Automatické fotografovanie s bleskom s 1 prijímacím bleskom

Táto časť opisuje základné plnoautomatické bezdrôtové snímanie s bleskom EL-1 nasadeným na fotoaparát (vysielacia jednotka) a bleskom EL-1 nastaveným ako prijímacia jednotka.

 1. Nastavte vysielaciu jednotku.

  • Nastavte blesk EL-1 nasadený na fotoaparát ako „Vysielaciu jednotku“ ().
  • Ako vysielaciu jednotku môžete tiež použiť zariadenie vybavené bezdrôtovou funkciou vysielacej jednotky pomocou rádiového prenosu.
 2. Nastavte prijímaciu jednotku.

  • Nastavte blesk EL-1 tak, aby bol bezdrôtovo ovládaný z vysielacej jednotky ako prijímacia jednotka ().
  • Môžete použiť aj iné blesky Speedlite radu EX, ktoré sú vybavené funkciou bezdrôtovej prijímacej jednotky s rádiovým prenosom.
 3. Skontrolujte kanál a identifikátor.

  • Ak sa prenosové kanály alebo identifikátory bezdrôtového rádiového systému vysielacej jednotky líšia od prijímacej jednotky, nastavte ich na rovnaké hodnoty ().
 4. Umiestnite fotoaparát a blesk.

 5. Pomocou joysticku na vysielači vyberte možnosť MODE.

 6. Nastavte režim blesku na možnosť ETTL.

  • Zatláčajte joystick nahor, nadol, doľava alebo doprava, prípadne otočte volič Výberový volič a vyberte položku ETTL, potom potlačte joystick do zvislej polohy.
  • Prijímacia jednotka sa počas snímania automaticky nastaví na možnosť ETTL prostredníctvom ovládania z vysielacej jednotky.
  • Skontrolujte, či je ovládanie skupín spustenia nastavené na možnosť ALL.
 7. Skontrolujte stav prenosu a nabitie.

  • Skontrolujte, či indikátor PREPOJENIE svieti nazeleno.
  • Keď je prijímací blesk pripravený, žiarič pomocného lúča AF bliká približne v 1-sekundových intervaloch.
  • Keď je vysielacia jednotka nastavená na funkciu P.Fn-06-0 (), po dokončení nabíjania všetkých zábleskových jednotiek zaznie zvuková signalizácia vysielacej jednotky.
  • Skontrolujte, či na paneli LCD vysielača/prijímača svieti ikona Nabíjanie prijímača je dokončené (1) (ikona CHARGE sa nezobrazuje).
  • Podrobnosti o osvetlení panela LCD vysielača nájdete v časti Informácie o osvetlení panela LCD.
  • Skontrolujte, či svieti indikátor pripravenosti blesku na vysielacej jednotke.
 8. Skontrolujte funkciu.

  • Stlačte testovacie tlačidlo blesku na vysielacej jednotke.
  • Blesk Speedlite sa spustí. Ak sa neaktivuje, skontrolujte, či je umiestnený v prenosovom dosahu ().
 9. Nasnímajte obrázok.

  • Rovnakým spôsobom ako pri bežnom snímaní s bleskom nastavte fotoaparát a nasnímajte obrázok.

Upozornenie

 • Keď indikátor PREPOJENIE nesvieti, rádiový prenos nie je možný. Znova skontrolujte prenosové kanály a identifikátory bezdrôtového rádiového systému vysielacej jednotky a prijímacej jednotky. Ak sú nastavenia rovnaké a stále sa nedokážete pripojiť, vypnite a znova zapnite vysielaciu a prijímaciu jednotku.

