Nabíjanie batérie

 1. Zložte nasadený ochranný kryt.

 2. Batériu bezpečne upevnite do nabíjačky.

 3. Nabite batériu.

  Pre model LC-E6E

  • Pripojte napájací kábel do nabíjačky batérií a zástrčku zasuňte do elektrickej zásuvky.
  • Nabíjanie sa začne automaticky a indikátor nabíjania bude blikať na oranžovo.
Úroveň nabitia Indikátor nabíjania
Farba Zobrazenie
0-49 % Oranžová Bliká jedenkrát za sekundu
50-74 % Bliká dvakrát za sekundu
75 % alebo vyššie Bliká trikrát za sekundu
Úplne nabitá Zelená Svieti
 • Úplné nabitie celkom vybitej batérie trvá približne 2 hodiny a 10 minút pri izbovej teplote (23 °C). Čas potrebný na nabitie batérie sa výrazne líši v závislosti od teploty prostredia a zvyšnej kapacity batérie.

 • Nabíjanie pri nízkych teplotách (5 – 10 °C) z bezpečnostných dôvodov trvá dlhšie (až približne 4 hodiny).
 • Pri zakúpení batéria nie je nabitá.

  Pred použitím ju nabite.

 • Nabíjanie je potrebné vykonať v deň používania alebo o deň skôr.

  Aj pri nabíjaní a skladovaní batérie jej kapacita v dôsledku prirodzeného vybitia postupne klesá.

 • Po dokončení nabíjania vyberte batériu a odpojte zástrčku zo zásuvky.
 • To, či je batéria úplne nabitá alebo vybitá, zistíte podľa smeru montáže ochranného krytu.

  Nasadený ochranný kryt môže zmeniť farbu pri pohľade cez okienko Okienko ochranného krytu ochranného krytu v závislosti od smeru montáže. Stav batérie môžete posúdiť predbežným určením farieb nabitých a použitých batérií.

 • Keď blesk nepoužívate, vyberte batériu.

  Ak necháte v blesku batériu dlhšiu dobu, v dôsledku nepatrného vybíjacieho prúdu môže dôjsť k jej prílišnému vybitiu a tým k skráteniu jej výdrže. Nasaďte ochranný kryt batérie a odložte ju. Okrem toho môže dôjsť k zníženiu výkonu, keď sa jednotka skladuje s úplne nabitou batériou.

 • Nabíjačku je možné používať aj v zahraničí.

  Nabíjačka je kompatibilná s domácou elektrickou zásuvkou 100V240V 50/60 Hz. Použite komerčne dostupný konverzný adaptér do zástrčky, ktorý je kompatibilný s vašou krajinou alebo regiónom. Na cestách v zahraničí nepripájajte nabíjačku do elektronického transformátora, inak by sa mohla nabíjačka poškodiť.

 • Ak ju nemôžete použiť hneď po úplnom nabití, znamená to, že batéria dosiahla koniec životnosti.

  Predtým, ako si zakúpite novú batériu, skontrolujte stav opotrebovania batérie.

Upozornenie

 • Keď odpojíte nabíjačku zo zásuvky, asi 10 sekúnd sa nedotýkajte konektora nabíjačky.
 • Keď je zostávajúca kapacita batérie 90 % a viac, nabíjanie sa nespustí.

Poznámka

 • Skladovanie batérie

 • Skladujte ju na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste.
 • Aj po vybratí batérie z blesku Speedlite môže v batérii prúdiť veľmi malé množstvo prúdu. Keď je batéria v takomto stave dlhší čas, nadmerne sa vybije, takže ju po nabití nebudete môcť používať.
 • Pri dlhodobom skladovaní batériu približne raz ročne nabite na približne 50 % a potom odložte.