Odraz

Nasmerovaním hlavy blesku na strop alebo stenu sa svetlo blesku odrazí od tohto povrchu, skôr než osvetlí objekt. Umožňuje to zmäkčiť tiene objektu, aby sa dosiahol záber s prirodzenejším vzhľadom. Tento spôsob snímania sa nazýva „snímanie s bleskom s odrazom“.

Nastavenie orientácie hlavy blesku

 • Kým je stlačené tlačidlo zaistenia/uvoľnenia odrazu, hlavu blesku môžete otáčať tak, ako je to znázornené na obrázku. Keď otočíte hlavu blesku, zobrazená ikona sa zmení na ikonu Odraz.
 • Keď otočíte hlavu blesku pri nastavení zábleskového pokrytia na hodnotu A (automatické nastavenie), zábleskové pokrytie sa nastaví na hodnotu 50 mm a na paneli LCD sa zobrazí ikona ---.
 • Pokrytie blesku môžete nastaviť aj manuálne ().

Poznámka

 • Ak je strop alebo stena na odraz svetla blesku príliš ďaleko, snímanie so správnou expozíciou nemusí byť možné, pretože odrazený blesk môže byť príliš slabý.
 • Ak je obrázok tmavý, použite väčší otvor clony (menšie clonové číslo) a skúste to znova. Ak používate digitálny fotoaparát, tiež môžete zvýšiť citlivosť ISO.
 • Stena alebo strop na odraz svetla blesku by mali byť čistobiele, aby sa dosiahol vysoký odraz. Ak odrazový povrch nie je biely, nemusí byť možné snímať so správnou expozíciou, pretože sa na obrázku môže objaviť iný odrazený farebný odtieň alebo odrazený blesk môže byť príliš slabý.
 • Keď sa počas snímania s odrazom aktivuje rýchly blesk, môže dôjsť k podexponovaniu, pretože sa zníži výkon blesku.

Snímanie s bleskom na krátku vzdialenosť Snímanie s bleskom na krátku vzdialenosť

Keď podržíte tlačidlo zaistenia/uvoľnenia odrazu a otočíte hlavicu blesku o nadol, môžete snímať objekty na krátku vzdialenosť v rozsahu približne 0,5 až 2 m.

Keď nastavíte hlavu blesku nadol o , zobrazenie sa zmení na ikonu Snímanie s bleskom na krátku vzdialenosť.

Snímanie s odrazom svetla v očiach

Pomocou odrazového panela pri snímaní portrétu môžete zachytiť odrazené svetlo v očiach snímanej osoby a vytvoriť živší výraz.

 1. Otočte hlavu blesku o 90° nahor.

 2. Potiahnite široký panel nahor.

  • Potiahnite prečnievajúcu časť uprostred širokého panela.
  • Súčasne sa vytiahne aj biely odrazový panel.
 3. Zatlačte späť široký panel.

  • Naspäť zatlačte iba široký panel a nechajte vytiahnutý iba odrazový panel.
  • Snímajte rovnakým spôsobom ako pri blesku s odrazom.

Upozornenie

 • Umiestnite hlavu blesku smerom dopredu a nahor pod uhlom 90°. Keď je hlava blesku otočená doľava alebo doprava, funkcia odrazového panela nie je príliš účinná.
 • Na efektívne dosiahnutie odrazu v očiach snímanej osoby snímajte do vzdialenosti približne 1,5 m (s citlivosťou ISO 100 a f/2.8) od snímaného objektu.
 • Široký panel nevyťahujte nadmernou silou. Mohli by ste tak odpojiť široký panel od blesku Speedlite.

Rozptylka nasadená Fotografovanie s odrazom pomocou odrazového adaptéra

Ak na blesk Speedlite nasadíte dodanú rozptylku a odrazíte svetlo blesku od stropu alebo steny atď., môžete svetlo blesku rozložiť na väčšiu plochu a potlačiť tiene objektu.

Takisto ak je hlava blesku otočená o 90° nahor, aby sa svetlo blesku odrazilo od stropu alebo iných predmetov, rozptýlené svetlo blesku vychádzajúce zo strán rozptylky osvetlí prednú stranu objektu (rada pre vzdialenosť snímania: približne do 1,5 m pri citlivosti ISO 100 s f/2.8), čo ešte viac potlačí tiene na objekte. Pri snímaní portrétov možno dosiahnuť aj efekt svetla odrazeného od objektu.

 1. Nasaďte rozptylku.

  (1) Logo „Canon“

  • Podľa obrázka rozptylku nasadzujte pevne na hlavu blesku, kým nezaskočí na miesto.
  • Skontrolujte, či sa zobrazenie zmenilo na ikonu Rozptylka nasadená.
  • Ak chcete odstrániť rozptylku, postupujte v opačnom poradí. Nadvihnite plôšku na zloženie na spodnej strane rozptylky a zložte ju z hlavy blesku.
 2. Nasnímajte obrázok.

  • Nasnímajte obrázok so svetlom blesku odrazeným od stropu, stien a pod.

Upozornenie

 • Keď je nasadená rozptylka alebo keď použijete rozptylku spoločne so širokým panelom, môže to viesť k podexponovaniu, pretože sa znižuje smerné číslo. Podniknite potrebné protiopatrenia, napríklad zvýšte citlivosť ISO vo fotoaparáte alebo použite kompenzáciu expozície blesku ().
 • Keď sa spustí rýchly blesk () s nasadenou rozptylkou, odporúča sa nasnímať obrázok po rozsvietení indikátora pripravenosti blesku načerveno, pretože výkon blesku nemusí byť dostatočný.
 • Keď je nasadená rozptylka, zábleskové pokrytie sa nastaví automaticky. Nemožno ho meniť svojvoľne.
 • Ak rozptylku nasadíte na blesk, keď používate fotoaparát EOS DIGITAL uvedený na trh do roku 2004 vrátane, nastavte vyváženie bielej na možnosť Automatické vyváženie bielej. Ak snímate s nastavením Flash, správne vyváženie bielej sa nemusí podariť dosiahnuť.

Poznámka

 • Svetlo blesku bude ešte mäkšie, keď súčasne použijete široký panel () s rozptylkou.
 • Ak je pri kontrole zhotovenej snímky objekt tmavý (podexponovaný), použite kompenzáciu expozície blesku (). Ak používate digitálny fotoaparát, tiež môžete zvýšiť citlivosť ISO.