavenia.

  Uložiť

  • Zatlačte joystick doľava alebo doprava, otočením voliča Výberový volič vyberte položku ULOŽIŤ, potom potlačte joystick do zvislej polohy.
  • Zatlačte joystick doľava alebo doprava, otočením voliča Výberový volič vyberte položku Nabitá, potom potlačte joystick do zvislej polohy.
  • Nastavenia sa uložia (uchovajú v pamäti).

  Načítanie

  • Zatlačte joystick doľava alebo doprava, otočením voliča Výberový volič vyberte položku NAČÍTANIE, potom potlačte joystick do zvislej polohy.
  • Zatlačte joystick doľava alebo doprava, otočením voliča Výberový volič vyberte položku Nabitá, potom potlačte joystick do zvislej polohy.
  • Použijú sa uložené nastavenia.