Nastavenia, ktoré je možné zmeniť pomocou Užívateľských funkcií

C.Fn-00: Zobrazenie ukazovateľa vzdialenosti (Zobrazenie ukazovateľa vzdialenosti)

Na zobrazenie vzdialenosti na paneli LCD môžete vybrať metre alebo stopy.

 • 0: m (metre (m))
 • 1: ft (stopy (ft))

Poznámka

 • Keď účinný dosah blesku prekračuje 18 m, pravá hranica účinného dosahu blesku na paneli LCD sa zmení na Prvá hranica.

C.Fn-01: Automatické vypnutie (Automatické vypnutie)

Keď blesk Speedlite nepoužívate približne 90 sekúnd, vypne sa napájanie, aby sa šetrila energia. Túto funkciu môžete vypnúť.

 • 0: ON
 • 1: OFF

Poznámka

 • Počas snímania s bleskom vysielača () pri bezdrôtovom snímaní pomocou rádiového prenosu alebo pri prepojenom snímaní (), dôjde k automatickému vypnutiu približne po 5 minútach.

C.Fn-02: Modelovací blesk (Modelovací blesk)

 • 0: Tlačidlo na kontrolu hĺbky poľa (Povoliť: Tlačidlo na kontrolu hĺbky poľa)

  Modelovací blesk aktivujete stlačením tlačidla na kontrolu hĺbky poľa na fotoaparáte.

 • 1: Indikátor pripravenosti blesku/testovacie tlačidlo blesku (Povoliť: Testovacie tlačidlo blesku)

  Modelovací blesk aktivujete stlačením testovacieho tlačidla blesku na blesku Speedlite.

 • 2: Aktivácia pomocou oboch tlačidiel (Zapnúť pomocou oboch tlačidiel)

  Modelovací blesk aktivujete stlačením tlačidla na kontrolu hĺbky poľa alebo testovacieho tlačidla blesku na blesku Speedlite.

 • 3: OFF (Vypnuté)

  Modelovací blesk sa vypne.

C.Fn-03: Automatické zrušenie funkcie FEB (stupňovanie expozície blesku) (Automatické zrušenie FEB (stupňovanie expozície blesku))

Môžete nastaviť, či chcete FEB (stupňovanie expozície blesku) po zhotovení troch snímok pomocou funkcie FEB automaticky zrušiť.

 • 0: ON (Zapnuté)
 • 1: OFF (Vypnuté)

C.Fn-04: Postupnosť snímania s funkciou FEB (Postupnosť snímania s funkciou FEB)

Môžete zmeniť postupnosť snímania so stupňovaním expozície blesku FEB. 0: Štandardná expozícia, –: Znížená expozícia (tmavšie) a +: Zvýšená expozícia (jasnejšie).

 • 0: 0 → - → +
 • 1: - → 0 → +

C.Fn-08: Rozsvietenie pomocného lúča AF (Rozsvietenie pomocného lúča AF)

 • 0: ON (Zapnuté)
 • 1: OFF (Vypnuté)

  Táto možnosť vypne rozsvietenie pomocného lúča AF na blesku Speedlite.

Poznámka

 • Symbol blesku zobrazovaný, keď je nastavená funkcia C.Fn-08, sa zmení podľa nastavenia funkcie P.Fn-01 ().

C.Fn-10: Časovač automatického vypnutia prijímača (Časovač automatického vypnutia prijímača)

Pri nastavení ako bezdrôtová prijímacia jednotka s rádiovým/optickým prenosom čas do automatického vypnutia nie je možné zmeniť. Po prepnutí prijímacej jednotky do režimu automatického vypnutia sa na paneli LCD zobrazí ikona Automatické vypnutie. Túto funkciu nastavte na každej prijímacej jednotke.

 • 0: 60 min (60 minút)
 • 1: 10 min (10 minút)

C.Fn-11: Zrušenie automatického vypnutia prijímača (Zrušenie automatického vypnutia prijímača)

Keď pri bezdrôtovom snímaní pomocou rádiového/optického prenosu stlačíte tlačidlo testovacieho záblesku vysielacej jednotky, môžete zapnúť prijímacie jednotky, ktoré sú v stave automatického vypnutia.

Môžete zmeniť čas, v rámci ktorého prijímacie jednotky v režime automatického vypnutia akceptujú túto funkciu. Túto funkciu nastavte na každej prijímacej jednotke.

