Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia problemów z lampą błyskową zapoznaj się z niniejszym przewodnikiem rozwiązywania problemów. Jeśli za pomocą niniejszego przewodnika rozwiązywania problemów nie udało się rozwiązać problemu, należy skontaktować się ze sprzedawcą sprzętu lub najbliższym punktem serwisowym firmy Canon.

Dotyczące źródła zasilania

Akumulatorów nie można ładować ładowarką.

 • Jeśli stan naładowania akumulatora wynosi 90% lub więcej, akumulator nie będzie ładowany.
 • Nie należy używać akumulatorów innych niż oryginalne akumulatory LP-EL.

Kontrolka ładowania miga z dużą częstotliwością.

 • Jeżeli (1) występuje problem z ładowarką lub akumulatorem albo (2) komunikacja z akumulatorem nie doszła do skutku (z akumulatorem firmy innej niż Canon), obwód zabezpieczający zatrzyma ładowanie, a kontrolka ładowania zacznie migać na pomarańczowo ze stałą dużą prędkością. W przypadku opcji (1) należy wyjąć wtyczkę ładowarki z gniazda elektrycznego. Odłącz i ponownie podłącz akumulator do ładowarki. Odczekaj parę minut i ponownie podłącz wtyczkę zasilającą do gniazda elektrycznego. Jeśli ta czynność nie rozwiązuje problemu, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym firmy Canon.

Kontrolka ładowarki nie miga.

 • Ze względów bezpieczeństwa ładowanie podłączonego do ładowarki akumulatora o wysokiej temperaturze wewnętrznej nie zostanie przeprowadzone (kontrolka nie świeci). Wzrost temperatury wewnętrznej akumulatora podczas ładowania spowoduje automatyczne przerwanie ładowania (kontrolka miga). Ładowanie zostanie automatycznie wznowione po obniżeniu temperatury akumulatora.

Wyświetla się [Cannot communicate with battery Use this battery?].

 • Akumulator może być uszkodzony. Jeśli jest uszkodzony, wymień go na nowy akumulator.
 • Dla bezpieczeństwa, zalecamy korzystanie z oryginalnych akumulatorów LP-EL.
 • Jeśli nadal używany będzie akumulator, który nie jest w stanie nawiązać połączenia, ze względów bezpieczeństwa czas ładowania wydłuży się.
 • Wyjmij i ponownie włóż akumulatory ().
 • Jeśli styki elektryczne są brudne, wyczyść je miękką ściereczką.

Akumulator szybko się rozładowuje.

 • Użyj w pełni naładowanego akumulatora ().
 • Wydajność akumulatora mogła ulec obniżeniu. Aby sprawdzić stan degradacji akumulatora, należy przeczytać Sprawdzanie danych akumulatora. Jeśli wydajność akumulatora jest zbyt niska, należy go wymienić.
 • Akumulator wyczerpuje się szybciej w wyniku następujących działań.
  • Powtarzane kilkukrotne wyzwalanie modelującej lampy błyskowej
  • Chwilowe utrzymanie statusu naświetlania lampy modellingowej
  • Korzystanie z funkcji bezprzewodowej

Zasilanie samoczynnie się wyłącza.

 • Automatyczne wyłączanie zostało aktywowane. Aby zapewnić, że zasilanie nie wyłączy się automatycznie, ustaw C.Fn-01-1 na ekranie Funkcji indywidualnej ().

Normalne fotografowanie

Zasilanie nie włącza się.

 • Sprawdź, czy pokrywa komory akumulatora jest zamknięta ().
 • Wymień baterie na nowe.

Lampa Speedlite nie wyzwala błysku.

 • Wsuń do końca stopkę mocowania lampy do gorącej stopki aparatu, przesuń dźwignię w prawą stronę i zamocuj lampę Speedlite na aparacie ().
 • Jeśli symbol ŁADOWANIE pozostaje wyświetlony przez ok. 15 sekund lub dłużej, należy wymienić baterie ().
 • Jeśli styki elektryczne lampy Speedlite lub aparatu są zabrudzone, należy wyczyścić styki () za pomocą suchej szmatki.
 • Podczas wielokrotnego wykonywania serii błysków w krótkim czasie, które powoduje wzrost temperatury głowicy lampy i ograniczenie wyzwalania błysków, następuje zwiększenie interwału wyzwalania błysku ().
 • Ze względów bezpieczeństwa ładowanie podłączonego do ładowarki akumulatora o wysokiej temperaturze wewnętrznej nie zostanie przeprowadzone. Wzrost temperatury wewnętrznej akumulatora podczas ładowania spowoduje automatyczne przerwanie ładowania. Ładowanie zostanie automatycznie wznowione po obniżeniu temperatury akumulatora ().

