Synchronizácia s krátkymi časmi

Pri synchronizácii s krátkymi časmi môžete snímať s bleskom aj pri rýchlostiach uzávierky, ktoré sú vyššie ako najkratší synchronizačný čas blesku a uzávierky. Je to účinné, keď chcete snímať v režime priority clony AE Priorita clony AE (otvorená clona) s rozostreným pozadím na miestach ako vonku pri dennom svetle.

 1. Potlačte joystick do zvislej polohy.

 2. V položke (1) vyberte požadovanú položku.

  • Zatlačením joysticku nahor, nadol, doľava alebo doprava, prípadne otočením voliča Výberový volič vyberte požadovanú položku, potom potlačte joystick do zvislej polohy.
 3. Vyberte možnosť Synchronizácia s krátkymi časmi.

  • Zatlačte joystick doľava alebo doprava, otočením voliča Výberový volič vyberte položku Synchronizácia s krátkymi časmi, potom potlačte joystick do zvislej polohy.
  • Skontrolujte, či v hľadáčiku svieti ikona Synchronizácia s krátkymi časmi, a snímajte.

Upozornenie

 • Pri použití synchronizácie s krátkymi časmi platí, čím je vyššia rýchlosť uzávierky, tým nižšie je smerné číslo. Účinný dosah blesku môžete skontrolovať na paneli LCD.
 • Aby nedochádzalo k znehodnoteniu a poškodeniu blesku v dôsledku prehrievania, je možné zmenšiť počet postupných zábleskov počas sériového snímania pomocou zábleskov so synchronizáciou s krátkymi časmi.

Poznámka

 • Ak je rýchlosť uzávierky nižšia alebo sa rovná najkratšiemu synchronizačnému času blesku a uzávierky, v hľadáčiku sa nezobrazuje ikona Synchronizácia s krátkymi časmi.
 • Ak sa chcete vrátiť znova na normálny blesk, v kroku 3 vyberte položku Synchronizácia na prvú lamelu (synchronizácia na prvú lamelu) (po nastavení sa na obrazovke nezobrazuje Synchronizácia na prvú lamelu).