 • 0: 8 h (do 8 hodín)
 • 1: 1 h (do 1 hodiny)

C.Fn-12: Obnovenie funkcie blesku pomocou externého zdroja napájania (Obnovenie funkcie blesku pomocou externého zdroja napájania)

 • 0: Záblesková jednotka a externý zdroj napájania (Záblesková jednotka a externý zdroj napájania)

  Nabíjanie prebieha pomocou interných aj externých zdrojov napájania.

 • 1: Externý zdroj napájania (Zásuvka externého zdroja napájania)

  Na ovládanie blesku Speedlite je potrebné interný zdroj napájania. Použitím externého zdroja napájania na nabíjanie aktivácie blesku Speedlite môžete minimalizovať vybitie interného zdroja napájania.

C.Fn-13: Nastavenie kompenzácie expozície blesku (Nastavenie kompenzácie expozície blesku)

 • 0: Tlačidlo + volič (tlačidlo + volič)
 • 1: Volič (Priame nastavenie pomocou voliča)

  Priamym otáčaním voliča Výberový volič môžete nastaviť hodnotu kompenzácie expozície blesku a výkon blesku bez toho, aby ste museli vybrať položku Nastavenie kompenzácie expozície blesku/výkonu blesku pomocou joysticku.

C.Fn-18: MODELOVACIE SVETLO (Rozsvietené modelovacie svetlo)

Môžete vybrať, ako sa zapne modelovacie svetlo.

 • 0: LAMP (tlačidlo)
 • 1: Dvakrát krátko stlačte tlačidlo spúšte (dvakrát krátko stlačte tlačidlo spúšte)

Poznámka

 • Tlačidlo LAMP je platné, aj keď je nastavené na hodnotu 1.
 • Aj keď sa na obrazovke ponuky fotoaparátu zobrazí „Zaostrovacie svetlo makra zapnuté“, je možné nakonfigurovať nastavenie „Modelovacie svetlo zapnuté“.
 • Pri použití blesku s modelom EOS D60 alebo EOS D30 nebude blesk fungovať správne, aj keď dvakrát za sebou krátko stlačíte tlačidlo spúšte. Zapnite/vypnite svetlo tlačidlom LAMP.

C.Fn-21: Distribúcia svetla (Distribúcia svetla)

Môžete zmeniť charakteristiku distribúcie svetla (zábleskové pokrytie) blesku vzhľadom na uhla snímania, keď je zábleskové pokrytie nastavené na možnosť A (automatické nastavenie).

 • 0: Štandardný (Štandardný)

  Optimálne pokrytie blesku sa automaticky nastaví pre daný zorný uhol pri snímaní.

 • 1: Priorita smerného čísla (Priorita smerného čísla)

  Aj keď sú okraje obrázka o niečo tmavšie ako pri nastavení na hodnotu 0, táto možnosť je efektívna, keď je prioritou výkon blesku. Zábleskové pokrytie sa automaticky nastaví do mierne bližšej polohy, ako je skutočný zorný uhol pri snímaní. Zobrazenie sa zmení na ikonu Priorita smerného čísla.

 • 2: Priorita distribúcie svetla (Priorita distribúcie svetla)

  Hoci sa možná vzdialenosť snímania s bleskom o niečo skráti v porovnaní s nastavením na hodnotu 0, táto možnosť je efektívna na minimalizáciu poklesu osvetlenia na okrajoch obrázka. Zábleskové pokrytie sa automaticky nastaví do mierne vzdialenejšej polohy, ako je skutočný zorný uhol pri snímaní. Zobrazenie sa zmení na ikonu Priorita distribúcie svetla.

C.Fn-22: Osvetlenie panela LCD (Osvetlenie panela LCD)

Pri stlačení tlačidla alebo používaní voliča sa rozsvieti panel LCD. Toto nastavenie osvetlenia môžete zmeniť.

 • 0: 12 sec (osvetlenie na 12 s)
 • 1: OFF (Osvetlenie panela vypnuté)
 • 2: ON (Osvetlenie panela vždy zapnuté)

C.Fn-23: Potvrdenie nabitia prijímača (Potvrdenie nabitia prijímača)

Keď je prijímacia jednotka počas fotografovania s bezdrôtovým bleskom úplne nabitá, žiarič pomocného lúča AF na prijímacej jednotke bliká. Blikanie môžete vypnúť. Túto funkciu nastavte na každej prijímacej jednotke.

 • 0: Rozsvietenie pomocného lúča a indikátora pripravenosti blesku = (Pomocný lúč AF, Nabíjanie indikátor Q)
 • 1: Indikátor nabíjania (Indikátor Nabíjanie)