Automatické fotografovanie s bleskom s prijímačmi rozdelenými do 3 skupín

Môžete vykonávať snímanie s viacerými bleskami pridaním skupiny spustenia C do skupín spustenia A a B. Prehľad o ovládaní blesku nájdete v časti „Ovládanie skupiny“.

Skupina C je užitočná, keď potrebujete osvetlenie, ktoré eliminuje tieň pozadia snímaného objektu.

 1. Potlačte joystick do zvislej polohy.

 2. V položke (1) vyberte požadovanú položku.

  • Zatlačením joysticku nahor, nadol, doľava alebo doprava, prípadne otočením voliča Výberový volič vyberte požadovanú položku, potom potlačte joystick do zvislej polohy.
 3. Nastavte na možnosť A:B C.

  • Zatlačte joystick doľava alebo doprava, otočením voliča Výberový volič vyberte položku A:B C, potom potlačte joystick do zvislej polohy.
 4. Konfigurácia po nastavení skupín spustenia na A, B a C.

  • Skontrolujte, či majú všetky prijímacie jednotky nastavený rovnaký prenosový kanál ako vysielacia jednotka.
  • Prijímacie jednotky pridajte ako A, B resp. C a umiestnite ich na miesto.
 5. Skontrolujte prenosový kanál.

  • Ak sa kanály vysielacej a prijímacej jednotky líšia, nastavte ich na rovnaké hodnoty ().
 6. Nastavte pomer výkonu blesku A:B.

  • Zatlačením joysticku do zvislej polohy vyberte požadovanú položku na obrázku.
  • Zatlačením joysticku doľava alebo doprava, prípadne otočením voliča Výberový volič nastavte rozsah kompenzácie a potlačte joystick do zvislej polohy.
 7. Nastavenie hodnoty kompenzácie expozície pre skupinu spustenia C.

  • Zatlačením joysticku do zvislej polohy vyberte požadovanú položku na obrázku.
  • Zatlačením joysticku doľava alebo doprava, prípadne otočením voliča Výberový volič nastavte rozsah kompenzácie a potlačte joystick do zvislej polohy.
 8. Skontrolujte, či je blesk pripravený.

  • Skontrolujte, či svieti indikátor pripravenosti blesku na vysielacej jednotke.
  • Skontrolujte, či je prijímacia jednotka úplne nabitá.
 9. Skontrolujte funkciu.

  • Stlačte testovacie tlačidlo blesku na vysielacej jednotke.
  • Skupiny spustenia A, B a C sa aktivujú. Ak sa záblesk nevykoná, skontrolujte, či sa zariadenie nachádza v účinnom dosahu.
 10. Nasnímajte obrázok.

  • Rovnakým spôsobom ako pri bežnom snímaní s bleskom nastavte fotoaparát a nasnímajte obrázok.

Upozornenie

 • Ak chcete naraz aktivovať 3 skupiny spustenia A, B a C, vyberte možnosť A:B C. Pri nastavení A:B sa skupina spustenia C neaktivuje.
 • Ak snímate so skupinou spustenia C nasmerovanou priamo na hlavný objekt, môže dôjsť k preexponovaniu.
 • V prípade niektorých filmových fotoaparátov EOS s podporou automatického blesku E-TTL nie je možné použiť bezdrôtové snímanie s viacerými bleskami a nastavením pomeru výkonu blesku.
 • Ak sa v blízkosti prijímacej jednotky nachádza žiarivkové svetlo alebo monitor počítača, prítomnosť tohto zdroja svetla môže spôsobiť poruchu prijímacej jednotky a jej neúmyselnú aktiváciu.

Poznámka

 • Pomocou tlačidla na kontrolu hĺbky poľa na fotoaparáte môžete aktivovať modelovací blesk ().
 • Ak sa aktivuje automatické vypnutie prijímacej jednotky, znova ju zapnite stlačením testovacieho tlačidla blesku na vysielacej jednotke.
 • Testovací blesk nie je možné použiť, keď na konci určenom do fotoaparátu používate časovač blesku atď.