Obmedzenie spustenia blesku kvôli zvýšenej teplote

Pri používaní súvislého blesku, stroboskopického blesku alebo pri opakovanom spúšťaní modelovacieho blesku v krátkych intervaloch sa môže zvýšiť teplota hlavy blesku, batérií a oblasti v blízkosti priestoru pre batérie.

Keď opakovane spúšťate blesk, interval zábleskov sa zvyšuje v krokoch do rozsahu približne 4 sekúnd, aby nedošlo k znehodnoteniu alebo poškodeniu hlavy blesku z dôvodu prehriatia. Ak opakovane spúšťate blesk aj v tomto stave, automaticky sa obmedzí opakované spustenie blesku.

Okrem toho, keď je spúšťanie blesku obmedzené, zobrazí sa ikona varovania, ktorá upozorňuje na zvýšenú teplotu, a interval zábleskov (po ktorom možno snímať s bleskom) sa automaticky nastaví približne na 8 (úroveň 1) až 20 sekúnd (úroveň 2).

Varovanie pri zvýšení teploty

Keď sa zvýši vnútorná teplota zábleskovej jednotky, zobrazí sa varovanie s dvoma úrovňami. Keď opakovane spúšťate blesk aj napriek stavu na úrovni 1, stav sa zmení na úroveň 2.

Zobrazenie/zvuk Úroveň 1
(interval zábleskov: Približne 8 sekúnd)
Úroveň 2
(interval zábleskov: Približne 20 sekúnd)
Ikona Zvýšenie teploty (obmedzenie spustenia blesku) úroveň 1 Zvýšenie teploty (obmedzenie spustenia blesku) úroveň 2
Osvetlenie panela LCD Svieti Bliká
Zvuková signalizácia Keď je funkcia C.Fn-06 nastavená na hodnotu 0: Varovná zvuková signalizácia zapnutá

Varovanie pri zvýšení teploty modelovacieho svetla

Keď sa teplota modelovacieho svetla zvýši, zobrazí sa varovná obrazovka.

Zatlačením joysticku do zvislej polohy alebo stlačením tlačidla Zrušiť vymažte varovné hlásenia na výstražnej obrazovke.

Ak je teplota prostredia modelovacieho svetla príliš vysoká, svetlo sa môže stlmiť alebo vypnúť.

Zobrazenie Úroveň 1 Úroveň 2
Ikona Zvýšenie teploty (obmedzenie spustenia blesku) úroveň 1 Zvýšenie teploty (obmedzenie spustenia blesku) úroveň 1 Zvýšenie teploty (obmedzenie spustenia blesku) úroveň 2 Zvýšenie teploty (obmedzenie spustenia blesku) úroveň 2
Svieti Nesvieti Svieti Nesvieti
Jas Pri nastavovaní maximálneho jasu: neaktívne Nesvieti

Varovanie pri zvýšení teploty batérie

Keď sa teplota batérie zvýši, zobrazí sa nižšie uvedená značka. Následne sa displej vráti do rovnakého stavu ako varovanie pri zvýšení teploty ().

Počet súvislých zábleskov a čas nečinnosti

V nasledujúcej tabuľke nájdete počet súvislých zábleskov do zobrazenia varovania (úroveň 1) a čas nečinnosti (približne), po ktorom je možné znova vykonať snímanie s normálnym bleskom.

Funkcia Počet súvislých zábleskov pred dosiahnutím varovania úrovne 1 (približne) Potrebný čas nečinnosti (približne)
Pokrytie blesku
14 mm135 mm 150 mm200 mm
Súvislí plné vyžarovanie () Spustenie vejára 170 krát a viac 160 krát a viac 50 minút alebo dlhšie
Zastavenie vejára 50 krát a viac
Modelovací blesk () Spustenie vejára 130 krát a viac
Zastavenie vejára 50 krát a viac
Stroboskopický blesk () Líši sa v závislosti od podmienok aktivácie -

Nastavenie na manuálny blesk a meranie podľa našich testovacích noriem

UPOZORNENIE

 • Pri používaní súvislých zábleskov sa nedotýkajte hlavy blesku, batérií ani oblasti v blízkosti priestoru pre batérie.

  Pri používaní súvislých zábleskov alebo pri opakovanom spúšťaní modelovacieho blesku v krátkych intervaloch sa nedotýkajte hlavy blesku, batérií ani oblasti v blízkosti priestoru pre batérie. Hlava blesku, batéria a oblasť v blízkosti priestoru pre batérie sa môžu zahriať, čo môže viesť k riziku vzniku popálenín.

Upozornenie

 • Neotvárajte ani nezatvárajte kryt priestoru pre batérie, kým je obmedzené spustenie blesku. Je to nebezpečné, keďže obmedzenie spustenia blesku sa zruší.
 • Dokonca aj vtedy, keď sa varovanie úrovne 1 nezobrazí, interval zábleskov sa predĺži, keď sa hlava blesku začne zahrievať.
 • Ak sa zobrazí varovanie úrovne 1, blesk nepoužívajte minimálne 50 minút.
 • Aj keď prestanete spúšťať blesk, keď sa zobrazí varovanie úrovne 1, môže sa zobraziť varovanie úrovne 2.
 • Pri snímaní s bleskom v režime blesku ETTL alebo pri vyšších teplotách môže dôjsť k obmedzeniu počtu zábleskov na menej, ako je uvedené v tabuľke.
 • Informácie o upozorneniach súvisiacich s počtom spustení blesku nájdete v časti „Úvodné postupy a základné operácie“, „Stroboskopický blesk“ alebo „Modelovací blesk“.
 • Blesk sa v zriedkavých prípadoch nemusí spustiť z dôvodu faktorov prostredia, napríklad nárastu teploty.
 • Počet súvislých zábleskov do zobrazenia varovania (úroveň 1) je počet samostatných použití blesku EL-1 a keď sa používa v kombinácii s kompaktnou súpravou batérií CP-E4N (predáva sa samostatne). Keď použijete iný externý zdroj napájania ako CP-E4N, počet súvislých zábleskov do zobrazenia varovania (úroveň 1) sa zníži.
 • Keď použijete rozptylku pri použití farebného filtra a keď použijete rozptylku aj farebný filter súčasne, počet súvislých zábleskov do zobrazenia varovania bude o niečo menší.
 • Keď je nastavená funkcia P.Fn-06-1 (), varovná zvuková signalizácia sa neaktivuje ani po obmedzení spustenia blesku.
 • Keď je nastavená funkcia C.Fn-22-1 (), varovanie osvetlenia panela LCD sa nezobrazí ani vtedy, keď teplota hlavy blesku stúpne.
 • Keď používate kompaktnú súpravu batérií CP-E4N (predáva sa samostatne), prečítajte si aj Návod na používanie pre súpravu CP-E4N.