Zasilanie samoczynnie się wyłącza.

 • Została włączona funkcja automatycznego wyłączania lampy błyskowej Speedlite (). Naciśnij przycisk migawki do połowy lub naciśnij przycisk błysku kontrolnego ().

Zdjęcia są niedoświetlone lub prześwietlone.

 • Jeśli fotografowany obiekt jest bardzo ciemny lub bardzo jasny, ustaw korektę ekspozycji lampy ().
 • Jeśli na zdjęciu znajduje się obiekt silnie odbijający światło, należy użyć blokady ekspozycji lampy ().
 • W przypadku korzystania z funkcji synchronizacji szybkiej im krótszy czas naświetlania, tym mniejsza będzie liczba przewodnia. Zbliż się do obiektu ().

Dolna część kadru jest niedoświetlona.

 • Zachowaj odległość co najmniej 0,5 m od obiektu.
 • Podczas fotografowania z odległości do 1 m od obiektu, opuść głowicę lampy w dół o ().
 • Zdejmij osłonę obiektywu, jeśli jest założona.

Brzegi zdjęcia są ciemne.

 • Jako ustawienie pokrycia błysku wybierz A (ustawienie automatyczne) ().
 • Podczas ręcznego ustawiania pokrycia błysku ustaw szersze pokrycie błysku niż kąt fotografowania ().
 • Sprawdź, czy nie została ustawiona funkcja indywidualna C.Fn-21-1 ().

Obraz jest w znacznym stopniu zamazany.

 • Jeśli na tryb fotografowania wybrano tryb AE z preselekcją przysłony Preselekcja przysłony, w przypadku słabo oświetlonej sceny zostanie automatycznie ustawiony długi czas synchronizacji (czas naświetlania ulegnie wydłużeniu). Użyj statywu lub ustaw tryb fotografowania Programowa AE Programowa AE lub tryb w pełni automatyczny (). Zauważ, że możliwe jest także ustawienie czasu synchronizacji w [Tryb Av - czas synchr.błysku] ().

Pokrycie błysku nie jest ustawiane automatycznie

 • Jako ustawienie pokrycia błysku wybierz A (ustawienie automatyczne) ().
 • Wsuń do końca stopkę mocowania lampy do gorącej stopki aparatu, przesuń dźwignię w prawą stronę i zamocuj lampę Speedlite na aparacie ().

Nie można ustawić pokrycia błysku ręcznie.

 • Zdejmij adapter dyfuzora ().
 • Schowaj dyfuzor ().

Funkcji nie da się zaprogramować.

 • Ustaw tryb fotografowania aparatu na Elastyczna AE Programowa AE Preselekcja czasu Preselekcja przysłony Ręczne nastawy ekspozycji bulb (Bulb (czas ręczny)) (Strefa zaawansowanego fotografowania).
 • Ustaw przełącznik zasilania lampy błyskowej Speedlite w pozycji WŁĄCZ zamiast LOCK ().

Lampa modellingowa nie świeci się.

 • Odłóż jednostkę na 30 minut jeśli lampa modellingowa wyłącza się. Jeśli ta czynność nie rozwiązuje problemu, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym firmy Canon.

Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową z wykorzystaniem transmisji radiowej

Jednostka odbiorcza nie emituje błysku lub nieoczekiwanie wyzwala błysk o pełnej mocy.

