Automatické fotografovanie s bleskom s prijímačmi rozdelenými do 3 skupín

Môžete vykonávať snímanie s viacerými bleskami pridaním skupiny spustenia C do skupín spustenia A a B. Prehľad o ovládaní blesku nájdete v časti „Ovládanie skupiny“.

Skupina C je užitočná, keď potrebujete osvetlenie, ktoré eliminuje tieň pozadia snímaného objektu.

 1. Potlačte joystick do zvislej polohy.

 2. V položke (1) vyberte požadovanú položku.

  • Zatlačením joysticku nahor, nadol, doľava alebo doprava, prípadne otočením voliča Výberový volič vyberte požadovanú položku, potom potlačte joystick do zvislej polohy.
 3. Nastavte na možnosť A:B C.

  • Zatlačte joystick doľava alebo doprava, otočením voliča Výberový volič vyberte položku A:B C, potom potlačte joystick do zvislej polohy.
 4. Konfigurácia po nastavení skupín spustenia na A, B a C.

  • Skontrolujte, či je nastavený rovnaký prenosový kanál a identifikátor bezdrôtového rádiového systému pre všetky prijímacie jednotky a vysielaciu jednotku.
  • Prijímacie jednotky pridajte ako A, B resp. C a umiestnite ich na miesto.
 5. Skontrolujte kanál a identifikátor.

  • Ak sa prenosové kanály alebo identifikátory bezdrôtového rádiového systému vysielacej jednotky líšia od prijímacej jednotky, nastavte ich na rovnaké hodnoty ().
 6. Nastavte pomer výkonu blesku A:B.

  • Zatlačením joysticku do zvislej polohy vyberte požadovanú položku na obrázku.
  • Zatlačením joysticku doľava alebo doprava, prípadne otočením voliča Výberový volič nastavte rozsah kompenzácie a potlačte joystick do zvislej polohy.
 7. Nastavenie hodnoty kompenzácie expozície pre skupinu spustenia C.

  • Zatlačením joysticku do zvislej polohy vyberte požadovanú položku na obrázku.
  • Zatlačením joysticku doľava alebo doprava, prípadne otočením voliča Výberový volič nastavte rozsah kompenzácie a potlačte joystick do zvislej polohy.
 8. Skontrolujte stav prenosu a nabitie.

  • Skontrolujte, či sa na paneli LCD vysielacej jednotky nezobrazuje položka Bezdrôtové pripojenie vysielača nie je pripojené.
  • Skontrolujte, či na paneli LCD vysielacej jednotky svieti ikona Nabíjanie prijímača je dokončené signalizujúca, že nabíjanie prijímača je dokončené (CHARGE sa nezobrazuje).
  • Podrobnosti o osvetlení panela LCD vysielacej jednotky nájdete v časti „Informácie o osvetlení panela LCD“.
  • Skontrolujte, či svieti indikátor pripravenosti blesku na vysielacej jednotke.
 9. Skontrolujte funkciu.

  • Stlačte testovacie tlačidlo blesku na vysielacej jednotke.
  • Blesk Speedlite sa spustí. Ak sa neaktivuje, skontrolujte, či je umiestnený v prenosovom dosahu ().
 10. Nasnímajte obrázok.

  • Rovnakým spôsobom ako pri bežnom snímaní s bleskom nastavte fotoaparát a nasnímajte obrázok.

Upozornenie

 • Keď sa na paneli LCD zobrazuje položka Bezdrôtové pripojenie vysielača nie je pripojené, nie je možné uskutočniť rádiový prenos. Znova skontrolujte prenosové kanály a identifikátory bezdrôtového rádiového systému vysielacej jednotky a prijímacej jednotky. Ak sú nastavenia rovnaké a stále sa nedokážete pripojiť, vypnite a znova zapnite vysielaciu a prijímaciu jednotku.
 • Ak snímate so skupinou spustenia C nasmerovanou priamo na hlavný objekt, môže dôjsť k preexponovaniu.

Poznámka

 • Pomocou tlačidla na kontrolu hĺbky poľa na fotoaparáte môžete aktivovať modelovací blesk ().
 • Keď je nastavený ako vysielacia jednotka, funkcia automatického vypnutia sa aktivuje približne po 5 minútach.
 • Ak sa aktivuje automatické vypnutie prijímacej jednotky, znova ju zapnite stlačením testovacieho tlačidla blesku na vysielacej jednotke.
 • Testovací blesk nie je možné použiť, keď na konci určenom do fotoaparátu používate časovač blesku atď.