Poznámka

 • Zábleskové pokrytie vysielacej a prijímacej jednotky je nastavené na možnosť 24 mm. Pokrytie blesku môžete nastaviť aj manuálne.
 • Môže tiež aktivovať blesk na vysielacej jednotke ().
 • Pomocou tlačidla na kontrolu hĺbky poľa na fotoaparáte môžete aktivovať modelovací blesk ().
 • Keď je nastavený ako vysielacia jednotka, funkcia automatického vypnutia sa aktivuje približne po 5 minútach.
 • Ak sa aktivuje automatické vypnutie prijímacej jednotky, znova ju zapnite stlačením testovacieho tlačidla blesku na vysielacej jednotke.
 • Testovací blesk nie je možné použiť, keď na konci určenom do fotoaparátu používate časovač blesku atď.
 • Môžete zmeniť čas do aktivácie automatického vypnutia prijímacej jednotky (C.Fn-10).
 • Môžete aktivovať zvukovú signalizáciu pri nabíjaní všetkých zábleskových jednotiek (vysielacie/prijímacie jednotky) (P.Fn-06).
 • Môžete vypnúť blikanie žiariča pomocného lúča AF, keď je prijímacia jednotka úplne nabitá (C.Fn-23).

Informácie o osvetlení panela LCD

Počas bezdrôtového snímania pomocou rádiového prenosu bude svetlo na paneli displeja vysielača buď svietiť alebo nesvietiť podľa stavu nabitia vysielača a prijímača (skupina bleskov).

Osvetlenie panela LCD vysielacej jednotky sa rozsvieti, keď vysielacia jednotka a prijímacie jednotky nie sú úplne nabité. Keď sú vysielacia jednotka a prijímacie jednotky úplne nabité, osvetlenie panela LCD sa po približne 12 sekundách vypne.

Keď sa pri snímaní spustí nabíjanie vysielacej a prijímacích jednotiek, panel LCD vysielacej jednotky sa opäť rozsvieti.

Upozornenie

 • Ak nie je plne nabitá vysielacia jednotka alebo ľubovoľná prijímacia jednotka (skupina spustenia), na paneli LCD vysielacej jednotky sa zobrazí ikona CHARGE. Skontrolujte, či sa na paneli LCD nezobrazuje ikona CHARGE, a zhotovte snímku.

Snímanie s viacerými bleskami s použitím bezdrôtových funkcií

Keďže sa nasledujúce funkcie nastavené na vysielacej jednotke automaticky nastavia aj na prijímacích jednotkách s bezdrôtovým systémom, nemusíte s prijímacími jednotkami manipulovať. Preto môžete fotografovať s bezdrôtovým bleskom pomocou optického prenosu rovnako ako s normálnym bleskom.

Poznámka

 • Môžete tiež priamo použiť ovládacie prvky prijímacej jednotky a samostatne nastaviť kompenzáciu expozície blesku a zábleskové pokrytie na každej prijímacej jednotke.
 • Ak je vysielač nastavený na blesk EL-1, je možné snímať fotografie pomocou rádiového prenosu s dlhým synchronizačným časom, pričom ako prijímače budú nastavené 600EXII-RT, 600EX-RT alebo 430EXIII-RT.

Informácie o vysielacích jednotkách

Môžete označiť dve alebo viac vysielacích jednotiek. Keď používate viacero fotoaparátov s nasadenými vysielacími jednotkami, môžete prepínať fotoaparáty v bezdrôtovom stroboskopickom snímaní používajúcom rovnaké osvetlenie (prijímacie jednotky).

Pri použití dvoch alebo viacerých vysielacích jednotiek sa na paneli LCD zobrazí ikona SUB SENDER.

Upozornenie

 • Keď indikátor PREPOJENIE zhasne alebo sa na paneli LCD zobrazí ikona Bezdrôtové pripojenie vysielača nie je pripojené, znamená to, že jednotka ešte nie je pripojená. Skontrolujte prenosový kanál a identifikátor bezdrôtového rádiového systému a vypnite a znova zapnite každú vysielaciu jednotku.
 • Obmedzte celkový počet vysielačov a prijímačov počas bezdrôtového snímania pomocou rádiového prenosu na 16 jednotiek.

Poznámka

 • Môžete snímať, aj keď je vysielacia jednotka v stave vedľajšieho vysielača.