 • Ustaw jednostkę nadawczą na Fotografowanie bezprzewodowe wykorzystujące transmisję radiowąNADAJNIK, a jednostkę odbiorczą na Fotografowanie bezprzewodowe wykorzystujące transmisję radiowąODBIORNIK ().
 • Ustaw takie same numery kanałów i identyfikatory jednostki nadawczej i jednostki odbiorczej ().
 • Upewnij się, że jednostka odbiorcza znajduje się w zasięgu transmisji jednostki nadawczej ().
 • Uruchom wyszukiwanie kanałów transmisji i ustaw kanał charakteryzujący się najlepszym sygnałem ().
 • Ustaw jednostkę odbiorczą w miejscu, w którym jednostka nadawcza jest bardzo dobrze widoczna.
 • Obróć korpus jednostki odbiorczej przodem do jednostki nadawczej.
 • Wbudowana lampa błyskowa aparatu nie może być używana jako jednostka nadawcza podczas fotografowania bezprzewodowego wykorzystującego transmisję radiową.

Zdjęcia są prześwietlone.

 • W przypadku stosowania automatyki błysku podczas fotografowania z trzema grupami błysków A, B i C nie kieruj lamp grupy C w stronę głównego obiektu ().
 • Podczas fotografowania w trybie błysku ustawionym dla każdej grupy lamp, nie kieruj grupy złożonej z wielu lamp ustawionych w trybach ETTL Ext.A w kierunku głównego obiektu ().

Wyświetlany jest komunikat Ostrzeżenie dotyczące czasu synchronizacji.

 • Ustaw czas naświetlania o jeden krok dłuższy niż najdłuższy czas synchronizacji błysku ().

Nie można zdalnie wyzwolić jednostki odbiorczej.

 • Z funkcji zdalnego wyzwalania z jednostki odbiorczej nie można korzystać w przypadku aparatów wprowadzonych na rynek do 2011 roku lub EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D lub EOS 1200D.

Podświetlenie panelu LCD włącza się i wyłącza.

Fotografowanie sprzężone

Nie uzyskano standardowej ekspozycji. / występuje nierównomierna ekspozycja.

 • W przypadku wyzwolenia równocześnie wielu lamp błyskowych Speedlite podczas fotografowania powiązanego można nie uzyskać właściwej lub równomiernej ekspozycji. Zaleca się korzystanie tylko z jednej lampy Speedlite lub korzystanie z samowyzwalacza w celu zapewnienia odpowiednich odstępów czasu między kolejnymi błyskami.

Jednostka nie może być używana jako „aparat odbiorczy”.

 • W przypadku korzystania z aparatu wprowadzonego na rynek do 2011 roku lub modelu EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D bądź EOS 1200D, jednostka może być używana tylko jako „aparat nadawczy”. Jednostka nie może być używana jako „aparat odbiorczy”.

Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową z wykorzystaniem transmisji optycznej

Jednostka odbiorcza nie emituje błysku lub nieoczekiwanie wyzwala błysk o pełnej mocy.

 • Ustaw jednostkę nadawczą na Bezprzewodowa transmisja optycznaNADAJNIK, a jednostkę odbiorczą na Bezprzewodowa transmisja optycznaODBIORNIK ().
 • Ustaw takie same numery kanałów transmisji jednostki nadawczej i jednostki odbiorczej ().
 • Upewnij się, że jednostka odbiorcza znajduje się w zasięgu transmisji jednostki nadawczej ().
 • Skieruj czujnik bezprzewodowy jednostki odbiorczej w stronę jednostki nadawczej ().
 • Ustaw jednostkę odbiorczą w miejscu, w którym jednostka nadawcza jest bardzo dobrze widoczna.
 • Jeśli jednostka nadawcza i jednostka odbiorcza są zbyt blisko, funkcja transmisji może nie działać poprawnie.
 • Korzystając z wbudowanej lampy błyskowej aparatu działającego jako jednostka nadawcza, podnieś wbudowaną lampę błyskową aparatu i skonfiguruj ustawienia [Funkcje lampy bezprzewodowej] w sekcji [Nastawy lampy wbudow.] aparatu.

Jednostka nadawcza wyzwoli błysk.

 • Nawet jeśli błysk jednostki nadawczej jest wyłączony, czyli w pozycji OFF, jednostka nadawcza błyska z niską mocą w celu sterowania jednostką odbiorczą w trybie transmisji optycznej ().

Zdjęcia są prześwietlone.

 • W przypadku stosowania automatyki błysku podczas fotografowania z trzema grupami błysków A, B i C nie kieruj lamp grupy C w stronę głównego obiektu ().